sour

listen to the pronunciation of sour
الإنجليزية - التركية
{f} somurtmak
ekşi

Bu elmanın tadı ekşi. - This apple tastes sour.

Bu üzümlerin tadı ekşi. - These grapes taste sour.

{s} mayhoş
{s} keskin
{f} bozmak
{s} ayazlı
{f} surat asmak
{s} dokunaklı
{s} rutubetli (toprak)
{f} hayatı zehir olmak
{s} buz gibi
{f} ekşit
{s} hırçın
{f} huysuzlaşmak
{s} somurtkan
{s} suratsız
süt kesilmek
(Gıda) ekşili
(Kimya) asetik
ekşi t mek
kekre
acılaştırmak
(Gıda) kesilmiş
bozulmuş
yüzü gülmez
kesilmek
ekşimek
bozulmak
ters
(süt) ekşimiş
huysuz
smetane
asitli acı
tatsız
sour cherry vişne
asit mahlülü ile yıkama
{s} buruk
{i} ekşi şey
{f} zehir etmek
{s} ekşimiş
acıklı
(Tekstil) asitlendirmek
sour cream ekşi krema
{i} sepileme asidi
(Tıp) Ekşi, acı
{i} ekşi içki
{f} zehir olmak
terslik
limoni
ekşisi
ekşitilmek
sour cherry
vişne
sour grapes
(deyim) ulasilamayan seye pis deme,"kedi ulasamadigi cigere pis der"
sour apple
ekşi elma
sour cherry
(Gıda) maraska
sour cherry jam
(Gıda) vişne reçeli
sour dock
(Botanik, Bitkibilim) kuzukulağı
sour faced
suratsız
sour milk
(Gıda) ekşi süt
sour soup
(Gıda) ekşili çorba
sour cherry
albalı
sour grapes
ulaşılamayan şeye pis deme
sour grapes
koruk
sour orange
turunç
sour mash
ekşi lapa
sour or bitter
ekşi ya da acı
sour sop
ekşi sop
sour/bitter/Seville orange
turunç
sour cherry
(fiil)şne
sour cream
krema

O, spagettiye ekşi krema koydu. - He put sour cream in the spaghetti.

O, ekşi krema içeren salatalardan hoşlanır. - He likes salads that contain sour cream.

sour cream
smetana
sour cream sauce
(Gıda) ekşi krema sosu
sour crude
kükürtlü ham petrol
sour gas
asitli gaz
sour lamb cotlets with quince
(Gıda) ekşili taraklık tavası
sour milk
kesilmiş süt
sour milk
bozuk süt
sour/bitter/Seville
turunç
cream sour
(Gıda) ekşi krema
flat sour
(Gıda) düz ekşime
souring
kesinlik
sourness
acılık
as sour as
kadar ekşi
soured
{f} ekşit
sourness
ekşilik
strike a sour note
tadını kaçırmak
whiskey sour
viski kokteyli
whisky sour
viski kokteyli
What a sour face he´s wearing today!
k. dili Bugün ne kadar suratsız o!
as sour as
gibi ekşi
be sour on so.
ekşi öyle olmak
heavy sour cream
ağır ekşi krema
make sour, become sour
ekşi yapmak ekşi olmak
soured
ekşimiş
sourish
ekşimsi
sours
bozulursa
What a sour face he's
{k} Bugün ne kadar suratsız o!
canned sour cherry
(Gıda) vişne konservesi
fried sweet sour fritters
(Gıda) sirke tatlısı
go sour
ekşimek
go sour
kesilmek
go sour
bozulmak, kötüye gitmek
go sour
suratı asılmak
go sour
somurtmak
go sour
bozulmak
render sour
ekşitmek
sour cherry
ekşi kiraz
sour cream
ekşi krema
souring
ekşime
sourish
ekşice
sourish
ekşi
sourish
ekşimtırak
sourish
mayhoş
sourly
ayazlı bir şekilde
sourly
bozulmuş bir biçimde
sourly
dokunaklı bir biçimde
sourness
huysuzluk
sourness
{i} yüzü gülmeme
sourness
{i} burukluk
sourness
{i} suratsızlık
sourness
{i} nahoşluk
sourness
hırçınlık
sweet and sour
şeker
turn sour
ekşimek
turn sour
somurtmak
turn sour
bozulmak
turn sour
kesilmek
turn sour
suratı asılmak
الإنجليزية - الإنجليزية
the sensation of a sour taste
peevish or bad-tempered
tasting or smelling rancid
excessively acid and thus infertile
having an acid, sharp or tangy taste
a drink made with whiskey, lemon or lime juice and sugar
containing excess sulphur
To become disenchanted

We broke up after our relationship soured.

