to say defamatory things about someone or something

listen to the pronunciation of to say defamatory things about someone or something
الإنجليزية - الإنجليزية
vilify
to say defamatory things about someone or something

  الواصلة

  to Say de·fa·ma·to·ry things a·bout some·one or some·thing

  التركية النطق

  tı sey dîfämıtôri thîngz ıbaut sʌmwʌn ır sʌmthîng

  النطق

  /tə ˈsā dəˈfaməˌtôrē ˈᴛʜəɴɢz əˈbout ˈsəmˌwən ər ˈsəmᴛʜəɴɢ/ /tə ˈseɪ dɪˈfæməˌtɔːriː ˈθɪŋz əˈbaʊt ˈsʌmˌwʌn ɜr ˈsʌmθɪŋ/

  كلمة اليوم

  lee
المفضلات