vulg. being a giaour, being a non-muslim; being a christian

listen to the pronunciation of vulg. being a giaour, being a non-muslim; being a christian
الإنجليزية - التركية

تعريف vulg. being a giaour, being a non-muslim; being a christian في الإنجليزية التركية القاموس.

vulg. being a giaour, being a non-Muslim; being a Christian
gâvurluk
vulg. being a giaour, being a non-muslim; being a christian
المفضلات