revolt

listen to the pronunciation of revolt
الإنجليزية - التركية
{f} başkaldırmak
{f} ayaklanmak
isyan

1911 yılında bir isyan patlak verdi. - In 1911, a revolt broke out.

Maccabi isyanı Matityahu Hakohen tarafından başlatıldı. - The Maccabean revolt was started by Matityahu HaKohen.

{i} ayaklanma

1918 yılında, pirinç fiyatından kaynaklanan ayaklanmalar tüm dünyada patlak verdi. - In 1918, revolts due to the price of rice erupted all around the country.

Ayaklanmayı bastırmak uzun sürecek. - It will take a long time to suppress the revolt.

başkaldırma
başkaldırı

Ordu birkaç saat içinde başkaldırıyı çökertti. - The military quashed the revolt within a matter of hours.

baş kaldırmak
intifada
(aganist ile) başkaldırmak
isyan etmek
tiksindirmek
tiksinmek
iğrenmek
{f} isyan et

Onlar hükümete karşı isyan ettiler. - They revolted against the government.

iğrendirmek
karşı gelmek
iğrendir/isyan et
{f} dehşete düşmek
şiddetli anlaşmazlık halinde olma
{f} ayrılmak
{f} nefret ettirmek
{f} nefret etmek
{f} (at/against) (-e karşı) isyan etmek, ayaklanmak
isyan çıkarmak
kazan kaldırmak
revolt against
baş kaldırmak
revolt at
iğrenmek
revolt at
ayaklanmak
revolt against
başkaldırmak
revolt against
nefret etmek
revolt against
ayaklanmak
revolt against
iğrenmek
revolt against
isyan etmek
revolt from
ayrılmak
revolt from
bırakmak
revolt from
terketmek
revolting
isyan ederek
revolting
mekruh
revolting
isyan etme
revolting
{f} isyan et
revolting
iğrenç

Sen gerçekten iğrençsin! - You're really revolting!

arouse, revolt, rouse, stir
İsyan, heyecan uyandırmak uyandırmak
revoltingly
iğrenç şekilde
to revolt
isyan ettirmek
to revolt
isyan etme
revolting
korkunç
revolting
{s} tiksindirici, iğrenç
revolting
revoltinglytiksindirici surette
revolting
iğrendir/isyan et
revolting
(sıfat) iğrenç
revoltingly
son derece
revoltingly
çok
revoltingly
iğrenç bir şekilde
الإنجليزية - الإنجليزية
to greatly repel

Your brother revolts me!.

an act of revolt
to rebel, particularly against authority

The farmers had to revolt against the government to get what they deserved.

