uncle

listen to the pronunciation of uncle
الإنجليزية - التركية
{i} dayı

Dayınla konuşmak istiyorum. - I want to talk with your uncle.

Bir aydır dayımla yaşıyorum. - I've been living with my uncle for a month.

{i} amca

Amcamın üç çocuğu var. - My uncle has three children.

Amcam bize yeni bir TV seti getirdi. - My uncle brought a new TV set for us.

yaşlı adam
enişte

Tom'un üç eniştesi var. - Tom has three uncles.

Halam ve eniştemi ziyaret ettiğimde tekerlekli karyolada uyurdum. - I used to sleep in a trundle bed when I would visit my aunt and uncle.

emmi
{i} zenci [gün. amer.]
{i} amca: paternal uncle amca
{i} enişte: Aunt Rosa's husband is one of my uncles. Rosa Teyze'nin kocası
{i} dayı: maternal uncle dayı
{i} rehinci
(Argo) tefeci
dayın
amcak
dayısı
(Argo) zenci
uncle sam
(Argo) abd
uncle-in-law
enişte
Uncle Sam
{k} Sam Amca (A.B.D. için bir ad)
Uncle Sam
amerika birleşik devletleri
Uncle Sam
sam amca
Uncle Sam
amerika
Uncle Tom
beyazlara çalışan zenci [kötü]
cry uncle
pes etmek
paternal uncle
amca
dutch uncle
baba gibi sertçe azarlamak
great uncle
büyük amca
say uncle
pes demek
bob's your uncle
(deyim) Cümle sonlarında bir anlatımdan sonra gelen "İşte bu kadar!" gibi bir anlam veren ifade
see uncle
amca görmek
talk to s.o. like a Dutch uncle
k. dili birini paylamak/azarlamak
uncles
amcalar

Amcalar, teyzeler, büyükbabalar ve büyükanneler de orada. - The uncles, aunts, grandads and grandmas are there as well.

Tom ve John gerçekten benim amcalarım değiller. - Tom and John aren't really my uncles.

Say Uncle
argo Pes de!
Say uncle
Teslim ol!
i am with my uncle
amcam ile beraberim
maternal uncle
dayı
الإنجليزية - الإنجليزية
A close male friend of the parents of a family
A source of advice, encouragement, or help
An affectionate name for an older man
A companion to your (usually unmarried)mother
A cry used to indicate surrender
an older male African-American person
A pawnbroker
A brother or brother-in-law of someone’s parent
Someone's uncle is the brother of their mother or father, or the husband of their aunt. My uncle was the mayor of Memphis A telegram from Uncle Fred arrived
the brother of your father or mother; the husband of your aunt
{i} brother of one's parent; husband of one's aunt; informal title for an older man (especially a friend of the family); pawnbroker (Slang)
{n} a father's brother, a mother's brother
" the brother of your father or mother; the husband of your aunt a source of help and advice and encouragement; "he played uncle to lonely students
for a worthy old negro; as, "Uncle Remus
A brother or brother-in-law of someone's parent
a source of help and advice and encouragement; "he played uncle to lonely students"
el tio; aunts and uncles, los tios
The brother of one's father or mother; also applied to an aunt's husband; the correlative of aunt in sex, and of nephew and niece in relationship
the brother of your father or mother; the husband of your aunt a source of help and advice and encouragement; "he played uncle to lonely students
May signify an actual uncle, note your feelings about the relationship A less familiar male aspect of self
An eldery man; used chiefly as a kindly or familiar appellation, esp
Usually the term used to describe the anchor player on a team that had a chance to "stick" a teammate with a beer frame, but did not strike The anchor is said to be an "uncle" of the other player See "cousin"
tonton, monnonk
Southern U
eame
nuncle
Uncle Joe
Joseph Stalin

Not the way Uncle Joe looked at it. He was genuinely afraid of Trotsky—.

Uncle Ned
bed
Uncle Sam
A personification of the United States government

Uncle Sam Needs You! means The Army Needs You!.

Uncle Scrooge
A rich miser

It is an anomaly of our times that an Uncle Sam spending at a rate of some $128 billion yearly should become an Uncle Scrooge in the treatment of government workers!.

