stripe

listen to the pronunciation of stripe
الإنجليزية - التركية
{i} çizgili kumaş
{i} şerit

Yaşam bir zebra gibidir; beyaz şerit, siyah şerit ve en sonunda popo. - Life is like a zebra; white stripe, black stripe, and the ass at the end.

bere/sırma/ç
kumaş yolu
(Askeri) sırma
(Tekstil) kumaş
çizgili

Bu çizgili gömleği seviyorum. - I like this striped shirt.

Bu çizgili gömlekten hoşlandım. - I liked this striped shirt.

yiv
tahril
biçim
tip
çubuk
çizgi

Tom, kırmızı ve beyaz çizgili kravat taktı. - Tom wore a red and white striped tie.

Bu çizgili gömleği seviyorum. - I like this striped shirt.

yol yol etmek
Sanal Disk Birimi
{i} kamçı darbesi
(renkli) çizgi, yol: This cloth has red stripes in it. Bu kumaşta kırmızı çizgiler var. It resembles a zebra which has no stripes
{f} çizgi çizgi yapmak
{i} cins
çizgilerle süslemek
{i} sopa darbesi
{f} çizgilemek
{i} çeşit
çizgi,ince şerit
of the same stripe aynı cinsten
(Tekstil) çubuk, yol
(Askeri) ŞERİT: Yazım V şeklinde haki veya başka renkte bir kumaştan yapılmış şerit. Bu şerit, askeri hizmet, muharebede alınan yara ve denizaşırı hizmet alameti olarak, ceketin koluna takılır. Bu kelime, genellikle, (chevron) anlamına kullanılır
başka renkten tahları ensiz ve uzun parça
tutuklu kıyafeti
{i} tür
stripedçizgili
{i} rütbe
{i} 1. (renkli) çizgi, yol: This cloth has red stripes in it. Bu kumaşta kırmızı çizgiler var. It resembles a zebra which has no stripes
yollu
bere
(Denizbilim) bant
darbe
dizgi
stripe map
(Askeri) GÜZERGAH (YOL) HARİTASI, KROKİSİ: Bir ölçeğe göre veya ölçeksiz olarak çizilen ve her iki şekilde de, kasaba, köprü, büyük binalar, yol ve kavşaklar vesaire gibi, belli başlı noktaları göstermesi gereken bir yürüyüş yolu krokisi veya haritası
stripe marker
(Askeri) (LAND MINE WARFARE) MAYIN KUŞAĞI İŞARETLEYİCİSİ: Kara mayın harbinde bir mayın kuşağının başını ve sonunu işaretlemek için yerleştirilen doğal, suni veya özel olarak yapılmış bir işaretleyici. Ayrıca bakınız: "marker (land mine warfare) "
stripe marking
(Havacılık) şerit işaretler
stripe mosaic
(Askeri) ŞERİT MOZAİK: Belirli bir uçuş hattına göre, tek bir uçuş hattına göre; tek bir uçuşta alınmış şerit halinde, dikey hava fotoğraflarının birleştirilmesiyle meydana gelen mozaik. Ayrıca bakınız: "mosaic"
stripe set
Sanal Disk Birim Kümesi
stripe set with parity
Eşlikli Sanal Disk Birimi Kümesi
striped
çizgili

Bu çizgili gömleği seviyorum. - I like this striped shirt.

Çizgili kazağım nerede? - Where's my striped sweater?

