yatay

listen to the pronunciation of yatay
التركية - الإنجليزية
horizontal

The exponential function has a horizontal asymptote. - Üstel fonksiyonun yatay asimptotu vardır.

Tango is the vertical expression of a horizontal desire. - Tango, yatay arzuların dikey anlatımıdır.

horizon

Tango is the vertical expression of a horizontal intention. - Tango yatay niyetin dikey ifadesidir.

The exponential function has a horizontal asymptote. - Üstel fonksiyonun yatay asimptotu vardır.

(Bilgisayar) horizontally
(Bilgisayar) horiz

The exponential function has a horizontal asymptote. - Üstel fonksiyonun yatay asimptotu vardır.

The X-axis is the horizontal axis and the Y-axis is the vertical axis. - X ekseni yatay eksendir ve Y ekseni dikey eksendir.

on an even keel
(Denizbilim) horizantal
(Bilgisayar) horz
(Bilgisayar) across
horizontal , landscape (page orientation)
horizontal ufki
supine
level
flat
landscape
even
yatay biçimde
flat
yatay çizgi
horizontal
yatay aralık
(Bilgisayar) horizontal spacing
yatay açı
horizontal angle
yatay besle
(Bilgisayar) feed landscape
yatay besleme
(Bilgisayar) horizontal-feed
yatay boyut
(Bilgisayar) horizontal size
yatay boyutlar
(Bilgisayar) horizontal size
yatay cetvel
(Bilgisayar) horizontal rule
yatay döndür
(Bilgisayar) flip horizontal
yatay dönüş
(Askeri) traverse
yatay döşe
(Bilgisayar) tile horizontally
yatay düzlem
(Askeri) horizon
yatay düzlem
level
yatay eksen
(Ticaret) abscissa
yatay eksen
(Bilgisayar) x-axis
yatay eksen
x
yatay eksen
(Dilbilim) chain
yatay eksen
(Askeri) azimuth axis
yatay eşitlik
(Ticaret) horizontal equity
yatay geçiş
(Eğitim) lateral transfer
yatay geçiş
(Eğitim) undergraduate transfer
yatay hat
(Sanat) horizontal line
yatay kaydırma
(Bilgisayar) pan
yatay kesit
cross-section
yatay kon
(Denizbilim) abscissa
yatay konum
(Bilgisayar) horiz position
yatay kurp
horizontal curve
yatay mesafe
horizontal distance
yatay olarak
horizontally
yatay olarak
point-blank
yatay orta
(Bilgisayar) middle
yatay sayı
(Bilgisayar) number across
yatay seyir
crawl
yatay uçuş
(Askeri) level flight
yatay yük
horizontal load
yatay yüzey
level
yatay çevir
(Bilgisayar) flip horizontal
yatay çizgi
(Bilgisayar) horizontal rules
yatay çubuklar
(Bilgisayar) horizontal bars
yatay ölçek
horizontal scale
yatay aks
horizontal axis
yatay aktarma
(Denizbilim) horizontal transmission
yatay akım
horizontal flow
yatay amaçlar
(Politika, Siyaset) horizontal objectives
yatay anafor
(Askeri) horizontal eddy
yatay anten
(Elektrik, Elektronik,Teknik) horizontal antenna
yatay asılmış bayrak
gonfalon
yatay ateş
(Askeri) terrestrial fire
yatay atım
heave
yatay atış
(Askeri) horizontal fire
yatay ayrılma
horizontal departure
yatay ayırma
(Havacılık) lateral separation
yatay açıklık
(Otomotiv) lateral clearance
yatay bileşen
horizontal component
yatay birlik
(Ticaret) horizontal merger
yatay boru
horizontal pipe
yatay bölme
(Bilgisayar) horizontal split
yatay büyüme
(Ticaret) horizontal expansion
yatay büyüme
(Ticaret) horizontal growing
yatay ciltleme
(Bilgisayar) horizontal binding
yatay dağılım
horizontal distribution
yatay dekalaj
(Pisikoloji, Ruhbilim) horizontal décalage
yatay delikli
horizontally perforated
yatay depo
horizontal tank
yatay derz
bed joint
yatay derz
horizontal joint
yatay destek
horizontal shore
yatay değil
(Bilgisayar) no horizontal
yatay değil
out of true
yatay dingil
horizontal shaft
yatay duruma getirmek
level out
yatay duruma getirmek
level off
yatay düzlem
ground plane
yatay düzlem
horizontal
yatay düzlem
horizontal plane
yatay dışarı