To make or become sour

Too much lemon juice will sour the recipe.

made rancid by fermentation etc
{a} acid, tart, crabbed, peevish, painful
{v} to make or grow sour or discontented
make sour or more sour smelling of fermentation or staleness having a sharp biting taste one of the four basic taste sensations; like the taste of vinegar or lemons
Sharply acidic or vinegary
To make cold and unproductive, as soil
Disagreeable; unpleasant; hence; cross; crabbed; peevish; morose; as, a man of a sour temper; a sour reply
To become sour; to turn from sweet to sour; as, milk soon sours in hot weather; a kind temper sometimes sours in adversity
To cause or permit to become harsh or unkindly
spirit, lemon juice, sugar, angostura bitters and egg white, shaken
smelling of fermentation or staleness
Foul smelling Describing a petroleum fraction having a bad odor usually caused by mercaptans
Wine which has turned into vinegar or which is in the process of doing so due to an excessive acidity
showing a brooding ill humor; "a dark scowl"; "the (Atasözü)ially dour New England Puritan"; "a glum, hopeless shrug"; "he sat in moody silence"; "a morose and unsociable manner"; "a saturnine, almost misanthropic young genius"- Bruce Bliven; "a sour temper"; "a sullen crowd"
Cold and unproductive; as, sour land; a sour marsh
go sour or spoil; "The milk has soured"; "The wine worked"; "The cream has turned--we have to throw it out"
having a sharp biting taste
disapproval If you refer to someone's attitude as sour grapes, you mean that they say that something is worthless or undesirable because they want it themselves but cannot have it. Page's response to the suggestion that this might be sour grapes because his company lost the bid is: `Life's too short for that.'
a cocktail made of a liquor (especially whiskey or gin) mixed with lemon or lime juice and sugar
the property of being acidic
the taste experience when vinegar or lemon juice is taken into the mouth a cocktail made of a liquor (especially whiskey or gin) mixed with lemon or lime juice and sugar go sour or spoil; "The milk has soured"; "The wine worked"; "The cream has turned--we have to throw it out"
If a situation or relationship turns sour or goes sour, it stops being enjoyable or satisfactory. Even the European dream is beginning to turn sour Their songs are filled with tales of love gone sour
Refers to a wine with sharp acidity
the taste experience when vinegar or lemon juice is taken into the mouth
A basic taste characterized by solutions of tartaric acid, citric acid, or malic acid The unpleasant acidity of a sour coffee cannot be confused with the natural acidity of some coffees in which this quality is prized Perceived at the tip of the tongue
{f} cause to turn sour; make bitter, disillusion; become sour; become disillusioned and resentful
If a friendship, situation, or attitude sours or if something sours it, it becomes less friendly, enjoyable, or hopeful. If anything sours the relationship, it is likely to be real differences in their world-views Her mood soured a little
A disagreeable taste, acid, vinegary, indicating a spoiled, undrinkable wine Not to be confused with tartness, astringency or dryness
to make or become sour or disenchanted
To macerate, and render fit for plaster or mortar; as, to sour lime for business purposes
inaccurate in pitch; "a false (or sour) note"; "her singing was off key"
Similar to TART in sensation, but usually imparts more of a green or underripe fruit quality, than by acids
Something that is sour has a sharp, unpleasant taste like the taste of a lemon. The stewed apple was sour even with honey. see also sweet and sour
Changed, as by keeping, so as to be acid, rancid, or musty, turned
To make unhappy, uneasy, or less agreeable
Gas found in its natural state, containing such amounts of compounds of sulphur as to make it impractical to use, without purifying, because of its corrosive effect on piping and equipment
Afflictive; painful
in an unpalatable state; "sour milk"
Someone who is sour is bad-tempered and unfriendly. She made a sour face in his direction + sourly sour·ly `Leave my mother out of it,' he said sourly
Having an acid or sharp, biting taste, like vinegar, and the juices of most unripe fruits; acid; tart
To cause to become sour; to cause to turn from sweet to sour; as, exposure to the air sours many substances
{i} one of the four primary tastes (along with bitter, salty and sweet); something with a sour flavor; alcoholic beverage made with lemon or lime juice mixed with sugar and whiskey or gin
The taste sensation of acid Not to be confused with bitter, which is the taste of some tannins
make sour or more sour
{s} having a sour taste; bitter, disillusioned, resentful
one of the four basic taste sensations; like the taste of vinegar or lemons
A sour or acid substance; whatever produces a painful effect
Almost a synonym for ACIDIC Implies presence of acetic acid plus excess acid component (Is also one of the four basic taste sensations detected by the human tongue)
Sour milk is milk that has an unpleasant taste because it is no longer fresh. fresh
aigre
sour cherries
plural form of sour cherry
sour cherry
a species of Prunus in the subgenus Cerasus (cherries), native to much of Europe and southwest Asia, Prunus cerasus
sour cherry
the fruit of this tree
sour cream
Cream which has been treated with a benign bacterium to turn it slightly sour
sour grapes
A putting down or expression of disdain about something that one desires but cannot have

I think his comments about that new car are just sour grapes because he can't afford it.

