traditional

listen to the pronunciation of traditional
الإنجليزية - التركية
geleneksel

Çok geleneksel bir törendi. - It was a very traditional ceremony.

Eski evler, özellikle geleneksel Japon olanlar, modern yapıya göre nemli ve soğuk olabilir. - Old homes, especially traditional Japanese ones, can be damp and unfriendly to modern life.

(sıfat) geleneksel
geleneklere göre traditionalist ananeye bağlı kimse
traditionalismananeye bağlılık
traditionallygeleneksel olarak
gelenekçi

Tom gelenekçi, değil mi? - Tom is traditional, isn't he?

gelenekçilik
ananevi
göreneksel
traditional restaurant
(Gıda) lokanta
traditional knowledge
geleneksel bilgi
traditional dress
Kıyafetli
traditional family
Geleneksel aile
traditional folk music
(Muzik) Geleneksel halk müziği

I like traditional folk music.

traditional holiday
geleneksel bayram
traditional media
geleneksel mecra
traditional medicine
Geleneksel tıp
traditional skirt
geleneksel etek
traditional society
(Sosyoloji, Toplumbilim) Geleneksel toplum
traditional song nights
sıra gecesi
traditional action
(Pisikoloji, Ruhbilim) geleneksel eylem
traditional budget
(Ticaret) geleneksel bütçe
traditional chinese
Klasik Çince
traditional economy
(Ticaret) geleneksel ekonomik sistem
traditional fest
geleneksel şenlik
traditional festival
geleneksel şenlik
traditional funds
(Ticaret) geleneksel fonlar
traditional grammar
(Dilbilim) geleneksel dilbilgisi
traditional healer
(Tıp) geleneksel hekim
traditional healer
(Tıp) halk hekimi
traditional identity
geleneksel kimlik
traditional outfit
yerel kıyafet
traditional outfit
yöresel kıyafet
traditional pastry
geleneksel pasta
traditional rule
geleneksel kural
traditional spanish
geleneksel ispanyolca
traditional spring festivals
geleneksel bahar şenlikleri
traditional value
geleneksel değer
traditional wear
yöresel kıyafet
traditional wear
geleneksel kıyafet
traditional wear
yerel kıyafet
traditionally
geleneksel olarak

Britanya'da üzümlü ve elmalı tart geleneksel olarak Noel zamanında yenir. - In Britain, mince pies are traditionally eaten at Christmas time.

Köy insanları geleneksel olarak yabancılardan kuşkulanırlar. - Country people are traditionally suspicious of strangers.

non traditional
olmayan geleneksel
non-traditional
geleneksel olmayan
alternative/traditional healer
(Tıp) alternatif-geleneksel hekim
became traditional
gelenekselleşmiş
oriental traditional medicine
(Tıp) doğu-geleneksel tıp
terminal control area; time of closest approach; traditional CINC activity
(Askeri) terminal kontrol sahası; en yakın yaklaşma zamanı; geleneksel Başkomutanlık faaliyeti
الإنجليزية - الإنجليزية
In lieu of the name of the composer of a piece of music, whose real name is lost in the mists of time
Of or pertaining to tradition; derived from tradition; communicated from ancestors to descendants by word only; transmitted from age to age without writing; as, traditional opinions; traditional customs; traditional expositions of the Scriptures
Observant of tradition; attached to old customs; old-fashioned
{a} delivered down by tradition, oral
students are enrolled in a traditional on-campus lecture/lab course
pertaining to time-honored orthodox doctrines; "the simple security of traditional assumptions has vanished"
consisting of or derived from tradition; "traditional history"; "traditional morality"
A traditional organization or person prefers older methods and ideas to modern ones. We're still a traditional school in a lot of ways. progressive + traditionally tra·di·tion·al·ly He is loathed by some of the more traditionally minded officers
Traditional customs, beliefs, or methods are ones that have existed for a long time without changing. traditional teaching methods. traditional Indian music. + traditionally tra·di·tion·al·ly Married women have traditionally been treated as dependent on their husbands
A styling designation that usually refers to either traditional Oriental/Persian patterns or traditional European patterns
Traditionally styled furniture is available in both original antique pieces and quality reproductions This type of furniture usually follows a particular period style such as Georgian, Tudor, Regency or Louis XV
A horizontal siding (board) of varying widths originally fabricated in wood It is fabricated and installed so the board above easily overlaps or appears to overlap (as in the case with new vinyl and metal materials) the board underneath
Students who graduate from high school the same year as college matriculation
the handing down of information, beliefs, and customs by word of mouth or by example from one generation to another without written instruction
Current
{s} customary, pertaining to tradition, handed down by tradition, in accordance with tradition
The beliefs, acts, practices, objects and/or sites for the perpetuation of an Indian culture originating from or historically located at a specific area This may include cultural practices that are so inter-related with spiritual activities that they cannot be separated from the land location
pertaining to time-honored orthodox doctrines; "the simple security of traditional assumptions has vanished
consisting of or derived from tradition; "traditional history"; "traditional morality" pertaining to time-honored orthodox doctrines; "the simple security of traditional assumptions has vanished
returns only traditional characters
A pre-paid fee-for-service health plan that gives members maximum freedom of choice, allowing them to seek medical care from any health care provider without reduction of benefits
These homes usually do not have porches, but several will have covered entryways They usually have hip main roofs and bold, front facing gables There will be several main ridge lines running both parallel and perpendicular to the street The exterior material could be clapboard or masonry (brick, stucco, stone) These homes strive for a grand appearance
Traditionally styled furniture and lighting is available in both original antique pieces and quality reproductions This type of furniture usually follows a particular period style such as Georgian, Tudor, Regency or Louis XV
Students between the ages of 16 and 19 who have just completed high school and are entering college for the first time and have no pervious college courses See first-time freshmen
pertaining to a style of interpersonal relations characterized by a need for structure, order, and consistency Traditionals provide stability and discipline, give attention to detail, and adhere to high standards Leadership needs include respecting traditions and being clear and logical when giving orders
Characteristic manner, method, or style
Style of KOHLER product with (Atasözü)ial design characteristics of generations past Generous curves and predictable sequence bring a classic look to kitchen or bath
traditionary
trad

