slab

listen to the pronunciation of slab
الإنجليزية - التركية
levha
(İnşaat) döşeme
(Mekanik) yassı kütük
(Mekanik) platina
(Mimarlık) tabla
yaprak haline getirmek
plak
levhalar haline getirmek
kat
ham demir
tabaka
kalın dilim
{i} beton yol [amer.]
{f} levha yapmak
{i} hamdemir
{i} (masaya ait) tabla
gülünç derecede hassas
kerestenin dış parçası
{i} beysbolde vuruş
{f} kalın tabaka yapmak
levha/dilim
kütükten tahta biçmek
{f} plâka haline getirmek
{i} plaka
{i} büyük yassı taş
{i} taş levha
{i} kalın tabaka
{i} (bina, kat, dans pisti, taraça, beton yol v.b.'nin döşemesini oluşturan) beton parçası, plak
(Mekanik) slab
beton yol
slab milling
(Mekanik) vals frezeleme
slab bridge
köprü plakası
slab on grade
bodrumu olmayan, yada küçük hacimli bir bodrumla doğrudan toprağa yerleştirilmiş bina
slab soffit
alt yüzey döşeme
slab-sided
slab taraflı
slab action
plak tesiri
slab action
döşeme etkisi
slab bottom
plak altı
slab bottom
plak alt yüzeyi
slab bottom
döşeme altı
slab bottom
döşeme alt yüzeyi
slab form
plak kalıbı
slab form work
plak kalıbı
slab foundation
plak temel
slab joint
döşeme bağlantısı
slab joint
plak bağlantısı
slab shuttering
plak kalıbı
slab spillway
dolusavak sırtı
slab thickness
döşeme kalınlığı
slab thickness
plak kalınlığı
slab top
döşeme üstü
slab top
plak üst yüzeyi
slab top
plak üstü
bottom slab
(Askeri) taban döşemesi
continous slab
(İnşaat) sürekli döşeme
hollow core slab
(İnşaat,Teknik) boşluklu döşeme
lift slab
(İnşaat) kaldırma döşeme
rigid slab
rijit döşeme
steel slab
çelik yassı kütük
cantilever slab
konsol plak
concrete slab
beton plaka
concrete slab
beton levha
flat slab
düz plaka
floor slab
döşeme levhası, taban plakası
marble slab
mermer levha
pavement slab
kaldırım döşeme
altar slab
(Mimarlık) altar masası
approach slab
yaklaşım döşemesi
apron slab
apron döşemesi
basement slab
bodrum döşemesi
beam slab
(İnşaat) kirişli döşeme
bottom surface of the slab
döşemenin alt yüzeyi
ceiling slab
(Askeri) tavan döşemesi
circular slab
dairesel döşeme
concrete slab
(İnşaat,Teknik) beton plak
continuous slab
sürekli plak
continuous slab
mütemadi plak
cork slab
mantar levha
detonating slab
(Askeri) KORUYUCU BETON LEVHA: Bak. "burster course"
flat slab
(İnşaat) düz döşeme plağı
flat slab
(İnşaat) basit plak
floating slab
(İnşaat) yüzer plak
floor slab
(İnşaat,Teknik) döşeme plağı
floor slab
döşeme yaprağı
foundation slab
(İnşaat) bir zemin biçimi
foundation slab
(İnşaat) temel döşemesi
gypsum structural slab
alçı plak
minimum critical infinite slab
(Nükleer Bilimler) minimum kritik sonsuz levha
monolithic finish slab
(İnşaat) tekparça döşeme
mushroom slab
(İnşaat) mantar döşeme
mushroom slab form
(İnşaat) mantar döşeme kalıbı
ornamental slab of a fountain
aynataşı
plaster slab
(İnşaat) alçı karo
plaster slab
(İnşaat) sert alçı plaka
reinforced brick slab
(İnşaat) tuğlalı döşeme
reinforced concrete slab
(İnşaat) betonarme döşeme
reinforced concrete solid slab
betonarme dolu döşeme
ribbed floor slab
nervürlü döşeme
ribbed floor slab
nervürlü döşeme plağı
ribbed slab
(Mimarlık) dişli döşeme
ribbed slab
(Mimarlık) nervürlü döşeme
road slab
yol döşemesi
roof slab
(İnşaat,Teknik) çatı döşemesi
slabbed
plaka haline getirilmiş
slabbing
dilimlenme
slabbing
kavlaklanma
slabbing
levha yapma
slabbing
plaka yapma
square slab
kare plak
thickened edge slab
(İnşaat) guseli döşeme
waffle slab
(İnşaat) kaset döşeme
waffle slab floor
(İnşaat) kaset döşeme
الإنجليزية - الإنجليزية
A large, flat shaped piece of material such as stone, concrete, clay, butter etc
To make something into a slab
the equivalent to a 12-bit byte in some computers
full-size luxury pre-1980 GM vehicles, primarily Buick, Oldsmobile, and Cadillac
Slow, Loud And Bangin': A car that has been modified with equipment such as loudspeakers, lights, special paint, hydraulics, and any other accessories that add to the style of the vehicle

Slim thug - wood grain wheel - You ain't riding slab if them ain't swangas on ya ride.

