to worship; to adore, to worship

listen to the pronunciation of to worship; to adore, to worship
الإنجليزية - التركية
tapınmak
to worship; to adore, to worship
المفضلات