to utter hurrahs; to huzza

listen to the pronunciation of to utter hurrahs; to huzza
الإنجليزية - التركية

تعريف to utter hurrahs; to huzza في الإنجليزية التركية القاموس.

hurrah
bkz.hurray
hurrah
hurra
hurrah
Yaşa! bu ünlem
hurrah
{ü} Yaşa!
hurrah
{ü} yaşasın
hurrah
"Yaşa !" diye bağırmak
hurrah
{f} "Yaşa!" diye bağırmak
hurrah
hooray ünlem
الإنجليزية - الإنجليزية
hurrah
to utter hurrahs; to huzza
المفضلات