requirement

listen to the pronunciation of requirement
الإنجليزية - التركية
gereksinim

Bizim üniversite bütün gereksinimleri karşılayıncaya kadar Tom'u kabul etmeyecek. - Our college won't admit Tom until he meets all the requirements.

Tom tüm o gereksinimleri karşılıyor. - Tom meets all those requirements.

(Askeri) ihtiyaç

Üzgünüm, ancak ihtiyaçlarınızı karşılayamıyoruz. - I'm sorry, but we cannot meet your requirements.

Bu mağaza tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilir. - This shop can supply all your requirements.

{i} istek
ihtiyaç/istek
gerekseme
(İnşaat) özellikler
gerektiri
gerek

Tom gereksinimleri karşılayan birini bulamadı. - Tom didn't find anyone who met the requirements.

Bizim üniversite bütün gereksinimleri karşılayıncaya kadar Tom'u kabul etmeyecek. - Our college won't admit Tom until he meets all the requirements.

icap
{i} koşul
(Nükleer Bilimler) ister
gereksinme
(Mukavele) şart; talep; ihtiyaç, gereksinim
Zorunluluk
{i} lüzum
{i} gereklilik
gereksinim,şart
{i} talep
(Avrupa Birliği) ihtiyaç,şart
gerekim
gereklik
gerekme
requirement list
ihtiyaç listesi
requirement notice form
(Askeri) ihtiyaç bildirim formu
requirement specification
gereksinim belirtimi
requirement analysis
Gereksinim analizi

Analiz yerine çözümleme sözcüğüde kullanılabilir. Ancak analiz kelimesinin akademik kullanımda çok daha yaygın olduğunu düşünüyorum.

requirement plan
(Askeri) uzun vadeli stratejik plan
requirement plan
(Askeri) UZUN VADELİ STRATEJİK PLAN: İstenilen kuvvet ve kaynaklara göre yapılan ve gerçekleşmesi, gerekli bütçeye ve seferberlik planına bağlı olan plan. Bu tip plan; ilerdeki gaye ve taahhütleri aksettirip, gelişmesi muhtemel ciddi olayları karşılamak üzere bir esas teşkil ettiğinden, milli güvenlik için hayatiönem taşır. Buna, genel olarak (future plan) , veya (long range plan) denir. Avrıca bak. "strategic plans"
requirement specification
Gereklilik Belirtimleri
reserve requirement
(Ticaret) kanuni karşılıklar
reserve requirement ratio
mevduat munzam karşılık oranı
readiness requirement
(Askeri) HAZIRLIK DERECESİ İHTİYACI: Barışta, bir komutanlığın her birliği için tespit olunan ve bu komutanlık tarafından birliğin görev devralma sırasıyla ilgili olarak tahsis edilmiş vazifelerin başarılması için gerekli bulunan hazırlık seviyesi. Ayrıca bakınız: "operational readiness"
reporting requirement
(Politika, Siyaset) raporlama yükümlülükleri
requirements
(Nükleer Bilimler) istenen şartlar
air requirement
hava ihtiyacı
as a requirement
gereğince
borrowing requirement
(Kanun) borçlanma gereği
crop irrigation requirement
bitki sulama suyu ihtiyacı
employee requirement
(Ticaret) eleman ihtiyacı
energy requirement
enerji gereksinimi
exclusive requirement
(Ticaret) gerekli kural
fulfill the requirement
gereksinim karşılamak
heat requirement
ısı ihtiyacı
legislative requirement
(Ticaret) yasal gerek
materials requirement planning
malzeme ihtiyaç planlaması
meet a requirement
(Kanun) lüzumunu yerine getirmek
meet a requirement
(Kanun) şartı karşılamak
meet a requirement
gereksinim karşılamak
meet the requirement
ihtiyacı karşılamak
operational requirement
(Askeri) harekat ihtiyacı
requirements
gerekenler
urgent requirement project
(Askeri) acil ihtiyaç projesi
water requirement
su ihtiyacı
water requirement
su gereksinimi
hardware requirement
donanım ihtiyacı
language requirement
lisan gerekliliği
claim, requirement; strong request
talep, ihtiyaç; güçlü istek
material requirement planning
malzeme ihtiyaç planlaması
requirements
gereksinimler

Bizim üniversite bütün gereksinimleri karşılayıncaya kadar Tom'u kabul etmeyecek. - Our college won't admit Tom until he meets all the requirements.