Uncle Scrooges
plural form of Uncle Scrooge
Uncle Tom
Derogatory name for a black person who is obsequiously servile to white authority
Uncle Sam's country
United States of America
Uncle Remus
a character in the children's stories about Brer Rabbit by the US writer, Joel Chandler Harris. In the books, Uncle Remus is the narrator (=the character who tells the stories)
Uncle Sam
symbol of the United States; the United States or American people
Uncle Sam
Some people refer to the United States of America or its government as Uncle Sam. They are ready to defend themselves against Uncle Sam's imperialist policies. the US, or the US government, sometimes represented by the figure of a man with a white beard and tall hat (Probably based on U.S., short for United States). Popular U.S. symbol, usually associated with a cartoon figure having long white hair and chin whiskers and dressed in a swallow-tailed coat, vest, tall hat, and striped trousers. The name probably originated with "Uncle Sam" Wilson, a businessman who provided beef to the army during the War of 1812. The "U.S." stamp on his barrels, meant to indicate government property, came to be associated with his nickname, which in time came to symbolize the U.S. government. The Uncle Sam figure evolved in the hands of British and U.S. cartoonists; its most familiar treatment appeared on recruiting posters during World Wars I and II with the caption "I want you
Uncle Tom
disapproval In the past, some black people used Uncle Tom to refer to a black man when they disapproved of him because he was too respectful or friendly towards white people. This use could cause offence. To the radical blacks of the Sixties, he was an Uncle Tom. A Black person who is regarded as being humiliatingly subservient or deferential to white people. a black person who is too respectful to white people - used to show disapproval (Uncle Tom black slave in the book Uncle Tom's Cabin (1852) by Harriet Beecher Stowe)
Uncle Tom
character from the book "Uncle Tom's Cabin" (antislavery novel written by Harriet Beecher Stowe)
Uncle Tom's Cabin
{i} book written by Harriet Beecher Stowe in 1852 about about slavery
uncle tom
a servile black character in a novel by Harriet Beecher Stowe
Bob's your uncle
"No problem", "the solution is simple", "there you have it", you have what you want, all will be well (appended to the end of a description of how to achieve something)

You want to go to the stadium? Go straight on until you reach the park, take the first left and Bob’s your uncle!.

I'll be a monkey's uncle
(often preceded by well) expressing complete surprise or disbelief

Well I’ll be a monkey's uncle! I would never have thought that tourists would go into space!.

agony uncle
The male equivalent of an agony aunt
co-uncle
of a man, an uncle of one's niece or nephew who is not one's brother; a co-brother-in-law as common uncle to the children of two men's married siblings
co-uncle
a man's brother, as uncle in common to the children of a third sibling

My nephew came up for the summer with my brother and co-uncle George.

cries uncle
Third-person singular simple present indicative form of cry uncle
cry uncle
To beg for mercy; to give up; to ask to stop (something painful or unbearable)

Anyone who doesn't cry uncle after the first week will probably last the season.

crying uncle
Present participle of cry uncle
dutch uncle
One who reproves in a blunt, stern manner intended for the benefit of the recipient
great uncle
Alternative spelling of great-uncle. (A brother of your grandparents or an uncle of your parents.)
great-uncle
The brother or brother-in-law of one’s grandparent; the uncle of one's parent
half-uncle
A half-brother of one's parent
half-uncle
A half brother-in-law of one's parent
if my aunt had balls, she'd be my uncle
It is fruitless to speculate about counterfactual situations

We would have won the match if we'd had a decent goalkeeper.And if my aunt had balls, she'd be my uncle!.

maternal uncle
The brother or brother-in-law of one’s mother
my sainted uncle
expression of surprise, contempt, outrage, disgust, boredom, frustration
paternal uncle
A brother or brother-in-law of one's father
step-uncle
The brother of someone's stepmother or stepfather
step-uncle
The stepbrother of someone's mother or father
uncle.
unc

My uncle is slim, but my aunt is fat. - My uncle is slender, but my aunt is stout.

That uncle of his often visited America. - That uncle of his often visited the United States.

uncle.
unky
agony uncle
Gazete köşelerinde yazarak insanların problemlerini paylaşan, çözüm arayan, çözüm yolları tavsiye eden köşe yazarı
bob's your uncle
(deyim) Bob's your uncle is a commonly used expression known mainly in Britain and Commonwealth countries. It is often used immediately following a set of simple instructions and roughly carries the same meaning as the phrase "and there you have it." For example, "Simply put a piece of ham between two slices of bread, and Bam! Bob’s your uncle!”
An uncle
eme
Bob's your uncle
{ü} it is all right, all will be taken care
Dutch uncle
A stern, candid critic or adviser
dutch uncle
a counselor who admonishes frankly and sternly
grand uncle
uncle of one's father or mother
great great grand uncle
uncle of one's great grandmother or great grandfather
great-uncle
an uncle of your father or mother
uncles
plural of uncle
uncle

  الواصلة

  un·cle

  التركية النطق

  ʌngkıl

  المتضادة

  aunt, niece, nephew, boy, aunty

  النطق

  /ˈəɴɢkəl/ /ˈʌŋkəl/

  علم أصول الكلمات

  [ &[ng]-k&l ] (noun.) 14th century. Middle English uncle from Anglo-Norman uncle from Old French oncle from Latin avunculus (“mother’s brother”; literally, “little grandfather”), diminutive of avus (“grandfather”) from Proto-Indo-European *awo- (“grandfather, adult male relative other than one's father”). Displaced native Middle English eam, eme "maternal uncle" (from Old English ēam "maternal uncle", compare Old English fædera "paternal uncle") from the same Proto-Indo-European root. More at eme.

  رصف المشتركة

  uncle bob

  فيديوهات

  ... father?  Your brother, your sister, your aunt, your uncle, where did you come from?" ...

  كلمة اليوم

  amative
المفضلات