thoroughness

listen to the pronunciation of thoroughness
الإنجليزية - التركية
{i} mükemmellik
bütünlük
tamlık
{i} kusursuzluk
{i} titizlik
thorough
{s} tam, esaslı: a thorough piece of research esaslı bir araştırma
thorough
eksiksiz

Tom çok eksiksiz, değil mi? - Tom is very thorough, isn't he?

Belki verdiğiniz tavsiye inandırıcı ve eksiksiz. - Perhaps the advice you gave was convincing and thorough.

thorough
derinlemesine

John kazayı derinlemesine araştırdı. - John investigated the accident thoroughly.

thorough
titiz/eksiksiz/tam
thorough
kusursuz

Tom çok kusursuz değildi. - Tom wasn't very thorough.

Tom kusursuz, değil mi? - Tom is thorough, isn't he?

thorough
{s} tam

Onlar yağmurda tamamen ıslandılar. - They got thoroughly wet in the rain.

Polis evi tamamen aradı. - The police thoroughly searched the house.

thorough
dikkatli
thorough
bütün
thorough
titiz

Her şey hakkında çok titizdir. - He is very thorough about everything.

thorough
esaslı

Araştırma müdürü, departmana yeni bir ürünü test etmede esaslı bir iş yaptırdı. - The research director had the department do a thorough job in testing the new product.

thorough
derin
thorough
tam ve dikkatli
thorough
adamakıllı

Ben burada adamakıllı eğlendim. - I thoroughly enjoyed myself here.

Tom'u adamakıllı sorumlu bir birey olarak düşünüyorum. - I consider Tom a thoroughly responsible individual.

thorough
{s} tam: He's a thorough idiot. Tam bir
thorough
{s} esaslı iş yapan (kimse)
thorough
dikkatlilik
thorough
{s} mükemmel

Mükemmel açıklaman için sana teşekkür ederim. - Thank you for your thorough explanation.

Ben raporunun mükemmelliğini takdir ediyorum. - I appreciate the thoroughness of your report.

thorough
thoroughnesskusursuzluk
الإنجليزية - الإنجليزية
attention to detail
the state of being thorough
{i} diligence, neatness
conscientiousness in performing all aspects of a task
The quality or state of being thorough; completeness
thorough
{a} perfect, complete
Thorough
thorow
Thorough
thoro
thorough
utter; complete; absolute
thorough
searching
thorough
A furrow between two ridges, to drain off the surface water
thorough
painstaking and careful not to miss or omit any detail
thorough
very thorough; exhaustively complete; "an exhaustive study"; "made a thorough search"; "thoroughgoing research"
thorough
painstakingly careful and accurate; "our accountant is thorough"; "thorough research"
thorough
Through
thorough
emphasis Thorough is used to emphasize the great degree or extent of something. We regard the band as a thorough shambles. = complete + thoroughly thor·ough·ly I thoroughly enjoy your programme
thorough
A thorough action or activity is one that is done very carefully and in a detailed way so that nothing is forgotten. We are making a thorough investigation How thorough is the assessment? + thoroughly thor·ough·ly Food that is being offered hot must be reheated thoroughly. + thoroughness thor·ough·ness The thoroughness of the evaluation process we went through was impressive
thorough
Someone who is thorough is always very careful in their work, so that nothing is forgotten. Martin would be a good judge, I thought. He was calm and thorough + thoroughness thor·ough·ness His thoroughness and attention to detail is legendary
thorough
Passing through or to the end; hence, complete; perfect; as, a thorough reformation; thorough work; a thorough translator; a thorough poet
thorough
Passing through; as, thorough lights in a house
thorough
{s} comprehensive; complete, finished
thorough
painstakingly careful and accurate; "our accountant is thorough"; "thorough research
thorough
Thoroughly
thoroughness
المفضلات