results

listen to the pronunciation of results
الإنجليزية - التركية
sonuçtan
result
sonuç

Durum şiddetle sonuçlandı. - The situation resulted in violence.

Eğer herhangi bir sayıyı sıfıra bölerseniz, sonuç tanımsızdır. - If you divide any number by zero, the result is undefined.

result
netice
results of measurements
ölçüm sonuçları
results aloud
çok belirgin sonuçlar
results from
sonuçlarından
results in
sonuçları
results oriented
sonuç odaklı
results-driven
Sonuç odaklı

We need a deeper and more results-driven integration.

results id
(Bilgisayar) sonuç no
results list
sonuçlar listesi
results of the clashes
(Politika, Siyaset) çatışmaların sonuçları
results page
(Bilgisayar) sonuç sayfası
results tasks
(Bilgisayar) sonuç görevleri
required test results
gerekli deney sonuçları
result
edilgi
result
akıbet
result
son

Bütün olarak ben sonuçtan memnunum. - On the whole I am satisfied with the result.

Kömür sobasıyla uyumamalısınız. Çünkü karbonmonoksit olarak adlandırılan çok zehirli bir gaz içerir. Kömür sobasıyla uyumak ölümle sonuçlanabilir. - You shouldn't sleep with a coal stove on because it releases a very toxic gas called carbon monoxide. Sleeping with a coal stove running may result in death.

contradictory results
çelişkili sonuçlar
exam results
(Eğitim) sınav sonuçları
find results
(Bilgisayar) sonuçları bul
knowledge of results
(Pisikoloji, Ruhbilim) sonuçlar bilgisi
more results
(Bilgisayar) diğer sonuçlar
preliminary results
(Ticaret) ön sonuçlar
result
sonuçlandırmak
result
ile sonuçlanmak
result
olmak

Bir adam kral olmak istediğine karar verir; çok geçmeden bu arzunun sonucu olarak binlerce insan ölür. - A man decides he wants to be king; thousands of people die shortly thereafter as a result of this desire.

Öğretmen sonuçtan memnun olmaktan uzaktı. - The teacher was far from satisfied with the result.

result
ileri gelmek
result
sonuç vermek
result
neticelendirmek
result
vuku bulmak
yield results
sonuç vermek
result
ürün
result
(in ile) ile sonuçlanmak
result
meydana gelmek
result
semere
result
çıkmak
result
mahsul
result
{f} sonuç ver

Çabalarım hiç sonuç vermedi. - My efforts produced no results.

Teşebbüsüm sonuç vermedi. - My attempt gave no result.

