sponge

listen to the pronunciation of sponge
الإنجليزية - التركية
sünger

Süngerbob ve Patrick arkadaştır. - Spongebob and Patrick are friends.

Bir sünger suyu emer. - A sponge absorbs water.

otlamak
otlakçılık yapmak
otlanmak
(Gıda) süngerimsi
süngerle temizlemek
asalak
spanç
sırtından geçinmek
beleşçi
süngerle silmek
otlakçı
otlakçılık etmek
(Tıp) Tüfeyli parazit
{f} asalaklık etmek
{f} 1. süngerle temizlemek/ıslatmak/sürmek; up süngerle temizlemek
tampon
{i} mayalı kabarık hamur
topun içini temizlemeye mahsus uzun saplı yuvarlak fırça
mayalanmış ve dinlenmeye bırakılmış hamur
spanç,v.süngerle sil: n.sünger
{i} pandispanya

Bir sürü kişi pandispanyayı fırınlanması zor sanmakta, ama yeterince yumurta kullanırsanız hiçbir şey sahiden ters gitmeyebilir. - Many people think that sponge cake is difficult to bake, but if you use enough eggs, nothing can really go wrong.

{i} İng. pandispanya
tüfeyli
(Tıp) Yaradan kan v.s.'yi almak için kullanılan gaz parçası
{i} ayyaş
{i} uskunca fırçası
{i} alkolik
sünger gibi emici şey
platin gibi bazı madenlerin sünger hali
{i} k.dili. otlakçı, beleşçi, bedavacı
{i} içkici
(Tıp) Sünger, euspongia (emicidir)
deniz süngeri
süngerli
sponger
otlakçı
sponge off someone
Birinden otlakçılık yapmak
sponge cake
(Gıda) paskalya
sponge cake
(Gıda) kek
sponge filter
(Denizbilim) sünger filtre
sponge fisherman
sünger avcısı
sponge on
anaforlamak
sponge on somebody
sırtından geçinmek
sponge pastry rolls in syrup
(Gıda) kemalpaşa tatlısı
sponge bag
sugeçirmez tuvalet çantası
sponge cake
pandispanya

Bir sürü kişi pandispanyayı fırınlanması zor sanmakta, ama yeterince yumurta kullanırsanız hiçbir şey sahiden ters gitmeyebilir. - Many people think that sponge cake is difficult to bake, but if you use enough eggs, nothing can really go wrong.

sponge on
-ın sırtından geçinmek
sponge on
otlakçılık etmek
sponge-down
süngerle kurutma
sponge bag
su geçirmez çanta
sponge bath
sünger banyosu
sponge cake soaked in rum
pandispanya rom batırılmış
sponge finger
(Gıda) Kedi dili, kedi dili bisküvi

She prefers to make trimitsu of sponge fingers rather than pre-made cake base.

