to open up, unfasten

listen to the pronunciation of to open up, unfasten
الإنجليزية - التركية

تعريف to open up, unfasten في الإنجليزية التركية القاموس.

disclose
{f} açığa vurmak
disclose
açığa vurma

Sırrı açığa vurmazdı. - She would not disclose the secret.

disclose
(Ticaret) kamuya açıklamak
disclose
meydana çıkarmak
disclose
keşfetmek
disclose
ifşa etmek
disclose
ifşa etme
disclose
ifşa olunan şey
disclose
söylemek
disclose
{f} açığa vurmak, ifşa etmek: disclose a secret bir sırrı ifşa etmek
disclose
izhar etmek
disclose
disclosure açma
disclose
haber
disclose
söyleme
disclose
açığa vur

Sırrı açığa vurmazdı. - She would not disclose the secret.

disclose
{f} açmak
disclose
{f} göstermek
disclose
{f} ortaya çıkarmak
الإنجليزية - الإنجليزية
disclose
to open up, unfasten
المفضلات