the mouth

listen to the pronunciation of the mouth
الإنجليزية - التركية

تعريف the mouth في الإنجليزية التركية القاموس.

mouth
{i} ağız

Utanmadan onu ağızdan öptü. - She kissed him without shame, on the mouth.

Neden kadınlar gözlerine makyaj yaparken ağızlarını açıyor? - Why do women open their mouths when they apply makeup to their eyes?

face
{f} bakmak

Facebook'taki arkadaşlarının resimlerine bakmak vakit kaybıdır. - Looking at your Facebook friends' photos is a waste of time.

Evim işlek bir caddeye bakmaktadır. - My house faces a busy street.

face
(Ticaret) karşısında durmak
face
karşısında olmak
face
{f} yönelmek
face
{f} göğüs germek
face
{f} dönmek
mouth
mağaraların giriş yeri
mouth
karamsar
mouth
söylemek

Söylemek istediğin şeyin sessizlikten daha iyi olduğundan emin değilsen ağzını açma. - Don't open your mouth if you are not certain that what you want to say is better than silence.

Tom bir şey söylemek için ağzını açtı ama Mary sözünü kesti. - Tom opened his mouth to say something, but Mary interrupted him.

mouth
gaga
mouth
kesici aletlerin keskin yanı
mouth
giriş ağzı
mouth
kavşak
face
{i} (saatte) mine, kadran
face
çehre
face
şeref
face
sıvamak
face
şekil

İngiltere tehlikeli şekilde düşük gıda malzemeleri ile karşı karşıya idi. - Britain faced dangerously low supplies of food.

Mary yatağına uzandı, yüzü yastığına gömülü şekilde ağladı. - Mary laid on her bed, crying with her face buried into her pillow.

mouth
{f} ağız kımıldat
mouth
zırlamak
face
{f} karşı olmak
mouth
agziye
mouth
ağzından
mouth
iz
Mouth
(isim) Fem
face
{i} (Geometri) yüz
face
{i} biçim

Şapkamı giymeyi unuttum ve yüzüm kötü biçimde güneşten yandı. - I forgot to wear my hat and my face got badly sunburned.

Tom'un yüzü kötü bir biçimde çürük. - Tom's face is badly bruised.

face
{f} (bir duruma) dayanmak, tahammül etmek
face
sıvama
face
{i} sima
face
on taraf
face
{f} yüzünü dönmek
face
{i} ön yüz, cephe
mouth
dudak bükmek
mouth
tane tane söylemek
mouth
sürekli aynı şeyleri söylemek
mouth
surat buruşturmak
mouth
ağız,v.ağız kımıldat: n.ağız
mouth
{i} haliç
mouth
(Tıp) Ağız, os
mouth
surat asma
mouth
{f} dudaklarını oynatarak (bir şey) söyler gibi yapmak
mouth
{i} giriş yeri
mouth
{i} ağız, akarsuyun denize/göle döküldüğü yer
mouth
söyle

Söyleyecek güzel bir şeyin yoksa ağzını kapalı tut. - If you don't have anything nice to say, keep your mouth shut.

Tom bir şey söylemek için ağzını açtı ama Mary sözünü kesti. - Tom opened his mouth to say something, but Mary interrupted him.

mouth
a hard mouth geme itaat etmeyen
mouth
{f} geme alıştırmak
mouth
dırdır etmek
mouth
dudaklarını kıpırdatmak
mouth
kelimeleri çiğneyerek konuşmak
الإنجليزية - الإنجليزية
oral cavity
kisser
face
cakehole
puss
gob
mun
jaws
pecker
north and south
laughing gear

Wrap your laughing gear around fresh bread and tasty spreads to set yourself up for the day.

smiler
mouth
The end of a river out of which water flows

The mouth of the river is a good place to go birdwatching in spring and autumn.

mouth
The opening of a creature through which food is ingested

Open your mouth and say 'aah', directed the doctor.

mouth
A loud or overly talkative person

My kid sister is a real mouth; she never shuts up.

mouth
An outlet, aperture or orifice

The mouth of a cave.

mouth
To pick up or handle with the lips or mouth, but not chew or swallow

The fish mouthed the lure, but didn't bite.