sponge gauze
(Tıp, İlaç) Tampon gazlı bez
sponge genus
sünger cinsinin
sponge off
süngerle temizlemek
sponge off
(bir şeyi) otlakçılıkla elde etmek
sponge out
yok etmek
sponge-like
Süngerimsi
sponge bath
baştan aşağı temizlenme
sponge cloth
gevşek dokunmuş yumuşak kumaş
sponge diver
süngerci
sponge dough
(Gıda) ön hamur
sponge down
süngerle silmek
sponge down
ıslak süngerle temizlemek
sponge fingers
(Gıda) kedi dili biskuvi
sponge fisherman
süngerci
sponge fishing
sünger çıkarma
sponge fishing
süngercilik
sponge on
parasını yemek
sponge on
sırtından geçinmek
sponge on another
otlakçılık etmek
sponge on smb
sırtından geçinmek
sponge on smb
parasını yemek
sponge out
süngerle temizlemek
sponge rubber
köpüklü kauçuk
sponge rubber
gözenekli sünger
sponge s.t. dry
bir şeyi süngerle kurulamak
sponge something dry
bir şeyi süngerle kurulamak
sponge up
kurnazlıkla elde etmek
sponge up
beleşe konmak
sponge up
süngerle suyunu almak
sponge up
süngerle kurulamak
jam sponge pudding
Marmelatlı puding
rubber sponge
köpük kauçuk
rubber sponge
kauçuk sünger
sponger
avantacı
sponger
tufeyli
sponges
süngerler
sponging
asalaklık
pass the sponge over
üzerine sünger çekmek
pass the sponge over
unutmak
platinum sponge
platin sünger
throw up the sponge
pes demek
throw up the sponge
havlu atmak
bath sponge
Banyo süngeri
throw in the towel/sponge
k. dili (bir işten) vazgeçmek; pes demek
throw in/up the sponge/towel
havlu atmak
tile sponge
karo sünger
coffee sponge cake
(Gıda) kahveli pandİspanya
damp sponge
ıslak sünger
kitchen sponge
bulaşık süngeri
pass the sponge over
sünger çekmek
pass the sponge over something
sünger çekmek
scouring sponge
bulaşık süngeri
sponger
{i} süngerci
sponger
{i} süngerci kayığı
sponger
{i} kumaş nemeleme
sponger
{i} bedavacı
sponger
{i} asalak
sponger
{i} beleşçi
sponger
i., k.dili. otlakçı, beleşçi
sponger
{i} kumaş nemeleme makinesi
sponging
otlakçılık
sponging
başkasının sırtından geçinme
sponging
süngerle silme
throw in the sponge
(deyim) teslim bayrağını çekmek
throw up the sponge
pes etmek
throw up the sponge
yenilgiyi kabullenmek
wet sponge
ıslak sünger
الإنجليزية - الإنجليزية
A heavy drinker
A type of steamed pudding
A type of light cake; sponge cake
A piece of porous material used for washing (originally made from the invertebrates, now often made of plastic)
To take advantage of the kindness of others

He has been sponging off his friends for a month now.

