that which causes horror

listen to the pronunciation of that which causes horror
الإنجليزية - التركية

تعريف that which causes horror في الإنجليزية التركية القاموس.

horrification
dehşete düşme
الإنجليزية - الإنجليزية
horrification
that which causes horror

  الواصلة

  that which causes hor·ror

  التركية النطق

  dhıt hwîç kôzîz hôrır

  النطق

  /ᴛʜət ˈhwəʧ ˈkôzəz ˈhôrər/ /ðət ˈhwɪʧ ˈkɔːzɪz ˈhɔːrɜr/

  كلمة اليوم

  argus
المفضلات