result
doğmak
result
(from ile) -den sonuçlanmak
acceptable results
kabul edilebilir sonuçlar
producing results
üreten sonuçlar
result
sonuçla
result
resultin
skew the results
cevapları asimetrik yap
bring results
meyvesini vermek
evaluate the results
sonuçları değerlendirmek
healthy results
sağlıklı sonuçlar
legal results
hukuki sonuçlar
monitoring results
(Ticaret) sonuçların denetimi
result
{f} sonucu olmak
result
sonuç,v.sonuç ver: n.sonuç
result
{f} in -e yol açmak, -e sebep olmak
result
(fiil) sonucu olmak
result
varmak
result
sık sık in çıkmak meydana gelmek
result
{f} from -den kaynaklanmak, -den meydana gelmek, -den çıkmak, -den doğmak
saving results
(Bilgisayar) sonuçları kaydetme
search results list
Arama Sonuçları Listesi
task results
(Askeri) görev sonucu
الإنجليزية - الإنجليزية
Results are the actual measured accomplishments of a program
Completed the Data Dictionary prototype in May 1995 The prototype was first evaluated during PW1 Feedback from PW1 was rolled into the incremental track version developed for EP6 The EP6 feedback will be rolled into the EP7 version of the Data Dictionary The prototype and PW1 feedback provided key direction to the follow-on development for EP6 The functionality demonstrated at PW1 included searching the Data Dictionary for definitions of instruments, platforms, acronyms, glossary terms, parameters, etc The user was allowed to enter free text to search the database The prototype was primarily of the user interaction with the Data Dictionary It laid the ground work for the functionality of the Data Dictionary Service provided in EP6
A personal log of the work done by the grader and any errors generated are available below If the log states that files failed to compile or didn't work, view the compiler or runtime errors and warnings in the Error Log
A broad term used to refer to the effects of a programme or project and/or activities The terms "outputs", "outcomes" and "impact" describe more precisely the different types of results at different levels of the logframe hierarchy of aims
The information returned to the client, which may include values as well as status information indicating that exceptional conditions were raised in attempting to perform the requested service
Click on the Retailer name or the Price to buy the book
third-person singular of result
A result is the computed concentration of a specific analyte in a specimen A specimen concentration less than or greater than the minimum or maximum concentration entered in Test Method Setup is recorded as < or > the minimum or maximum concentration, respectively A specimen concentration inside of the minimum and maximum concentration range but less than or greater than the lowest or highest standard concentration, respectively, is recorded with a ? followed by the computed concentration
the outcomes of certain specified actions (see also: Log Frame Analysis; Outputs)
PollsVotes: 7 Comments: 0
The winning horses of a race
plural of result
The BMI at which women considered themselves to be at their ideal weight was significantly lower than that for men For both men and women, the BMI defined as ideal increased with age and with current weight The average BMI at which women considered themselves to be overweight was significantly lower than that for men, and was well within the acceptable BMI range Just over two-thirds of men, defined overweight at a level higher than the current cutoff of 25 kg/m2 For both men and women, the BMI defined as overweight increased with age and with current weight
Results are the measurable outcome developers The results of the planning process are crucial to defining what products and/or services can be provided Results not only include actual products and services, but also include the plans and baselines
Significant change from the current condition or situation that can be expected from planned activities/efforts of the FRN
a report of Rasch measures and fit statistics
Information (data) that is collected as results should be highly detailed, comprehensive, and accurate Results should be clearly displayed with appropriate use of units of measure
R E S U L T S Australia
outcomes resulting from the deployment of approaches in the Baldrige criteria [3]
NUMBER NOT NULL Number of results returned by the method
Bottom-line conditions of well-being for children, youth, families or communities stated in plain English (or plain Spanish or plain Korean) Results are: healthy children, children ready for school, children succeeding in school, children staying out of trouble, safe communities The most important idea here is that results have to do with ends, not means They cross over agency boundaries, and even over the boundaries which separate government and private sector partners It is going to take more than the health department to produce healthy children It is going to take more than the school system to produce children succeeding in school It is going to take more than the police department to produce safe communities It will, in fact, take partnerships made up of many different players from across the community's public and private sectors For clarity, on this site, we will use results exclusively to refer to community wide outcomes
The effects that relate to what is obtained by an organization at the conclusion of a time period
Altogether the class trapped 19 possums (12 different ones) in the 7 days It was obvious that some traps caught a possum on most nights while most caught none or hardly any We showed this by calculating the percentage of traps that caught 0, 1, 2, 3, etc possums We showed this as a table and as a bar graph
results from
happens as an effect of, comes from, has its origin in
result
The fruit, beneficial or tangible effect(s) achieved by effort
result
To return to the proprietor (or heirs) after a reversion
result
The decision or determination of a court, council or deliberative assembly; a resolve; a decree
result
To proceed, spring or rise, as a consequence, from facts, arguments, premises, combination of circumstances, consultation, thought or endeavor
Result
end
result
{n} a flying back, consequence, conclusion
result
{v} to fly back, follow, arise, accrue
bore results
produced results, produced an outcome
election results
outcome of an election, end result of an election
partial results
some of the results, incomplete results
result
A result is the number that you get when you do a calculation. They found their computers producing different results from exactly the same calculation. = answer
result