A form of contraception that is inserted vaginally; a contraceptive sponge
A person who takes advantage of the generosity of others (abstractly imagined to absorb or soak up the money or efforts of others like a sponge)
Any of various marine invertebrates, mostly of the phylum Porifera, that have a porous skeleton often of silica
To clean, soak up, or dab with a sponge
A porous material such as sponges consist of
a follower who hangs around a host (without benefit to the host) in hope of gain or advantage
It consists of a cylinder of wood, covered with sheepskin with the wool on, or cloth with a heavy looped nap, and having a handle, or staff
and Note under Spongiæ
{i} aquatic animal with a porous outer body and a rigid or elastic skeleton; skeleton of a sponge; piece of flexible and absorbent plastic or rubber used for cleaning; one or that which absorbs; sponger
ask for and get free; be a parasite
To suck in, or imbile, as a sponge
gather sponges, in the ocean
primitive multicellular marine animal whose porous body is supported by a fibrous skeletal framework; usually occurs in sessile colonies a porous mass of interlacing fibers the forms the internal skeleton of various marine animals and usable to absorb water or any porous rubber or cellulose product similarly used gather sponges, in the ocean wipe with a sponge, so as to clean or moisten soak up with a sponge erase with a sponge; as of words on a blackboard
someone able to acquire new knowledge and skills rapidly and easily; "she soaks up foreign languages like a sponge"
The portion of dough in bread-making containing all or part of the yeast, to which are added the remaining ingredients
To cleanse or wipe with a sponge; as, to sponge a slate or a cannon; to wet with a sponge; as, to sponge cloth
A sponge is a light cake or pudding made from flour, eggs, sugar, and sometimes fat. It makes a superb filling for cakes and sponges
primitive multicellular marine animal whose porous body is supported by a fibrous skeletal framework; usually occurs in sessile colonies
To be converted, as dough, into a light, spongy mass by the agency of yeast, or leaven
erase with a sponge; as of words on a blackboard
A Pokémon that is played for the purpose of taking and holding damage
Fig
To get by imposition or mean arts without cost; as, to sponge a breakfast
{f} clean with a sponge; wipe with a sponge; absorb liquid; exploit, live at the expense of others
The bouncy rubber material used in sandwich covering It is used under a sheet of rubber with pips It revolutionized the game and ended the hard rubber age in the 1950's
a porous mass of interlacing fibers the forms the internal skeleton of various marine animals and usable to absorb water or any porous rubber or cellulose product similarly used
Any spongelike substance
disapproval If you say that someone sponges off other people or sponges on them, you mean that they regularly get money from other people when they should be trying to support themselves. He should just get an honest job and stop sponging off the rest of us! He spent his life grumbling about missed opportunities and sponging on his father for money. Any of some 5,000 species (phylum Porifera) of permanently affixed (sessile), mostly marine, solitary or colonial invertebrates, found from shallow to deep (more than 30,000 ft, or 9,000 m) waters. Simple sponges are hollow cylinders with a large opening at the top through which water and wastes are expelled. A thin, perforated outer epidermal layer covers a porous skeleton, which is composed of interlocking spicules of calcium carbonate, silica, or spongin (found in 80% of all sponges), a proteinaceous material. The body, ranging in diameter or length from 1 in. (2.5 cm) to several yards, may be fingerlike, treelike, or a shapeless mass. Sponges lack organs and specialized tissue; flagellated cells move water into the central cavity through the perforations, and individual cells digest food (bacteria, other microorganisms, and organic debris), excrete waste, and absorb oxygen. Sponges can reproduce asexually or sexually. Larval forms are free-swimming but all adults are sessile. Since antiquity, sponges have been harvested for use in holding water, bathing, and scrubbing; because of overharvesting and newer technologies, most sponges sold today are synthetic
To gain by mean arts, by intrusion, or hanging on; as, an idler sponges on his neighbor
Iron ore, in masses, reduced but not melted or worked
A mop for cleaning the bore of a cannon after a discharge
A pre-ferment of a wet rather than firm (dough-like) consistency It is a mixture of leavening (either commercial bakers' yeast or natural leavens), liquid and flour mixed prior to the final bread dough and allowed to ferment anywhere from a few minutes to 24 hours (or more) Used to improve the flavor and texture of bread dough and to build leavening strength
If you sponge something, you clean it by wiping it with a wet sponge. Fill a bowl with water and gently sponge your face and body. Sponge down means the same as sponge. If your child's temperature rises, sponge her down gently with tepid water
The most valuable sponges are found in the Mediterranean and the Red Sea, and on the coasts of Florida and the West Indies
Sponge is a very light soft substance with lots of little holes in it, which can be either artificial or natural. It is used to clean things or as a soft layer. a sponge mattress
Dough before it is kneaded and formed into loaves, and after it is converted into a light, spongy mass by the agency of the yeast or leaven
rain forests absorb up to ten feet of rainfall annually
Iron from the puddling furnace, in a pasty condition
soak up with a sponge
A thin layer of sponge rubber attached between the rubber sheet and the blade to increase speed and spin
The elastic fibrous skeleton of many species of horny Spongiæ (keratosa), used for many purposes, especially the varieties of the genus Spongia
Any one of numerous species of Spongiæ, or Porifera
A sponge is a piece of sponge that you use for washing yourself or for cleaning things. He wiped off the table with a sponge
A powder form of cadmium with a high zinc content
It apparently has some connection to drool Are you frightened? Not frightened enough!
The extremity, or point, of a horseshoe, answering to the heel
End product of chemical refining which may then be melted into bullion or redissolved to be used in a compound
a sea animal that has a rubbery skeleton with many holes that absorb water
wipe with a sponge, so as to clean or moisten
To deprive of something by imposition
One who lives upon others; a pertinaceous and indolent dependent; a parasite; a sponger
A sponge is a sea animal with a soft round body made of natural sponge
To wipe out with a sponge, as letters or writing; to efface; to destroy all trace of
A titanium product that is produced by the decomposition of a several compound elements It is of sufficient commercial purity that this product can be used as the primary imput to produce all subsequent titanium mill products
A light cake
sponge bath
A type of bathing, usually conducted in hospitals, which involves washing someone with a sponge. Usually the person being washed is bed-ridden
sponge baths
plural form of sponge bath
sponge cake
A light, soft, baked dessert (commonly layered with cream and jam) that is typically made with flour, sugar, baking powder and eggs