Tom gereksinimleri karşılayan birini bulamadı. - Tom didn't find anyone who met the requirements.

requirements
gereklilikleri
airlift requirement
(Askeri) HAVADAN TAŞINACAK YÜK VE PERSONEL: Belirli bir görev için havadan taşınması gereken toplam yolcu sayısı ve/veya yük ağırlığı/hacmi
bank liquidity requirement
(Ticaret) banka karşılık oranı
bank liquidity requirement
(Ticaret) disponibilite
bulk petroleum war reserve requirement
(Askeri) döküm petrol har yedeği ihtiyacı
calorie requirement
(Ticaret) kalori gereksinimi
capital requirement
(Ticaret) sermaye koşulu
commander's critical information requirement; International Radio Consultative C
(Askeri) Komutanın İhtiyacı Olan Kritik Bilgiler; Uluslar Arası Telsiz İstişare Komitesi
computed procurement requirement
(Askeri) HESAPLANMIŞ TEDARİK İHTİYACI: Mevcut mallar düştükten sonra, bütün taleplerin karşılanması için tedarik lüzumu hesap edilen ikmal maddeleri miktarı. Tedarik planı olarak tasdik edilmeden önce bu ihtiyaçlardan aylık küçük değişiklikler yapılabilir
continuing intelligence requirement
(Askeri) sürekli istihbarat ihtiyacı
draught requirement
çekiş ihtiyacı
essential requirement
esas gereksinim
farm delivery requirement
çiftlik sulama suyu ihtiyacı
food requirement
besin gereksinimi
food requirement
(Denizbilim) besin ihtiyacı
forage acre requirement
(Tarım) yem alanı ihtiyacı
force requirement number
(Askeri) kuvvet ihtiyaç sayısı
formal requirement
(Kanun) şekli şart
general operational requirement
(Askeri) GENEL HAREKAT İHTİYACI
general requirement
genel gereksinim
in line with the requirement
ihtiyaç doğrultusunda
incident report; information rate; information requirement; infrared; intelligen
(Askeri) vukuat raporu; bilgi oranı; bilgi ihtiyacı; kızılötesi; istihbarat ihtiyacı
information exchange requirement
(Askeri) bilgi mübadele ihtiyacı
intelligence production requirement
(Askeri) istihbarat ürün ihtiyacı
irrigation water requirement
sulama suyu ihtiyacı
irrigation water requirement
sulama suyu gereksinimi
joint operational requirement
(Askeri) müşterek harekat ihtiyaçları
labor requirement
iş gücü ihtiyacı
leaching requirement
yıkama gereksinimi
leaching requirement
yıkama suyu gereksinimi
leaching requirement
yıkama suyu ihtiyacı
leaching requirement
yıkama ihtiyacı
legal requirement
(Ticaret) yasal yedekler
legal requirement
(Ticaret) yasal koşullar
lime requirement
(Tarım,Teknik) kireç ihtiyacı
long term requirement
(Askeri) uzun dönemli ihtiyaç
mandatory requirement
(Ticaret) zorunlu gereklilikler
margin requirement
(Ticaret) marj gereksinimi
margin requirement
(Ticaret) zorunlu peşin ödeme oranı
margin requirement
(Ticaret) kredili işlem koşulları
market requirement
(Ticaret) pazar ihtiyacı
materials requirement
(İnşaat) gereç gereksinimi
military requirement
(Askeri) ASKERİ İHTİYAÇ: Kabul edilmiş askeri hedefleri, vazifeleri veya görevleri yerine getirmek için bir imkan ve kabiliyet sağlayacak kaynakların zamanında tahsisini gerektiren yerleşmiş bir ihtiyaç. Ayrıca bakınız: "objective force level"
minimum military requirement
(Askeri) asgari askeri ihtiyaç
mobility requirement resource roster
(Askeri) seyyar ihtiyaçlar kaynak listesi
mobilization material requirement adjustment
(Askeri) SEFERBERLİK MALZEME İHTİYACI AYARLANMASI: Bir maddeden; bazı kuvvetlerini, yürürlükteki müşterek stratejik hedefler planına göre desteklenmesi için, seferberlik malzeme ihtiyaçlarına dahil edilen ve M-gününün tahmin edilen zamanda vaki olmaması halinde, aynı kuvvetlerin desteklenmesi için barış kuvveti malzeme ihtiyaçlarına da eklenmiş bulunan miktar. Ayrıca bakınız: "mobilization reserves"
mobilization materiel requirement