sour bread
made with a starter of a small amount of dough in which fermentation is active
sour cherry
Australian tree with sour red fruit
sour cherry
rather small Eurasian tree producing red to black acid edible fruit
sour cherry
acid cherries used for pies and preserves
sour cherry
acid cherries used for pies and preserves Australian tree with sour red fruit rather small Eurasian tree producing red to black acid edible fruit
sour cream
sharp and thick cream
sour cream
Also known as "dairy sour cream " This commercial product is made from homogenized pasteurized sweet cream to which a dairy culture has been added for souring
sour cream
Sour cream is cream that has been artificially made sour by being mixed with bacteria. It is used in cooking. cream which has been made thicker by adding a type of bacteria
sour cream
another ingredient not found in Italy, but for cheesecake toppings we substitute a mixture of Fiorello (latticino cremoso) and sometimes a mild flavored (but delicious) yogurt or at other times mascarpone [see cheesecake di bob, versione italiana and limoncello cheesecake]
sour cream
Cultured cream that gets its tanginess from lactic acid Note that there is a big difference between sour cream and spoiled cream
sour cream
A thick, rich dairy product made of fermented cream
sour cream
artificially soured light cream
sour dock
European sorrel with large slightly acidic sagittate leaves grown throughout north temperate zone for salad and spring greens
sour gourd
acid-tasting Australian gourd-like fruit with a woody rind and large seeds African gourd-like fruit with edible pulp
sour gourd
cream-of-tartar tree: Australian tree having an agreeably acid fruit that resembles a gourd
sour gourd
African gourd-like fruit with edible pulp
sour gourd
acid-tasting Australian gourd-like fruit with a woody rind and large seeds
sour grapes
Denial of the desirability of something after one has found out that it cannot be reached or acquired: The losers' scorn for the award is pure sour grapes
sour grapes
disparagement of something that is unattainable
sour grapes
grapes that are not yet ripe; pretense of disinterest or contempt toward an item that cannot be obtained (from Aesop's fable "The Fox and the Grapes")
sour gum
columnar tree of eastern North America having horizontal limbs and small leaves that emerge late in spring and have brilliant color in early fall
sour gum
A deciduous tree (Nyssa sylvatica) of the eastern United States and Mexico, having glossy, somewhat leathery leaves and soft wood. Also called black gum, pepperidge
sour kraut
soured cabbage, pickled cabbage
sour looks
angry glances, furious looks
sour mash
any whiskey distilled from sour mash a mash with optimum acidity for yeast fermentation; a mixture of old and new mash; used in distilling some whiskeys
sour milk
spoiled milk, rotten milk, milk that is old and no longer fit for drinking
sour orange
highly acidic orange used especially in marmalade
sour orange
any of various common orange trees yielding sour or bitter fruit; used as grafting stock
sour relations
spoil a relationship, ruin a relationship
sour salt
Crystals of citric acid used in cooking
sour salt
crystals of citric acid used as seasoning
sour soup
soup that has a sour flavor
amaretto sour
a drink made from amaretto and a sweetened mixture of lemon or lime juice
hot and sour soup
any one of several soups, served in various Asian cuisines, which are both spicy and sour
pisco sour
a South American cocktail containing pisco, lemon or lime juice, egg whites, simple syrup, and bitters
soured
Simple past tense and past participle of sour
sourish
Sort of sour, somewhat sour
sourness
The quality or condition of being sour, usually said of human personalities
sweet-and-sour sauce
A sticky sauce used in Chinese cuisine that tastes both sugary and tart
sweet-and-sour sauces
plural form of sweet-and-sour sauce
whiskey sour
A cocktail containing Bourbon whiskey, lemon juice and sugar
sourish
{a} rather sour, rather harsh or cross
sourly
{a} with sourness, harshly, crossly
sourness
{n} acidity, crabbedness, austerity
soured
That has become, or has been made sour
soured
past of sour
soured
having turned bad
sourer
comparative of sour
sourest
superlative of sour
souring
Any sour apple
souring
the process of becoming sour
sourish
Somewhat sour; moderately acid; as, sourish fruit; a sourish taste
sourish
{s} somewhat sour, slightly acid
sourly
in a sour manner; "he complained sourly that the new rules only benefitted the managers
sourly
in a sour manner; "he complained sourly that the new rules only benefitted the managers"
sourly
in a sour manner, ill-temperedly, crossly, sullenly, nastily
sourly
In a sour manner
sourly
In a sour manner; with sourness
sourness
a sullen moody resentful disposition
sourness
{i} acidity, sour flavor; bitterness, disillusionment, resentment
sourness
The quality or state of being sour
sourness
the taste experience when vinegar or lemon juice is taken into the mouth
sourness
the property of being acidic
sours
Source
sweet and sour
{s} having the characteristic of a flavor that is a mixture of sweet and sour (used especially in Oriental cooking)
sweet and sour
Sweet and sour is used to describe Chinese food that contains both a sweet flavour and something sharp or sour such as lemon or vinegar
sweet-and-sour
a sweet-and-sour dish in Chinese cooking has both sweet and sour tastes together
sweet-and-sour
{i} special flavor that is mixture of sweet and sour (used especially in Oriental cooking)
sweet-and-sour sauce
liquid condiment for certain kinds of Oriental food (made of sugar, soy and vinegar)
take the sweet and the sour
take the good and the bad together
take the sweet with the sour
take the good with the bad, accept the positive and the negative
turn sour
make sour, become sour
whiskey sour
A cocktail made with whiskey, lemon juice, and sugar
whiskey sour
a sour made with whiskey
sour
المفضلات