I made a sponge cake the other day. It was a disaster: I forgot the baking powder! It didn't rise!.

sponge cakes
plural form of sponge cake
sponge out
To remove something (especially debts)
sponge out
To remove something by using a sponge
sponge out
To clean by using a sponge
sponge roll
Swiss roll
sponge off
Ask for money and other things from someone such as a friend or relative and make no effort to give them anything or to pay for anything yourself
sponge off someone
Ask for money and other things from someone such as a friend or relative and make no effort to give them anything or to pay for anything yourself
sponge finger
(Gıda) An elongated sponge biscuit
sponge iron
Direct-reduced iron (DRI), also called sponge iron, is produced from direct reduction of iron ore (in the form of lumps, pellets or fines) by a reducing gas produced from natural gas or coal. The reducing gas is a mixture majority of hydrogen (H2) and carbon monoxide (CO) which acts as reducing agent. This process of directly reducing the iron ore in solid form by reducing gases is called direct reduction
sponge off
(deyim) Obtain money or food from others without giving anything in return
sponge off
1. Obtain money or food from others without giving anything in return.2. Clean with a sponge
sponge bath
A bath in which the bather is washed with a wet sponge or washcloth without being immersed
sponge bath
you wash your body with a sponge or washcloth instead of in a bathtub
sponge cake
a light porous cake made with eggs and flour and sugar without shortening
sponge cake
A sponge cake is a very light cake made from flour, eggs, and sometimes fat. A very light, porous cake made of flour, sugar, beaten eggs, and flavoring and containing no shortening. a light cake made from flour, sugar, butter and eggs
sponge cake
light and spongy cake without shortening, tort, stirred or mixed cake
sponge cloth
any soft porous fabric (especially in a loose honeycomb weave)
sponge down
wash with a sponge clean with a sponge, by rubbing
sponge down
wash with a sponge, clean with a sponge; wipe with a sponge
sponge genus
a genus of Porifera
sponge mop
a wet mop with a sponge as the absorbent
sponge mushroom
The morel
sponge on
live at the expense of
sponge on
apply with a sponge; "The painter sponged on his washes
sponge out
rub with a sponge; erase from one's heart, erase from one's emotions
sponge pudding
a British food made flour, sugar, eggs, and butter which is eaten hot
sponge rubber
A soft, porous rubber used in toys, cushions, gaskets, and weather stripping and as a vibration dampener
sponge rubber
porous rubber
sponge up
absorb, wipe with a sponge
sponge up
absorb as if with a sponge; "sponge up the spilled milk on the coounter
Victoria sponge
A type of sponge cake with a layer of jam sandwiched in the middle
barrel sponge
A large, brown sponge, Xestospongia testudinaria, from the waters of Australia and the Indian Ocean
calcareous sponge
Many sponges, of the class Calcarea, having skeletons composed of spicules of calcium carbonate
spong
A long and narrow piece of land, resembling a tongue, especially a short peninsula
titanium sponge
Crude titanium metal that has not yet been refined or forged
spong
An irregular, narrow, projecting part of a field
A sponge
spunge
chuck up the sponge
admit to failure; give up
glass sponge
a siliceous sponge (with glassy spicules) of the class Hyalospongiae
screw water out of a sponge
wring out a sponge, remove excess water from a sponge
small sponge cake
type of small fluffy cake
sponged
past of sponge
sponger
One who sponges, or uses a sponge
sponger
a workman employed to collect sponges
sponger
{i} one who lives at the expense of others; one who cleans with sponge; ship that collects sponges
sponger
A parasitical dependent; a hanger- on
sponger
a follower who hangs around a host (without benefit to the host) in hope of gain or advantage
sponger
Fig
sponger
disapproval If you describe someone as a sponger, you mean that they sponge off other people or organizations. = scrounger. someone who gets money, free meals etc from other people and does nothing for them - used to show disapproval
sponger
One employed in gathering sponges
sponger
One who sponges
sponges
plural of sponge
sponges
third-person singular of sponge
sponging
present participle of sponge
sponging
from Sponge, v
sponge
المفضلات