(Askeri) SEFERBERLİK MALZEME İHTİYACI: Amerikan Kuvvetlerini; seferberlik malzeme planlaması maksatları için tespit edilmiş süre boyunca, yürürlükteki müşterek stratejik hedefler planına göre, tam olarak desteklemek üzere, bir maddeden ihtiyaç duyulan miktar. Bu miktar; M-günü kuvvetlerini (M-1 gününe ait yetki verilmiş muvazzaf ve ihtiyat, Amerikan barış kuvvetlerini) teçhiz etmek kendilerine bir malzeme ikmal ve tahliye kanalı temin etmek; planlanmış seferber olma faaliyetlerini desteklemek ve bütün Amerikan kuvvetlerine, yürürlükteki müşterek stratejik hedefler planına uygun olarak, yerine göre, eğitim faaliyetleri, muharebe harekatı ve muharebe dışı faaliyetlerde destek olmak için gerekli malzemeyi alır. Ayrıca bakınız: "mobilization reserves"
mobilization reserve materiel requirement
(Askeri) SEFER YEDEĞİ MALZEME İHTİYACI: Planlanmış seferber olma faaliyetlerini desteklemek, malzeme ikmal ve tahliye kanalını genişletmek ve bütün kuvvetlere, seferberlik malzeme planlaması maksatları için tespit edilmiş süre boyunca, yürürlükteki müşterek stratejik hedefler planına uygun olarak, yerine göre, eğitim faaliyetlerinde destek olmak üzere, bir maddeden, M-günü kuvveti malzeme ihtiyacına ilaveten, M-günü askeri ikmal sisteminde bulunması gereken miktar. Bu miktar; M-günü malzeme ihtiyacını M-günü kuvveti malzeme ihtiyacının üzerine çıkaran veya seferberlik malzeme ihtiyacının, M-günü kuvveti malzeme ihtiyacı, seferberlik malzeme tedarik kabiliyeti ve seferberlik malzeme ihtiyacı ayarlanması toplamını tecavüz ettiği miktardır. Ayrıca bakınız: "mobilization reserves"
nato basic military requirement
(Askeri) NATO TEMEL ASKERİ İHTİYACI: Kabul edilmiş askeri hedef, vazife ve görevleri yerine getirecek bir imkan ve kabiliyeti gerçekleştirmek için gerekli malzeme cins ve tipinin bu malzemenin hizmette bulundurulması icap eden zamanın ve mümkünse, ihtiyaç miktarının genel anlamda bir ifadesi. Bak. "Operational characteristics", "technical specifications"
nato operational requirement
(Askeri) nato harekat ihtiyacı
no further requirement
(Askeri) BAŞKA İHTİYAÇ YOK
nutritional requirement
(Denizbilim) beslenme ihtiyacı
operational requirement
(Askeri) HAREKAT GEREKSİNİMLERİ: Bak. "military requirements"
operational support requirement
(Askeri) HAREKAT DESTEK İHTİYAÇLARI: Seri numaralı resmi bir doküman. Bu doküman; Hava Kuvvetleri özel görevlerinin desteklenmesi için gerekli fakat, normal olarak, belirli bir sistemin bir parçası olarak tanımlanmayan teçhizat kalemleri, ihtisas kolları veya tekniklerin niteliklerini belirli terimler halinde gösterir. Harekat Destek İhtiyacı bir direktif mahiyetindedir ve bir fona dayanan Araştırma ve Geliştirme Projesi'nin kurulması yetkisi vardır
optional requirement
(Ticaret) isteğe bağlı kural
other war reserve material requirement
(Askeri) DİĞER SAVAŞ İHTİYAT MALZEMELERİ İHTİYACI: Önceden yerleştirilmiş savaş ihtiyat malzemeleri ihtiyaçlarının dışındaki savaş ihtiyat malzemeleri ihtiyacı seviyesi. OTHER WAR RESERVE MATERIAL REQUIREMENT BALANCE: ELE GEÇMEMİŞ DİĞER SAVAŞ İHTİYAT MALZEMELERİ İHTİYACI: Diğer savaş ihtiyaç malzemelerinin ele geçmemiş veya temin edilmemiş ismi. Bu, muhafaza edilen diğer savaş ihtiyat malzemeleri ihtiyacı dışında kalan diğer savaş ihtiyat malzemeleri ihtiyacı seviyesidir. OTHER WAR RESERVE MATERIAL REQUIREMENT PROTECTABLE: MUHAFAZA EDİLEN DİĞER SAVAŞ İHTİYAT MALZEMELERİ İHTİYACI: Diğer savaş ihtiyat malzemeleri ihtiyacının tedarik, temin ve envanter idaresi amacıyla muhafaza edilen kısmı
peacetime force material requirement
(Askeri) BARIŞ ZAMANI KUVVET MALZEME İHTİYACI: Muvazzaf ve ihtiyat Amerikan barış kuvvetleri ve bunların yetki verilmiş dış askeri satışların yapıldığı ülkeler ile olan ikmal destek düzenlemelerinin içerildiği hali hazırdaki ABD savunma bakanlığının müttefiki olan kuvvetleri teçhiz etmek, bir malzeme ve tahliye kanalı sağlamak, bu kuvvetleri ayakta tutmak ve programlanmış kadroyu, normal tahsis ve tedarik süreleri içinde desteklemek için bir maddeden gerekli olan miktar
personnel recovery; Phoenix Raven; primary zone; production requirement; program
(Askeri) personel tahliyesi; Phoenix Raven; esas bölge; üretim ihtiyacı; program incelemesi
power requirement
güç ihtiyacı
priority intelligence requirement
(Askeri) istihbarat ihtiyacında öncelik
production requirement
(Ticaret) gerekli üretim
project requirement
(Askeri) özel görev ihtiyacı
