resolve

listen to the pronunciation of resolve
الإنجليزية - التركية
{f} azmetmek
kesin karar vermek
{f} karar vermek
{f} analizini yapmak
{f} çözümlemek
ahdetmek
kararlılık
çözünmek
çözüme kavuşturmak
(Kanun) hükme bağlamak
ortadan kaldırmak
(Bilgisayar) çözümle

Biz henüz bir şey çözümlemedik. - We haven't resolved anything yet.

{f} gidermek
kararlaştırmak
ayrıştırmak
çözmek

Bu çatışmayı çözmek imkansız. - It is impossible to resolve the conflict.

Bu çözmek için hakikaten zor bir problem. - It's a truly difficult problem to resolve.

parçalarına ayırmak
erimek
halletmek
azimlilik
oy ile -e karar vermek
karar

Daha sıkı çalışmaya karar verdiler. - They resolved to work harder.

O, üniversiteye gitmeye karar verdi. - She resolved on going to college.

azim
eritmek
çöz

Bu çatışmayı çözmek imkansız. - It is impossible to resolve the conflict.

Onlar sorunlarını henüz çözemediler ama en azından onları ele alıyorlar. - They haven't yet resolved their problems, but at least they're discussing them.

niyet

İki tarafın da iyi niyetiyle, sorunumuzun üstesinden gelinebilir. - With a bit of good will on both sides, our problems should be able to be resolved.

{f} aklına koymak
{f} ayırmak
resolve on karara varmak
{f} ayrışmak
{f} -e azmetmek, -e kesin karar vermek: She resolved to give up cigarettes. Sigarayı bırakmaya karar verdi
{f} karara varmak
{f} çözmek, halletmek; ortadan
{f} dönüştürmek
tasarlama
{f} dönüşmek
parçalara ayırıp incelemek
karar vermesine sebep olmak
{f} karara bağlamak
{f} tahlil etmek
{i} önerge
oy ile kararlaştırmak
{f} haline getirmek
{i} yasa teklifi
açıklamak
tasarlamak
(Kanun) kesin karar
çözüme ulaştırmak
resolve a problem
sorun çözmek
resolve on
kafasına koymak
resolve the crisis
krizden çıkmak
resolve the crisis
krizi çözmek
resolve the crisis
krizi aşmak
resolve the difficulties
sorunları atlatmak
resolve the difficulties
zorlukları aşmak
resolve the difficulties
güçlükleri aşmak
resolve the difficulty
zorluğu aşmak
resolve the disagreements
anlaşmazlıkları çözmek
resolve the disputes
anlaşmazlıkları çözmek
resolve the mystery
sırrı çözmek
resolve the mystery
gizemi çözmek
resolve the mystery
esrarı çözmek
resolve the problem
sorunu çözmek
resolve the problem
sorunu gidermek
resolve the problems
sorunları atlatmak
resolve upon
azmetmek
resolve on
-e karar vermek, -i kafasına koymak
resolve on
(Fiili Deyim ) -e karar vermek , azmetmek
resolved
karara bağlanmış
resolv
çözmek

Ofis çalışanları problemi çözmek için hızlı ve etkili çalıştılar. - The office staff worked quickly and efficiently to resolve the problem.

Neden bu çatışmayı çözmek gerek? - Why is it necessary to resolve conflicts?

resolved
kararlaştırılmış
resolving
(Bilgisayar) çözümlüyor
resolvable
azmedilebilir
resolving
{f} ayır
resolving
{i} ayırma
resolved
{s} kararlı
resolving
çözme

Tom'un durumu çözmede sorunu vardı. - Tom had trouble resolving the situation.

resolving
çözerek
resolvable
{s} halledilebilir
resolvable
çözünebilir
resolvable
{s} çözümlenebilir
resolvable
{s} çözülebilir
resolvable
{s} ayrılabilir
resolvable
ayrışabilir/çözülebilir
resolved
{s} karar vermiş; kararlaştırılmış
resolved
{s} azimli
resolved
kararvermiş veya verilmiş
resolved
ayrış/çöz/karar ver
resolver
çözücü
resolving
{f} ayır: prep.ayırarak
resolving
{f} çöz: prep.ç
الإنجليزية - الإنجليزية
to cause a chord to go from dissonance to consonance
To liquefy (a gas or vapour)
To find a solution to (a problem)
To break down into constituent parts; to decompose; to disintegrate; to return to a simpler constitution or a primeval state
to find the IP address of a hostname by using utilities such as a ping
To melt; to dissolve; to liquefy or soften (a solid)
To solve again

I’ll have to resolve the equation with the new values.

