to represent, counterfeit, feign

listen to the pronunciation of to represent, counterfeit, feign
الإنجليزية - التركية
الإنجليزية - الإنجليزية
{v} personate
to represent, counterfeit, feign
المفضلات