make revolution; "The people revolted when bread prices tripled again
{n} a change of sides, a desertion
{v} to desert, go or fall of, rebel
{f} rebel, rise up against authority; shock, cause disgust; be shocked, feel disgusted
When people revolt against someone or something, they reject the authority of that person or reject that thing. The prime minister only reacted when three of his senior cabinet colleagues revolted and resigned in protest on Friday night Caroline revolted against her ballet training at sixteen. = rebel. Bear Flag Revolt Ciompi Revolt of the Decembrist revolt Ionian revolt Peasants' Revolt
vi to refuse to submit to authority, custom, etc ; rebel; mutiny
At the end of the road of rigidity is revolt At this point, users will go to outside or different sources for their products They will change vendors, throw out products, including hardware It is very easy to get to this point, very quickly, if the relationship decay is unchecked
A casting off of allegiance or a refusal to submit to established authority
To be disgusted, shocked, or grossly offended; hence, to feel nausea; with at; as, the stomach revolts at such food; his nature revolts at cruelty
organized opposition to authority; a conflict in which one faction tries to wrest control from another
make revolution; "The people revolted when bread prices tripled again"
{i} rebellion, uprising, insurrection; act of protest
fill with distaste; "This spoilt food disgusts me"
To do violence to; to cause to turn away or shrink with abhorrence; to shock; as, to revolt the feelings
To cause to turn back; to roll or drive back; to put to flight
When people revolt, they make an illegal and often violent attempt to change their country's political system. In 1375 the townspeople revolted
A revolt is an illegal and often violent attempt by a group of people to change their country's political system. It was undeniably a revolt by ordinary people against their leaders = rebellion
To turn away; to abandon or reject something; specifically, to turn away, or shrink, with abhorrence
cause aversion in; offend the moral sense of; "The pornographic pictures sickened us"
A revolter
A revolt by a person or group against someone or something is a refusal to accept the authority of that person or thing. The prime minister is facing a revolt by party activists over his refusal to hold a referendum = rebellion
Hence, to be faithless; to desert one party or leader for another; especially, to renounce allegiance or subjection; to rise against a government; to rebel
The act of revolting; an uprising against legitimate authority; especially, a renunciation of allegiance and subjection to a government; rebellion; as, the revolt of a province of the Roman empire
Revolt of the Ciompi
(1378) Uprising of cloth workers and other craftsmen in Florence that brought a democratic government to power. A struggle between ruling factions triggered the rebellion, which was led by the ciompi (wool carders). The rebels demanded a more equitable fiscal policy and the right to establish guilds for those groups not already organized. They took over the government briefly, but worsening economic conditions and the combined efforts of the established guilds soon led to their ouster
December revolt
The failed uprising (in December 1825) by Russian army officers in an effort to prevent the accession of Nicholas I
peasant revolt
In European history, a popular revolt by peasants against their lords and the institution of serfdom
peasant revolt
By extention, any uprising of agricultural workers
revolting
The action of the verb to revolt in the "disgust or repel" sense only. A revolution is the only noun form for an anti-government uprising
revolter
{n} one who changes sides, a deserter
Bear Flag Revolt
Short-lived rebellion in 1846 by American settlers in California against Mexican authorities. In June a small group captured Sonoma, a settlement north of San Francisco, and declared independence, raising a flag that featured a grizzly bear. Capt. John C. Frémont soon arrived to give his support and was elected to head the "republic." In July U.S. forces occupied San Francisco and Sonoma and claimed California for the U.S. The bear flag later became the state flag
Decembrist revolt
(December 1825) Unsuccessful uprising by Russian revolutionaries. Following the death of Alexander I, a group of liberal members of the upper classes and military officers staged a rebellion in an effort to prevent the accession of Nicholas I. The poorly organized revolt was easily suppressed. Afterwards 289 Decembrists were tried; five were executed, 31 imprisoned, and the rest banished to Siberia. Their martyrdom inspired later generations of Russian dissidents
Ionian revolt
Uprising (499-494 BC) of some of the Ionian cities of Asia Minor against their Persian overlords. The cities deposed their own tyrants and, with help from Athens, tried unsuccessfully to throw off Persian domination. Darius I of Persia used Athens's involvement as a pretext for his invasion of Greece in 490, initiating the Persian Wars, which resulted in a stronger Athenian influence in western Anatolia
Peasants Revolt
rebellion of farmers in southern Germany as a result of economic hardship (1525)
Peasants' Revolt
a protest in 1381 involving large numbers of English peasants, who were angry about unfair social and economic conditions and about high taxes. They formed an unoffical army, led by Wat Tyler, and marched to London, where they demanded better conditions and took control of the Tower of London. The English king, Richard II, pretended to agree to some of their demands, but after their leaders were killed he changed his mind, so the revolt failed. or Wat Tyler's Rebellion (1381) First great popular rebellion in English history. It was triggered by the poll tax of 1381, which angered labourers and artisans already resentful of the limits on wages fixed by the Statute of Labourers (1351). Centred in southeastern England and East Anglia, the revolt was led by Wat Tyler (d. 1381), who marched into London with a band of Kentish rebels. They captured the Tower of London and beheaded officials responsible for the poll tax. Richard II promised reforms, but Tyler was killed in his presence by the mayor of London. The last of the rebels were subdued in East Anglia two weeks later
incitement to revolt
something which encourages revolt
peasant's revolt
a widespread rebellion in 1381 against poll taxes and other inequities that oppressed the poorer people of England; suppressed by Richard II
raise the standard of revolt
raise the banner of rebellion, lift the banner of revolt
revolted
past of revolt
revolter
{i} rebel, mutineer, one who rises up against authority
revolter
One who revolts
revolting
present participle of revolt
revolting
{s} rebellious, mutinous, challenging authority; nauseating, disgusting; repulsive
revolting
Causing abhorrence mixed with disgust; exciting extreme repugnance; loathsome; as, revolting cruelty
revolting
highly offensive; arousing aversion or disgust; "a disgusting smell"; "distasteful language"; "a loathsome disease"; "the idea of eating meat is repellent to me"; "revolting food"; "a wicked stench"
revolting
That which revolts or is repelling
revolting
If you say that something or someone is revolting, you mean you think they are horrible and disgusting. The smell in the cell was revolting = disgusting. extremely unpleasant = disgusting
revoltingly
rebelliously, mutinously, while challenging authority; nauseatingly, disgustingly; repulsively
revoltingly
In a revolting manner
revolts
third-person singular of revolt
revolts
plural of revolt
standard of revolt
symbol of uprising, banner of rebellion
revolt
المفضلات