To melt; to dissolve; to become liquid
Determination, will power

It took all my resolve to go through with it.

To make a firm decision to do something

I resolve to finish this work before I go home.

{v} to determin, solve, answer, dissolve
{n} a resolution, determination, design
Document accompanying a petition, usually asking for legislative action of a temporary or immediate nature; e g , establishing temporary investigative commissions
the trait of being resolute; firmness of purpose; "his resoluteness carried him through the battle"; "it was his unshakeable resolution to finish the work"
understand the meaning of; "The question concerning the meaning of life cannot be answered"
reach a conclusion after a discussion or deliberation
find the solution; "solve an equation"; "solve for x" make clearly visible; "can this image be resolved?
cause to go into a solution; "The recipe says that we should dissolve a cup of sugar in two cups of water"
Translation of an Internet Name into its equivalent IP address
find the solution; "solve an equation"; "solve for x"
To determine or decide in purpose; to make ready in mind; to fix; to settle; as, he was resolved by an unexpected event
make clearly visible; "can this image be resolved?
The act of mathcing a DNS name to it's associated IP address
To solve, as a problem, by enumerating the several things to be done, in order to obtain what is required; to find the answer to, or the result of
The process by which an integration is finalized by the user The resolve process, run by p4 resolve, allows the user to decide whether to keep the integrated file, edit it, or accept some other revision of the file in place of the integrated revision
bring to an end; settle conclusively; "The case was decided"; "The judge decided the case in favor of the plaintiff"; "The father adjudicated when the sons were quarreling over their inheritance"
That which has been resolved on or determined; decisive conclusion; fixed purpose; determination; also, legal or official determination; a legislative declaration; a resolution
To express, as an opinion or determination, by resolution and vote; to declare or decide by a formal vote; followed by a clause; as, the house resolved (or, it was resolved by the house) that no money should be apropriated (or, to appropriate no money)
A national, nonprofit consumer organization offering education, advocacy, and support to persons experiencing infertility Services include a national HelpLine, quarterly newsletter, extensive literature list, member-to-member nationwide contact systems, and local support groups through a network of more than 50 chapters
The process in TCP/IP that sends requests to the Domain Name Server to convert hostnames (such as www liquidweb com) to Internet addresses (such as 209 3 65 125)
The term used to describe the process by which domain names are matched with corresponding Internet Protocol (IP) numbers "Resolution" is accomplished by a combination of computers and software, referred to as name servers that use the data in the Domain Name System to determine which IP numbers correspond to a particular domain name
To separate the component parts of; to reduce to the constituent elements; said of compound substances; hence, sometimes, to melt, or dissolve
make clearly visible; "can this image be resolved?"
The act of resolving or making clear; resolution; solution
If you resolve to do something, you make a firm decision to do it. She resolved to report the matter to the hospital's nursing manager She resolved that, if Mimi forgot this promise, she would remind her
{f} determine, decide; solve, find a solution; separate into constituent parts
To form a purpose; to make a decision; especially, to determine after reflection; as, to resolve on a better course of life
{i} firm decision, ruling; decisiveness, resoluteness, determination
To be separated into its component parts or distinct principles; to undergo resolution
To successfully map a domain name to its corresponding IP address by way of name servers
To relax; to lay at ease
To reduce to simple or intelligible notions; said of complex ideas or obscure questions; to make clear or certain; to free from doubt; to disentangle; to unravel; to explain; hence, to clear up, or dispel, as doubt; as, to resolve a riddle
To change or convert by resolution or formal vote; used only reflexively; as, the house resolved itself into a committee of the whole
Translate an Internet name into its equivalent IP address or other DNS information
Under DNS, a client that queries the name server across the network to gain information about the domain name space
To dispere or scatter; to discuss, as an inflammation or a tumor
a formal expression by a meeting; agreed to by a vote
To cause to perceive or understand; to acquaint; to inform; to convince; to assure; to make certain
To be settled in opinion; to be convinced
Resolve is determination to do what you have decided to do. This will strengthen the American public's resolve to go to war. = determination. strong determination to succeed in doing something
A document which requests an action of a less general nature than a Bill, such as the creation of a special commission Petition must accompany the resolve, as with a Bill