extension stripe
uzatma şeridi
striped
(kumaş) çizgili
striped
şeritli
striped
tekir (kedi)
stripes
şeritler
safety stripe
rofüj
safety stripe
ortakaldırım
striped
yol yol
boot stripe
(Denizcilik) Fileto hattı
magnetic stripe
manyetik şerit
pin stripe
şerit pin
safety stripe
röfüj, ortakaldirim
chalk stripe
(Tekstil) tebeşir çizgi
charity stripe
(Spor) serbest atış çizgisi
decor stripe
dekor şeridi
magnetic stripe card
manyetik seritli kart
magnetic stripe slot reader
yuvalı manyetik şerit okuyucu
magnetic stripe wand
manyetik şerit okuma kalemi
service stripe
(Askeri) HİZMET ŞERİDİ: Her üç yıllık hizmet için bir adet olmak üzere, er gömlek veya ceketinin sol kolu üzerine dikilen şerit
striped
çizgi çizgi
striped
{s} çizgili: striped pajamas çizgili pijama
الإنجليزية - الإنجليزية
To mark with stripes
A long, straight region of a single colour
To distribute data across several separate physical disks to reduce the time to read and write
The badge worn by certain officers in the military or other forces
{n} a variation of color, line, lash, blow
{v} to variegate with different lines
a kind or category; "businessmen of every stripe joined in opposition to the proposal"
{i} narrow band differing in color or texture from that which surrounds it; ribbon or strip of cloth indicating rank or length of service; sort, kind; stroke, blow (such as one made with a whip)
To distribute data across multiple disks in a disk array, thus improving I/O performance by allowing parallel access
a marking of a different color or texture from the background a kind or category; "businessmen of every stripe joined in opposition to the proposal" a piece of braid, usually on the sleeve, indicating military rank or length of service mark with stripes
A stroke or blow made with a whip, rod, scourge, or the like, such as usually leaves a mark
a strip or stripe of a contrasting color or material
a piece of braid, usually on the sleeve, indicating military rank or length of service mark with stripes
Similar to concatenation, except the addressing of the component blocks is non-overlapped and interlaced on the slices (partitions), rather than placed sequentially Striping is used to gain performance By striping data across disks on separate controllers, multiple controllers can access data simultaneously
A line, or long, narrow division of anything of a different color or structure from the ground; hence, any linear variation of color or structure; as, a stripe, or streak, of red on a green ground; a raised stripe
mark with stripes
a piece of braid, usually on the sleeve, indicating military rank or length of service
A pattern produced by arranging the warp threads in sets of alternating colors, or in sets presenting some other contrast of appearance
Color indicating a party or faction; hence, distinguishing characteristic; sign; likeness; sort; as, persons of the same political stripe
A method of writing data to multiple disks, interleaving blocks on different disks to increase performance
V-shaped sleeve badge indicating military rank and service; "they earned their stripes in Kuwait"
a marking of a different color or texture from the background a kind or category; "businessmen of every stripe joined in opposition to the proposal"
A long, narrow discoloration of the skin made by the blow of a lash, rod, or the like
To strike; to lash
a marking of a different color or texture from the background
The chevron on the coat of a noncommissioned officer
Allocates successive sections of files across successive volumes in a file domain
To make stripes upon; to form with lines of different colors or textures; to variegate with stripes
In the armed forces or the police, stripes are V-shaped bands of material sewn onto a uniform to indicate the rank of corporal or sergeant. In the United States, stripes can also show the length of time that a person has served in an organization. a soldier with a corporal's stripes on his arms. A stroke or blow, as with a whip
This is a narrow white stripe down the horse's face
{f} mark with stripes, mark with narrow bands of contrasting color or texture
A narrow band of magnetic coating or developing solution applied to a length of motion picture film
To record time code onto one track of a multitrack tape machine
The set of pages on all disks in a RAID which are the same relative distance from the beginning of the disk drive (7)
A strip, or long, narrow piece attached to something of a different color; as, a red or blue stripe sewed upon a garment
35mm track that contains one location for sound Oxide has been glued onto part of a piece of clear 35mm film In order for the track to take up correctly on reels, another, thinner, stripe is also glued onto the top of the film It is called the "balance stripe" and is usually not recorded onto
The set of pages on all disks in a RAID that are the same relative distance from the beginning of the disk drive (6)
(1) A metadevice created by striping (also called a striped metadevice)
A stripe is a long line which is a different colour from the areas next to it. She wore a bright green jogging suit with a white stripe down the sides The walls in the front bedroom are painted with broad, pale blue and white stripes
stripe blight
a disease of oats
charity stripe
The free-throw line
magnetic stripe
A band of magnetic material in which tiny iron-based particles are used for data storage, used on swipecards
pleating to the stripe
A system of pleating a kilt in which a particular vertical stripe of the tartan pattern is selected and the pleats are arranged so that this chosen stripe runs down the center of each pleat. Also called military pleating. Cp: pleating to the sett
striped
Having stripes, decorated or marked with bands differing in color
striped
Simple past tense and past participle of stripe
boot stripe
(Denizcilik) Boot stripe or boot top is a painted stripe along the waterline delineating the topside from the bottom paint
