to meet the requirements necessary for coverage under an employee benefit plan

listen to the pronunciation of to meet the requirements necessary for coverage under an employee benefit plan
الإنجليزية - التركية

تعريف to meet the requirements necessary for coverage under an employee benefit plan في الإنجليزية التركية القاموس.

eligible
(Mukavele) seçilebilir nitelikte, uygun, yeterli nitelikli, şartlara uygun
eligible
{s} (for) -e uygun
eligible
uygun şartlara sahip
eligible
intihap edilebilir
eligible
muvafık
eligible
seçilir
eligible
(evlilik için) uygun
eligible
seçilebilir
eligible
haklı
eligible
hak sahibi
eligible
seçkin
eligible
nitelikli şey
eligible
{s} uygun

Milliyeti ne olursa olsun herkes uygundur. - Everyone is eligible regardless of nationality.

Başkanlık için uygundur. - He's eligible for the presidency.

eligible
{s} nitelikli
eligible
(Askeri) ELVERİŞLİ, MÜSAİT
eligible
uygun kimse
الإنجليزية - الإنجليزية
eligible
to meet the requirements necessary for coverage under an employee benefit plan

  الواصلة

  to meet the requirements nec·es·sa·ry for co·ver·age un·der an em·ploy·ee Ben·e·fit plan

  التركية النطق

  tı mit dhi rîkwayrmınts nesıseri fôr kʌvrîc ʌndır ın employi benıfît plän

  النطق

  /tə ˈmēt ᴛʜē rəˈkwīrmənts ˈnesəˌserē ˈfôr ˈkəvrəʤ ˈəndər ən emˈploiē ˈbenəfət ˈplan/ /tə ˈmiːt ðiː rɪˈkwaɪrmənts ˈnɛsəˌsɛriː ˈfɔːr ˈkʌvrɪʤ ˈʌndɜr ən ɛmˈplɔɪiː ˈbɛnəfɪt ˈplæn/

  كلمة اليوم

  cothurnal
المفضلات