mouth
{v} to mutter, grumble, speak big, chew
mouth
{n} the aperture in the head where food is received, an entrance, opening, wry face, cry
mouth
Speech; language; testimony
mouth
the opening of a jar or bottle; "the jar had a wide mouth"
mouth
a spokesperson (as a lawyer)
mouth
express in speech; "She talks a lot of nonsense"; "This depressed patient does not verbalize"
mouth
To take into the mouth; to seize or grind with the mouth or teeth; to chew; to devour
mouth
The crosspiece of a bridle bit, which enters the mouth of an animal
mouth
Cry; voice
mouth
End of a stream Point at which a stream enters a lake, sea, or ocean
mouth
The open end of the cap opposite the top
mouth
touch with the mouth
mouth
The mouth of a cave, hole, or bottle is its entrance or opening. By the mouth of the tunnel he bent to retie his lace. = entrance + -mouthed -mouthed He put the flowers in a wide-mouthed blue vase
mouth
the point where a stream issues into a larger body of water; "New York is at the mouth of the Hudson"
mouth
The opening or entrance of any cavity, as a cave, pit, well, or den
mouth
The open end of the cartridge case into which the bullet is seated The "mouth diameter" is the internal measurement of this feature
mouth
To form or cleanse with the mouth; to lick, as a bear her cub
mouth
To make grimaces, esp
mouth
To put mouth to mouth; to kiss
mouth
The opening at the base of the balloon envelope through which the flames from the burner passes to heat the air inside the envelope This is sometimes referred to as the 'throat' - but by who I don't know
mouth
the externally visible part of the oral cavity on the face and the system of organs surrounding the opening; "she wiped lipstick from her mouth"
mouth
To speak with a full, round, or loud, affected voice; to vociferate; to rant
mouth
piehole
mouth
to live hand to mouth: see hand heart in your mouth: see heart from the horse's mouth: see horse to put your money where your mouth is: see money shut your mouth: see shut to be born with a silver spoon in your mouth: see spoon word of mouth: see word. or oral cavity or buccal cavity Orifice through which food and air enter the body. It opens to the outside at the lips and empties into the throat at the rear and is bounded by the lips, cheeks, hard and soft palates, and glottis. Its chief structures are the teeth (see tooth), tongue, and palate. It is the site of chewing and speech formation. The mouth is lined by mucous membranes containing small glands that, along with the salivary glands, keep it moist and clear of food and other debris. mouth organ foot and mouth disease hoof and mouth disease
mouth
To utter with a voice affectedly big or swelling; to speak in a strained or unnaturally sonorous manner
mouth
An opening affording entrance or exit; orifice; aperture; The opening of a vessel by which it is filled or emptied, charged or discharged; as, the mouth of a jar or pitcher; the mouth of the lacteal vessels, etc
mouth
{f} express, give voice to; mumble; put into the mouth; rub or nuzzle with the lips
mouth
If you mouth something, you say it, especially without believing it or without understanding it. I mouthed some sympathetic platitudes
mouth
A wry face; a grimace; a mow
mouth
n   In man, the gateway to the soul; in woman, the outlet of
mouth
the place where a river empties into a larger body of water
mouth
To make the actions of speech, without producing sound
mouth
If you have a number of mouths to feed, you have the responsibility of earning enough money to feed and look after that number of people. He had to feed his family on the equivalent of four hundred pounds a month and, with five mouths to feed, he found this very hard
mouth
Aivanounenglish | adronato
mouth
If you mouth something, you form words with your lips without making any sound. I mouthed a goodbye and hurried in behind Momma `It's for you,' he mouthed
mouth
the opening through which food is taken in and vocalizations emerge; "he stuffed his mouth with candy"
mouth
in ridicule or contempt
mouth
The entrance into a harbor
mouth
articulate silently; form words with the lips only; "She mouthed a swear word"
mouth
Air enters the body through either the open mouth or the nose It travels down the trachea to the lungs, where the oxygen in it passes into the bloodstream
mouth
an impudent or insolent rejoinder; "don't give me any of your sass"
mouth
The place where a stream discharges to a larger stream, a lake, or the sea
mouth
The opening through which the waters of a river or any stream are discharged
mouth
Cavity bounded by the bill No picture yet
mouth
emphasis If you say that someone does not open their mouth, you are emphasizing that they never say anything at all. Sometimes I hardly dare open my mouth
mouth
the opening of a jar or bottle; "the jar had a wide mouth" the externally visible part of the oral cavity on the face and the system of organs surrounding the opening; "she wiped lipstick from her mouth" the opening through which food is taken in and vocalizations emerge; "he stuffed his mouth with candy" the point where a stream issues into a larger body of water; "New York is at the mouth of the Hudson" an opening that resembles a mouth (as of a cave or a gorge); "he rode into the mouth of the canyon"; "they built a fire at the mouth of the cave" a person conceived as a consumer of food; "he has four mouths to feed" articulate silently; form words with the lips only; "She mouthed a swear word" touch with the mouth
mouth
Your mouth is the area of your face where your lips are or the space behind your lips where your teeth and tongue are. She clamped her hand against her mouth His mouth was full of peas. + -mouthed -mouthed He straightened up and looked at me, open-mouthed
mouth
A principal speaker; one who utters the common opinion; a mouthpiece
mouth
a person conceived as a consumer of food; "he has four mouths to feed"
mouth
To make mouths at
mouth
an opening that resembles a mouth (as of a cave or a gorge); "he rode into the mouth of the canyon"; "they built a fire at the mouth of the cave"
mouth
You can say that someone has a particular kind of mouth to indicate that they speak in a particular kind of way or that they say particular kinds of things. You've got such a crude mouth! + -mouthed -mouthed Simon, their smart-mouthed teenage son
mouth
a natural opening, as the part of a stream that empties into a larger body of water
mouth
The mouth of a river is the place where it flows into the sea. the town at the mouth of the River Dart
mouth
{i} facial feature above the chin and below the nose; part of the body used for eating and communicating; entrance, opening; point where a river runs into a sea; spout, nozzle; rudeness, insolent speech (Informal)
mouth
To speak about something
mouth
The opening through which an animal receives food; the aperture between the jaws or between the lips; also, the cavity, containing the tongue and teeth, between the lips and the pharynx; the buccal cavity
mouth
The opening of a piece of ordnance, through which it is discharged
mouth
If you keep your mouth shut about something, you do not talk about it, especially because it is a secret. You wouldn't be here now if she'd kept her mouth shut
the mouth

  التركية النطق

  dhi mauth

  النطق

  /ᴛʜē ˈmouᴛʜ/ /ðiː ˈmaʊθ/

  علم أصول الكلمات

  [ before consonants usually ] (definite article.) before 12th century. Middle English, from Old English thE, masc. demonstrative pronoun & definite article, alteration of sE; akin to Greek ho, masculine demonstrative pronoun & definite article; more at THAT.

  فيديوهات

  ... including a spine, and a mouth with jaws and teeth. ...
  ... AND YOU'RE MAKING THAT NOISE WITH YOUR MOUTH. ...

  كلمة اليوم

  bimester
المفضلات