proposed operational requirement
(Askeri) önerilen harekat ihtiyacı
psychological requirement
(Askeri) PSİKOLOJİK İHTİYAÇ
qualitative material requirement
(Askeri) MALZEME NİTELİK ŞARTI: Yeni bir madde, sistem veya montaj parçasına ait ve geliştirilmesi imkan dahilinde görülen bir askeri ihtiyaçla ilgili, Kara Kuvvetleri Komutanlığının tasvibini görmüş bir rapor. Bu rapor askeri özelliklerin geliştirilmesinde bir temel vazifesi görür
qualitative operational requirement
(Askeri) HAREKAT NİTELİK RAPORU: Bir komutanlık veya faaliyet merkezinin görevinin verimli şekilde yerine getirilmesi için, yeni bir silah sistemi, kontrol sistemi, destek sistemi veya teçhizatın geliştirilmesi veya seçilmesiyle ilgili bir rapor. Bu raporda; harekat tasarısı arzu edilen harekat imkan ve kabiliyetleri ve bunlarla ilgili ana prensipler yer alır
quality requirement
(Ticaret) kalite gerekliliği
rate synthesizer; requirement submission
(Askeri) hız ölçer; ihtiyaç beyanı
requirements
(Askeri) İHTİYAÇLAR: Belirli sürelere ait veya belirli ıamanlardaki personel, teçhizat, ikmal maddesi, kaynak, tesis veya hizmet ihtiyaç veya talebini, belirli miktarlar dahilinde gösteren plan veya rapor. Ayrıca bakınız: "initial requirements", "project requirements", "replacement requirements", "reserve requirements" ve "military requirements"
safety requirement
güvenlik gereksinimi
satellite access request; search and rescue; special access requirement; synthet
(Askeri) uydu erişim talebi; arama ve kurtarma; özel erişim ihtiyacı; suni açıklıklı (antenli) radar
security assistance general operational requirement
(Askeri) GÜVENLİK GENEL HAREKET İHTİYACI
serious incident report; specific information requirement
(Askeri) önemli hasar raporu; özel bilgi ihtiyacı
space requirement
alan gereksinimi
space requirement
hacim ihtiyacı
specific intelligence collection requirement
(Askeri) özel istihbarat toplama ihtiyacı
specific intelligence collection requirement
(Askeri) BELİRLİ ÖZEL İSTİHBARAT TOPLAMA İHTİYACI: Yalnızca toplama işlemiyle giderilebilen ve ilgili ihtiyaç kontrol makamı tarafından geçerli kılınan istihbarat bilgilerindeki belirlenen gedikler. Genelde SICR olarak bilinir
specified requirement
(Ticaret) belirlenmiş şartlar
standard requirement code
(Askeri) standart ihtiyaç kodu
standardization requirement
(Askeri) standardizasyon ihtiyacı
statement of requirement
(Askeri) ihtiyacın beyanı
statutory requirement
yasal gereksinim
steel requirement
çelik ihtiyacı
technical requirement
(Ticaret) teknik gereklilik
test requirement specification
(Askeri) test ihtiyaç özelliği
total materiel requirement
(Askeri) TOPLAM MALZEME GEREKSİNİMİ: Barış gücü malzeme gereksinimi ile sefer yedeği malzeme gereksinimi toplamıdır
total materiel requirement
(Askeri) toplam malzeme gereksinimi
unit water requirement
birim su ihtiyacı
unit water requirement
birim su gereksinimi
war material requirement
(Askeri) SAVAŞ MALZEMESİ İHTİYACI: Savaş malzemesi planlama amaçları için belirlenmiş süre içinde mevcut savunma bakanlığı rehberinde onaylanmış kuvvetleri teçhiz etmek ve desteklemek için ihtiyaç duyulan madde miktarı
war material requirement
(Askeri) harp malzemesi ihtiyacı
war reserve materiel requirement
(Askeri) HARP YEDEĞİ MALZEME İHTİYACI: Şahıs malzemeleri ihtiyacının, D-gününde elde olması istenen kısmı. Bu, savaş malzemeleri ihtiyacının, D gününde elde bulunacak, barış zamanı kaynakları ve tedarik edilebilir savaş malzemesi miktarının toplamının dışında kalan ihtiyaç seviyesidir
war reserve materiel requirement, balance
(Askeri) ELE GEÇMEMİŞ SAVAŞ MALZEMELERİ İHTİYACI: Harp yedeği malzemelerinin ele geçmemiş veya temin edilmemiş kısmı. Bu, muhafaza edilen harp yedeği malzemeleri ihtiyacı dışında kalan harp yedeği malzemeleri ihtiyaç seviyesidir
war reserve materiel requirement, protectable
(Askeri) MUHAFAZA EDİLEBİLEN HARP YEDEĞİ MALZEME İHTİYACI: Harp yedeği malzemeler ihtiyacının muhafaza edilmek üzere elde bulunan ve/veya önceden parası sağlanmış kısmı. Eğer barış zamanında kullanılmak üzere temin edilmemişse, derhal yerine konulmalıdır. Bu önceden yerleştirilmiş, muhafaza edilen harp yedeği malzemeleri ihtiyacı ve diğer muhafaza edilen harp yedeği malzemeleri ihtiyacından meydana gelir
