to sprinkle or scatter (liquid or dust)

listen to the pronunciation of to sprinkle or scatter (liquid or dust)
الإنجليزية - التركية

تعريف to sprinkle or scatter (liquid or dust) في الإنجليزية التركية القاموس.

asperse
lekelemek
asperse
çamur atmak
asperse
iftira etmek
asperse
cast aspersions taş atmak
asperse
dokundurmak
asperse
{f} serpmek
asperse
laf sokuşturmak
asperse
leke
الإنجليزية - الإنجليزية
asperse
to sprinkle or scatter (liquid or dust)
المفضلات