sending a blessing to one whom you love

listen to the pronunciation of sending a blessing to one whom you love
الإنجليزية - الإنجليزية
warm regards
sending a blessing to one whom you love

  الواصلة

  send·ing a bless·ing to one whom you Love

  التركية النطق

  sendîng ı blesîng tı hwʌn hum yu lʌv

  النطق

  /ˈsendəɴɢ ə ˈblesəɴɢ tə ˈhwən ˈho͞om ˈyo͞o ˈləv/ /ˈsɛndɪŋ ə ˈblɛsɪŋ tə ˈhwʌn ˈhuːm ˈjuː ˈlʌv/

  كلمة اليوم

  panegyric
المفضلات