الإنجليزية - الإنجليزية
Something asked
A statement (in domain specific terms) which specifies a verifiable constraint on an implementation that it shall undeniably meet or (a) be deemed unacceptable, or (b) result in implementation failure, or (c) result in system failure
A necessity or prerequisite; something required or obligatory
s A negotiated set of measurable customer wants and needs
A requirement is a stereotyped comment that states a responsibility or obligation
Criteria that must be fulfilled Requirements may exist for course enrollment, registration, or completion
A desired feature, property, or behavior of a system
Any rule, order, regulation, law, policy, or contractual agreement that directs or compels a specific action Typically used as a generic term
LDAP URL
(1) A characteristic that a system, HWCI or CSCI must possess in order to be acceptable to the acquirer (2) A mandatory statement in a standard or another portion of the contract
That which is required; an imperative or authoritative command; an essential condition; something needed or necessary; a need
A requirement is a criterion that a system must meet Requirements can include things the system must do, characteristics it must have, and levels of performance it must attain Systems engineers develop requirements before a systems is created As it is developed, the system is evaluated according to how well it meets its requirements Back To The Story
A set of measurable user needs and wants negotiated for incorporation into a project or application (back to top)
{i} something that is demanded; necessity, something that is needed
any mandatory, externally-observable, and validatable (e g , testable) behavior, datum, characteristic, or interface of a business enterprise, application, application domain, framework, or component Contrast with architecture and design See also design constraint, external API requirement, informational requirement, operational requirement, and quality requirement
something that is required in advance; "Latin was a prerequisite for admission"
Your requirements are the things that you need. Variations of this programme can be arranged to suit your requirements
a demand applied to the product by the user or someone else
anything indispensable; "food and shelter are necessities of life"; "the essentials of the good life"; "allow farmers to buy their requirements under favorable conditions"; "a place where the requisites of water fuel and fodder can be obtained"
A business or technical demand placed on a development project
A requirement is a quality or qualification that you must have in order to be allowed to do something or to be suitable for something. Its products met all legal requirements
required activity; "the requirements of his work affected his health"; "there were many demands on his time"
The act of requiring; demand; requisition
A requirement is a service, supply, or component that will be needed for a project or the consortium that will be supplied by a member or subcontractor
required activity; "the requirements of his work affected his health"; "there were many demands on his time
A property of an automated system needed by a customer stakeholder
functional requirement
A condition or capability that a system, person or object has to satisfy, fulfill or comply with
functional requirement
A description of any of the functions of a software system
non-functional requirement
A requirement of a piece of software, such as accessibility or portability, that is not a specific, measurable aspect of performing a particular task
peak vehicle requirement
the number of vehicles required to operate the highest frequency service on a route
capital requirement
The capital requirement is a bank regulation, which sets a framework on how banks and depository institutions must handle their capital
