wipe off the slate

listen to the pronunciation of wipe off the slate
الإنجليزية - الإنجليزية
{f} cancel, void, revoke; settle a bill, pay off an account
wipe off the slate

  التركية النطق

  wayp ôf dhi sleyt

  النطق

  /ˈwīp ˈôf ᴛʜē ˈslāt/ /ˈwaɪp ˈɔːf ðiː ˈsleɪt/

  كلمة اليوم

  woolly
المفضلات