To let the tones (as of a discord) follow their several tendencies, resulting in a concord
reach a decision; "he resolved never to drink again"
To melt; to dissolve; to become fluid
An operation that adds technological information to an electrical element from a reference catalog: a wire reference to a wire
To resolve a problem, argument, or difficulty means to find a solution to it. We must find a way to resolve these problems before it's too late
resolvable
Able to be resolved
resolver
A device whose electrical output is proportional to the angular position of an object such as a rotor
resolver
Agent noun of resolve; one who resolves
resolvable
{a} that may be solved or separated
resolver
{n} one who resolves, one who answers
To resolve
square
firm resolve
steadfast determination
resolvable
Admitting of being resolved; admitting separation into constituent parts, or reduction to first principles; admitting solution or explanation; as, resolvable compounds; resolvable ideas or difficulties
resolvable
capable of being settled or resolved; "all disputed points are potentially resolvable"; "a resolvable quarrel
resolvable
capable of being settled or resolved; "all disputed points are potentially resolvable"; "a resolvable quarrel"
resolvable
{s} soluble, dissolvable; solvable, can be solved
resolvable
possible to solve; "such problems are perfectly solvable"
resolved
explained or answered; "mysteries solved and unsolved; problems resolved and unresolved"
resolved
{s} determined, steadfast, resolute
resolved
If you are resolved to do something, you are determined to do it. Barnes was resolved to moving on when his contract expired
resolved
determined; "she was firmly resolved to be a doctor"; "single-minded in his determination to stop smoking"
resolved
(see "Areas Having Specific Recommendations for Improvement")
resolved
past of resolve
resolved
A resolution has been taken, and it is awaiting verification by QA From here bugs are either re-opened and become REOPENED, are marked VERIFIED, or are closed for good and marked CLOSED
resolved
"This dispute has been resolved Please contact your Cisco Financial Representative if you have any questions about the resolution "
resolved
Having a fixed purpose; determined; resolute; usually placed after its noun; as, a man resolved to be rich
resolver
A client of the DNS which seeks information contained in a zone using the DNS protocols
resolver
Client part of the DNS client/server mechanism A resolver creates queries sent across a network to a name server, interprets responses, and returns information to the requesting programs
resolver
The DNS client; provides a programming interface, utilities, and libraries
resolver
Software that is responsible for using the DNS system to translate between host names and IP addresses
resolver
For communications, turns a symbolic address into an actual address The best known resolver is the Domain Name Service (DNS) for TCP/IP
resolver
{i} one who solves, one who finds a solution
resolver
Client software that enables access to the DNS database
resolver
The client-based software that queries a DNS name server and receives the response
resolver
rugged electromagnetic feedback device that acts like a rotating transformer to provide an analog signal with velocity and position information; adaptable to many different environments because of its construction
resolver
One who resolves, or formal a firm purpose
resolver
An electromagnetic feedback device which converts angular shaft position into analog signals These signals can be processed in various ways such as with an RDC to produce digital position information There are two basic types of resolvers; transmitter and receiver A transmitter-type is designed for rotor primary excitation and stator secondary outputs Position is determined by the ratio of the sine output amplitude to cosine output amplitude A receiver-type is designed for stator primary excitations and rotor secondary output Position is determined by the phase shift between the rotor output signal and one of the primary excitation signals
resolver
That which clears up and removes difficulties, and makes the mind certain or determined
resolver
Inductive angle measuring device, producing two alternating voltages whose amplitudes or phases depend on the (shaft) rotation angle
resolver
That which decomposes, or dissolves
resolver
The resolver translates a programs request for host information into a query to a name server, and translates the response into an answer for the program
resolves
third-person singular of resolve
resolving
analysis into clear-cut components
resolving
{i} act of solving, act of finding a solution; act of making a decision; act of separating into constituent parts
resolving
present participle of resolve
resolving
Conflicts within a file created by two developers attempting to commit conflicting changes must be addressed by manually editing the file Someone must go through the file line by line to accept one set of changes and delete the other set Files with conflicts cannot be committed into the source repository successfully until they are resolved
resolve
المفضلات