A requirement
demand
A requirement
requisition
academic requirement
a requirement for admission to or completion of an academic program
building upon requirement
beginning a building project upon demand
gross requirement
(Ticaret) Demand for an item before netting against on-hand inventory and scheduled receipts
language requirement
a requirement that a student know certain languages
requirements
The parameters placed on the development of a product or system The requirements include the safety needs, the physical laws that will limit the development of an idea, the available resources, the cultural norms, and the use of criteria and constraints
requirements
Non-negotiable events and qualities required for a relationship to work for you If one is missing the relationship will not work and you have an unsolvable problem
requirements
Limitations
requirements
Independent components of the degree program that must be completed
requirements
Optional
requirements
"Performance standards associated with specific and measurable customer needs; the "it" in 'do it right the first time '" (AT&T)
requirements
Plural of requirement
requirements
Expectations that a program must meet Often identified by a designer using a technique such as use cases and embodied in a program's promises or guarantees
requirements
Special features may be needed to run correctly the file Some comments specify what services are expected from the printer (e g , fonts, duplex printing, color etc ), and other what features are provided by the file itself (e g , fonts, procsets etc ), so that a print manager can decide that a file cannot be printed on that printer, or that it is possible if the file is slightly modified (e g , adding a required font not known by the printer) etc
requirements
the buyer's definition of desired specifications
requirements
Characteristics that identify the accomplishment levels needed to achieve specific objectives for a given set of conditions
requirements
A set of conditions that must be met in order to do something, such as be accepted to a college, complete a degree, etc
requirements
In the tool kit, a link to a set of requirements will appear if any have been identified Requirements are specific terms or conditions (in some cases clauses or standards) that must be added to contracting documents for a particular product or service to ensure that the vendor will offer goods that will meet the accessibility needs of the purchaser In general, a requirement deals with some particular feature of a product that must be included to ensure its accessibility to a specific group of users To list of terms
requirements
The Palace Speech Plug-in
requirements
A discipline in the software-engineering process, whose purpose is to define what the system should do The most significant activities are to develop a vision, a use-case model, and supplementary specifications 1
requirements
Conditions which must be satisfied before a title insurance policy will be issued insuring marketable title to a parcel of real property
requirements
Windows '95/'98/NT
requirements
A set of characteristics or distinguishing features that is obligatory or a necessity In engineering, requirements are established to meet operational needs and comply with applicable policy and practices
requirements
None
requirements
PocketPC2000,PocketPC2002, Edictionary Reader
requirements
Requirements are a "must" for everyone, whether creating official or personal pages There are certain legal and ethical issues as well as requirements stipulated by the CWIS Steering Committee which must be complied with Please read the relevant pages carefully to ensure that you understand their contents
requirements
a specification of the task a program should perform
requirements
something that you need (e g You must meet the requirements in order to join the club )
requirements
The ability of an item to perform a required function under stated conditions for a stated period of time
requirement
المفضلات