a statement that solves a problem or explains how to solve the problem; "they were trying to find a peaceful solution"; "the answers were in the back of the book"; "he computed the result to four decimal places"
result
result in; "The water left a mark on the silk dress"; "Her blood left a stain on the napkin"
result
A change in the condition of a customer or a change in the host country condition which has a relationship to the customer A result is brought about by the intervention of USAID in concert with its development partners Strategic objectives are the highest level result for which an operating unit is held accountable; intermediate results are those results which contribute to the achievement of a strategic objective
result
For the user who wants to find examples of organizations that are successfully "Innovative," "Productive" or "Agile," regardless of the process(es) they use to achieve that result
result
a phenomenon that follows and is caused by some previous phenomenon; "the magnetic effect was greater when the rod was lengthwise"; "his decision had depressing consequences for business"; "he acted very wise after the event"
result
The decision or determination of a council or deliberative assembly; a resolve; a decree
result
To leap back; to rebound
result
If something results in a particular situation or event, it causes that situation or event to happen. Fifty per cent of road accidents result in head injuries
result
A result is something that happens or exists because of something else that has happened. Compensation is available for people who have developed asthma as a direct result of their work
result
To come out, or have an issue; to terminate; to have consequences; -- followed by in; as, this measure will result in good or in evil
result
A flying back; resilience
result
the semantic role of the noun phrase whose referent exists only by virtue of the activity denoted by the verb in the clause
result
Indicates the victor of the conflict, if the outcome was definitive Inconclusive outcomes are so described
result
To proceed, spring, or rise, as a consequence, from facts, arguments, premises, combination of circumstances, consultation, thought, or endeavor
result
issue or terminate in a specified way, state, etc
result
That which results; the conclusion or end to which any course or condition of things leads, or which is obtained by any process or operation; consequence or effect; as, the result of a course of action; the result of a mathematical operation
result
This is to return the result of the calculation
result
{i} effect, outcome, consequence
result
issue or terminate (in a specified way, state, etc ); end; "result in tragedy"
result
If something results from a particular event or action, it is caused by that event or action. Many hair problems result from what you eat Ignore the early warnings and illness could result
result
A clearly defined, desired outcome, that gives direction and purpose to an individual or a group effort, enabling them to measure success
result
the product of a calculation, test method, test or experiment The result may be a value, data set, statistic, tested hypothesis or an estimated effect
result
end; "result in tragedy
result
something that appears when an operation is done -- " the resulting fraction is equal to the original fraction " (136)
result
intr v 1 To end in a particular way 2 To occur as the consequence of a particular cause n 1 The consequence of a an action, function or operation; outcome
result
A result is the situation that exists at the end of a contest. The final election results will be announced on Friday
result
of coffee drinking
result
Your results are the marks or grades that you get for examinations you have taken. Kate's exam results were excellent. W3 if something results from something else, it is caused by it result from
result
{f} arise from, originate in, be derived from; end in, finish in, culminate in
result
something that results; "he listened for the results on the radio"
result
To come out, or have an issue; to terminate; to have consequences; followed by in; as, this measure will result in good or in evil
result
A quantity whose value follows that of S, but that changes linearly from its current value to the new value of S, whenever S has an event The functionality of S'Ramp(tr, tf) is formally described by the following equivalent block
result
The set of one or more PCRaster maps, tables, time series or point data column files that are generated by an operation
result
A competitors performance in a task, measured in units of distance, angle or time
result
something that results; "he listened for the results on the radio" issue or terminate in a specified way, state, etc
result
The term result refers to an OCL keyword that contains the return value of an oclOperation You use this term within a postcondition
search results
A list of Web sites that a search engine or directory produces in response to your query
search results
Your search for grilling, glossary found the following documents (of 811 documents searched): Displaying documents 1-10 of 811, with best matches first
search results
Your search for online, business, dictionary found the following documents (of 2052 documents searched): Displaying documents 1-10 of 1317, with best matches first
search results
the findings of a keyword Web search match
search results
1 Get a great deal on a dictionary Find a dictionary at a great price on eBay, the world's largest online marketplace Try ebay co uk
search results
The list of items displayed on a computer screen, representing the matching items found as a result of a successful search in a database or Web search engine This is also known as the "hitlist" or " results list"
search results
The documents found and returned to the viewer as a result of a search These results are generally linked titles or urls which connect the viewer to the requested information
submit test results
present the results of an examination
test results
things that were discovered in an examination
without results
without a positive outcome
التركية - الإنجليزية

تعريف results في التركية الإنجليزية القاموس.

sözleşme tutanağı protocol, summary of the results of
a negotiation
çıkar yol course of action that will produce good results, good course
to follow, solution, remedy
results

  التركية النطق

  rizʌlts

  النطق

  /rēˈzəlts/ /riːˈzʌlts/

  علم أصول الكلمات

  [ ri-z&lt ] (intransitive verb.) 15th century. Middle English, from Medieval Latin resultare, from Latin, to rebound, from re- + saltare to leap; more at SALTATION.

  رصف المشتركة

  results in

  فيديوهات

  ... corrected results and then option to go to find the ...
  ... results for Bayern Munich. ...

  كلمة اليوم

  matronym
المفضلات