A stripe
list
Striped
paled
magnetic stripe
The magnetically encoded stripe on the bankcard plastic that contains information pertinent to the cardholder account The physical and magnetic characteristics of the magnetic stripe are specified in ISO Standards 7810, 7811, and 7813
magnetic stripe
A stripe of magnetic tape that is affixed on the reverse side of Cards and that meets all applicable standards contained in Chapter 1 of the QUEST Operating Rules
magnetic stripe
The strip of magnetic recording material on an ID card
magnetic stripe
A strip of magnetic tape affixed to the back of credit cards containing identifying data, such as account number and cardholder name
magnetic stripe
A stripe of magnetic tape that stores personal data on the back of a banking card
magnetic stripe
cards use the same technology that is employed in credit cards, and are probably the most common type of card in use There are two types of magnetic cards, low-coercivity and high-coercivity The high-coercivity type are less prone to accidental erasure and damage Magnetic stripe cards require that the card come in direct contact with the reader head causing wear and a shorter life span This direct contact requirement also can cause misreads due to dirt and debris accumulation in the reader Certain access control systems allow the user to utilize their existing credit cards, eliminating the need to purchase cards The cards are low in cost but are easily duplicated, are affected by outside magnetic fields, and the readers require occasional cleaning to remove any dirt buildup on the read heads
magnetic stripe
a short strip of magnetic tape attached to a credit card or debit card; the magnetic stripe contains data that will tell a reading device who you are and what your account number is, etc
magnetic stripe
A thin layer of material consisting of oriented ferromagnetic oxide particles, also called pigments, rigidly held together by a resin binder and bonded to a non-magnetic carrier medium such as paper or plastic
magnetic stripe
Found on most plastic credit and ID cards, this electromagnetic surface is capable of holding a small amount of information Compare smart card
magnetic stripe
-Layer of ferromagnetic material bonded to a non-magnetic carrier, usually plastic, as in credit-cards, to store information electronically Often referred to as mag stripe
magnetic stripe
Encoding Stripe that is Low or High Coercivity ( density ) May be 1, 2, or 3 track (see Encoding)
magnetic stripe
A stripe (on the bankcard) of magnetically encoded cardholder account information affixed to a plastic card
magnetic stripe
A stripe of magnetic information affixed to the back of a plastic credit or debit card It contains customer and account information required to complete electronic financial transactions The physical and magnetic characteristics of this stripe are specified in the International Organization for Standardization standards 7810, 7811, and 7813
service stripe
an insignia worn to indicate years of service
striped
past of stripe
striped
Something that is striped has stripes on it. a bottle green and maroon striped tie. striped wallpaper. having lines or bands of colour = stripy
striped
marked or decorated with stripes
striped
{s} having stripes, marked with narrow bands of contrasting color or texture
striped
Having stripes of different colors; streaked
stripes
third-person singular of stripe
stripes
V-shaped sleeve badge indicating military rank and service; "they earned their stripes in Kuwait"
stripes
plural of stripe
striping
This is the most common problem encountered when spraying metallic Generally caused by one of three things: insufficient overlap between coats leading to a "dry edge", or using cheap thinners which flash-off at the wrong speed for the paint, or poor gun technique
striping
Banding effect caused by the variation of the spectral response of the detectors of a sensor
striping
A technique for improving I/O performance by interleaving file systems or data bases across multiple disks
striping
The process or the result of placing related data on multiple physical storage devices
striping
Dividing data over a number of logical drives to increase the performance of the disk-system See also spanning
striping
- Optimizes disk performance by enabling parallel disk input/output
striping
a method of storage in which a unit of data is distributed and stored across several hard disks, which improves access speed but does not provide redundancy
striping
present participle of stripe
striping
The act of gluing a thin layer of oxide onto the 35 mm picture Later on, sound will be transferred onto it in a process called "sounding "
striping
The method of minimizing disk access time when creating logical volumes On a striped volume, the workstation lays out the filesystem in stripes and allocates information alternately between the stripes The principle at work is that the seek time for the disks is shorter because successive read and write operations will take place on different stripes and a different head will be used for each read or write operation See logical volume
striping
Another technique for avoiding serialized I/O In this case, the idea is to have each node write out its own portion of data into its own file This is particularly good if checkpointing is what is really desired, because having each node's state saved in its own file is actually what you want
striping
Creating a single logical device (metadevice) by transparently distributing logical data segments across slices The logical data segments are called stripes
striping
the act of marking with stripes
striping
back to top
striping
Distributing data across multiple disks in a disk array, which improves I/O performance by allowing parallel access Striping is also known as RAID 0 Striping can improve the performance of sequential data transfers and I/O operations that require high bandwidth
stripe
المفضلات