a box containing twenty-four 375 ml aluminium cans of beer
A paving stone, flagstone
{n} a table of stone, the outside cut of a log made by sawing
A section of foam cut from the interior of a large bun
A thin piece of anything, especially of marble or other stone, having plane surfaces
A volume of projection with a rectangular cross section A 3D primitive with the form of a parallelepiped
Also slab built Any one of various techniques for creating ceramic objects that do not involve the use of a potters wheel In this technique, the clay is pressed into thin slabs that are then cut, assembled, and shaped into the desired form See also hand building, coiling, pinching
{f} form into a slab; cover with slabs, cover with thick flat pieces of material; cut a log into slabs
The exterior portion of a log removed in sawing lumber and other wood products
A slab is our basic light field unit Each slab is parameterized by two planes, which we call the u-v and s-t planes
A coin certified by a professional grading service as authentic and encapsulated in a sealed hard plastic holder also containing a label bearing the service's opinion of its grade and other information (see detailed discussion in FAQ)
Thick; viscous
n any climb that is less than vertical, especially those devoid of features requiring smearing of the feet
For a slab foundation, the site is leveled off, and a trench is dug around the perimeter of the home site Gravel is then spread across the site, and concrete is poured approximately four inches thick over wire mesh and a moisture barrier In areas of load bearing walls, trenches need to be dug to allow for additional thickness at this location Slab foundations have no piers or floor joists, and the concrete slab is the floor system
a box containing twenty-four 375ml aluminium cans of beer
The slack part of a sail
a layer of snow that breaks loose and avalanches
a permanent protective coin encapsulation provided by independent grading services that indicates the date, mint mark and grade of a coin
The wryneck
The most common type of semi-finished metal In steel, semi-finished product (hot rolled from ingot or sheared from continuous caster's output) destined for further processing into strip, sheet, plate, or welded pipe product; in zinc, the primary metal casting to be rolled or forged into other shapes
A broad flat piece of wood cut directly from the log, often with bark on both edges
>> A concrete floor used as a foundation in homes without a basement
That which is slimy or viscous; moist earth; mud; also, a puddle
The exposed wearing surface laid over the structural support beams of a building to form the floor(s) of the building or laid slab-on-grade in the case of a non-structural, ground level concrete slab
(n) a ramp any climb that is less than vertical
The oceanic crustal plate that underthrusts the continental plate in a subduction zone and is consumed by the earth's mantle
The sealed hard plastic holder used by 3rd-party professional grading services to house coins they have determined to be authentic - has a label denoting the specific grading service, grade assigned to the coin and other information
block consisting of a thick piece of something
a slang term for an encapsulated coin
To let saliva or some liquid fall from the mouth carelessly, like a child or an idiot; to drivel; to drool
A slab is a special case of a block with full longitudinal and vertical extent but only partial latitudinal extent
An outside piece taken from a log or timber in sawing it into boards, planks, etc
a flat beam, usually of reinforced concrete, which supports load by flexure
The exterior portion of a log removed during the sawing process
A slab of something is a thick, flat piece of it. slabs of stone. huge concrete paving slabs. Viscid
A flat piece of concrete, typically used as a walking surface, but may also serve as a load bearing device as in slab homes
Smooth, low-angle rock that is usually climbed by use of friction, such as smearing, or crimping and edging on small holds
{i} flat thick piece of material (such as wood, stone, etc.)
A foundation or main floor formed by directly pouring a concrete pad over a properly prepared piece of ground
a slab is an archival plastic holder used for encapsulating coins, they are issued by grading services for coins that can be graded and assigned a numeric value The slab has the date, grade, mintmark, issuing service name and ID, quality and any special notes such as PL for "ProofLike "
slab on grade
A horizontal placement of concrete directly over a prepared earth substrate
slab on grade
a type of foundation which tranfers building loads to the earth very near the surface, rather than to a subsurface layer or a range of depths as does a deep foundation

shallow foundation.

slab on grade
A one- piece slab and footer that is poured at the same time on level ground
slab on grade
Concrete slab resting directly on the ground at near-grade level
slab on grade
A type of foundation with a concrete floor which is placed directly on the soil The edge of the slab is usually thicker and acts as the footing for the walls Common in California and 1940s and 50s concrete block home (see diagram)
slab on grade
A concrete floor place directly on the soil without a basement or crawl space
slab on grade
Structures that have no crawl space and are in direct contact with the soil Slabs may or may not have supporting piers or pads
mat slab
a concrete slab designed with reinforcement to resist the uplift forces created by hydrostatic pressure
mud slab
A layer of conrete, typically 2 inches to 6 inches thick, it is poured below the structural slab but above a layer of wet or muddy soil
split slab
A method of construction using two separate concrete slabs: the first placed as a slab on grade or suspended slab and covered with waterproofing and a drainage system; the second, or topping slab, placed over the underlying slab and waterproofing
lift-slab construction
Technique whereby concrete floor slabs are poured on the ground, one on top of the other, and then lifted into place on top of columns by hydraulic jacks. Used for very tall multistory buildings, this method offers substantial savings in formwork
slabbing
Adapted for forming slabs, or for dressing flat surfaces
slabs
plural of slab
التركية - الإنجليزية
(Mekanik) slab
göbek taşı heated marble slab
to lie on for sweating in a Turkish bath
slab
المفضلات