to educate; to train, to breed

listen to the pronunciation of to educate; to train, to breed
الإنجليزية - التركية
eğitmek
to educate; to train, to breed
المفضلات