the equilibrium constant for a reversible dissociation

listen to the pronunciation of the equilibrium constant for a reversible dissociation
الإنجليزية - التركية

تعريف the equilibrium constant for a reversible dissociation في الإنجليزية التركية القاموس.

dissociation constant
çözüşüm katsayısı
dissociation constant
bozunma sabitesi
dissociation constant
bozunma sabitesi, çözüşüm katsayısı
الإنجليزية - الإنجليزية
dissociation constant
the equilibrium constant for a reversible dissociation

  الواصلة

  the e·qui·lib·ri·um con·stant for a re·vers·i·ble dis·so·ci·a·tion

  التركية النطق

  dhi ikwılîbriım känstınt fôr ı rivırsıbıl dîsōsieyşın

  النطق

  /ᴛʜē ˌēkwəˈləbrēəm ˈkänstənt ˈfôr ə rēˈvərsəbəl dəˌsōsēˈāsʜən/ /ðiː ˌiːkwəˈlɪbriːəm ˈkɑːnstənt ˈfɔːr ə riːˈvɜrsəbəl dɪˌsoʊsiːˈeɪʃən/

  كلمة اليوم

  gestalt
المفضلات