(Bilgisayar) horizontal out
yatay eğriler
horizontal curves
yatay fark
(Ticaret) horizontal spread
yatay flambaj
(Askeri) lateral buckling
yatay galeri
gate road
yatay girdap
(Askeri) horizontal vortex
yatay giriş
lateral intake
yatay gradyan
(Meteoroloji) horizontal gradient
yatay grup
(Pisikoloji, Ruhbilim) horizontal group
yatay görüntü
(Sinema) horizontal image
yatay görüş
(Havacılık) horizontal visibility
yatay hale gelmek
level out
yatay hale gelmek
level off
yatay hareket
horizontal movement
yatay hata
(Askeri) horizontal error
yatay hız
(Havacılık) horizontal velocity
yatay hız
(Havacılık) horizontal speed
yatay ilerletme
horizontal feed
yatay ilişki
(Politika, Siyaset) horizontal relation
yatay inceleme
cross-section study
yatay ivme
(Çevre) horizontal acceleration
yatay izdüşüm
horizontal projection
yatay içeri
(Bilgisayar) horizontal in
yatay kapak
trapdoor
yatay katrak
horizontal frame saw
yatay kaymalı
(Bilgisayar) pan-scan
yatay kaynak
horizontal welding
yatay kemer
(Havacılık) horizontal backstrap
yatay kesit
horizontal section
yatay kesit
cant
yatay kontrolü
horizontal hold control
yatay koordinatlar
horizontal coordinates
yatay kurallar
(Bilgisayar) horizontal ules
yatay kuvvet
horizontal force
yatay kuvvet
lateral pressure
yatay kuyruk
horizontal tail
yatay kuşak
ledger board
yatay kılavuz
(Bilgisayar) horizontal grid
yatay liste
(Bilgisayar) horizontal list
yatay mantık
(Politika, Siyaset) horizontal logic
yatay matkap
horizontal boring machine
yatay mihver
horizontal axis
yatay mil
horizontal shaft
yatay olarak
evenly
yatay olarak
point blank
yatay olarak ateşlenen
point blank
yatay orifis
horizontal orifice
yatay ortala
(Bilgisayar) horizontal center
yatay payanda
horizontal shore
yatay pencere
(Aydınlatma) rooflight
yatay pencere
horizontal window
yatay plancı
(Askeri) horizontal control operator
yatay polarizasyon
horizontal polarization
yatay pozisyon
supine position
yatay referans sistemi
(Askeri) horizon reference system
yatay sap
(Botanik, Bitkibilim) horizontal stem
yatay saptırma
horizontal deflection
yatay sağ ok
(Bilgisayar) horizontal right arrow
yatay silindir
(Askeri) horizontal roller
yatay silme
horizontal blanking
yatay sondaj
(Çevre) horizontal boring
yatay sondaj
horizantal drilling
yatay stabilizer
horizontal stabilizer
yatay sualma
lateral intake
yatay süpürme
horizontal sweep
yatay takviye
horizontal bracing
yatay takviye
horizontal stiffening
yatay tank
horizontal tank
yatay tarama
horizontal scanning
yatay tarama
(Elektrik, Elektronik,Teknik) horizontal sweep
yatay ufuk
(Askeri) sensible horizon
yatay uzunluk
horizontal size
yatay yayınım
(Askeri) horizontal diffusion
yatay yükleme
(Askeri,Teknik) horizontal loading
yatay zorla
(Bilgisayar) force landscape
yatay çekiş
horizontal flue
yatay çizgi
horizontal line
yatay çıkış
horizontal exit
yatay ızgara
horizontal grate
yatay/dikey
(Bilgisayar) landscape/portrait
dikey/yatay
(Bilgisayar) portrait/landscape
koyu yatay
(Bilgisayar) dark horizontal
rastgele yatay çubuklar
(Bilgisayar) random bars horizontal
salt yatay
(Bilgisayar) horizontal only
التركية - التركية
Durgun bir su yüzeyine paralel, düşey doğrultusuna dikey olan, ufki
(Hukuk) UFKİ
akuru
yatay geçiş
undergraduate transfer
yatay geçiş
Yüksek öğretimde bir okuldan bir okula yönetmeliklerin elverdiği ölçüde yapılan geçiş
yatay seren
Üzerine dört köşeli yelken açılan ve bir direğe yatay olarak takılan seren
الإنجليزية - التركية

تعريف yatay في الإنجليزية التركية القاموس.

horizontal hold yatay
lineerlik ayarı, yatay dogrusallik ayarı
yatay
المفضلات