Growing centrist sentiment threatens to upset America's traditional two-party system. - Growing centrist sentiment threatens to upset the United States traditional two-party system.

Growing centrist sentiment threatens to upset the United States traditional two-party system. - Growing centrist sentiment threatens to upset America's traditional two-party system.

Traditional Chinese
Chinese written using traditional Chinese characters, used in the Republic of China (Taiwan), Hong Kong, Macau, Korea and also in mainland China and Japan prior to script simplification and today for certain purposes, Fantizi
traditional Chinese medicine
The medical theory and practices of Chinese culture, especially herbal medicine, acupuncture and osteopathy, for preventing or treating illness, or promoting health and well-being; abbreviated as TCM
traditional art
On an online art archive, any art created through the use of real media
traditional art
Art that is a part of the culture of a group of people, skills and knowledge of which are passed down through generations from master craftsmen to apprentices
traditional arts
plural form of traditional art
traditional counties
plural form of traditional county
traditional county
any of the historic divisions of the British Isles no longer used for administrative purposes in favour of ceremonial counties and administrative counties
traditional county
A county without direct administrative functions. e.g. Yorkshire, County Tipperary, Suffolk County, Massachusetts
traditional medicine
a system of medicine developed before the era of modern medicine
traditional medicines
plural form of traditional medicine
traditional owner
A descendent of the tribe or ethnic group that occupied a particular region before European settlement
traditional Chinese
form of Chinese characters used mostly in Taiwan and Hong Kong
traditional Chinese medicine
System of medicine at least 23 centuries old that aims to prevent or heal disease by maintaining or restoring yin-yang balance. Detailed questions are asked about a patient's illness and such things as taste, smell, and dreams, but close examination of the pulse, at different sites and times and with varying pressure, is paramount. Of Chinese medicine's numerous remedies, Western medicine has adopted many, including iron (for anemia) and chaulmoogra oil (for leprosy). Use of certain animal remedies has seriously contributed to the endangered-species status of some animals (including tiger and rhinoceros). Chinese medicine used inoculation for smallpox long before Western medicine. Other practices include hydrotherapy, acupuncture, and acupressure
traditional custom
custom which was accepted from generation to generation and thus is still kept
traditional dish
type of food which was accepted from generation to generation and thus is still prepared
traditionally
{a} by transmission from age to age
non-traditional
different from the way something happened or from what was considered typical in the past
traditionally
In a traditional manner
traditionally
customarily, in traditional form, in accordance with tradition
traditionally
according to tradition; in a traditional manner; "traditionally, we eat fried foods on Hanukah
traditionally
according to tradition; in a traditional manner; "traditionally, we eat fried foods on Hanukah"
التركية - الإنجليزية

تعريف traditional في التركية الإنجليزية القاموس.

alaturka müzik traditional Turkish music
(as opposed to Turkish music composed according to Western musical concepts)
traditional
المفضلات