young people who have not yet grown up

listen to the pronunciation of young people who have not yet grown up
الإنجليزية - الإنجليزية
immature teens
young people who have not yet grown up

  الواصلة

  young peo·ple who have not yet grown up

  التركية النطق

  yʌng pipıl hu häv nät yet grōn ʌp

  النطق

  /ˈyəɴɢ ˈpēpəl ˈho͞o ˈhav ˈnät ˈyet ˈgrōn ˈəp/ /ˈjʌŋ ˈpiːpəl ˈhuː ˈhæv ˈnɑːt ˈjɛt ˈɡroʊn ˈʌp/

  كلمة اليوم

  lissotrichous
المفضلات