reject

listen to the pronunciation of reject
الإنجليزية - التركية
reddetmek

Cahilliğin en yüksek formu, hakkında hiçbir şey bilmediği bir şeyi reddetmektir. - The highest form of ignorance is to reject something you know nothing about.

Ben bu iddiayı reddetmek istemiyorum. - I do not want to reject this claim.

geri çevirmek
{f} çıkarmak
{f} istememek
{i} ıskarta
{i} işe yaramaz
{f} kusmak
{f} kabul etmemek
(İnşaat) yadsımak
geri çevir

O onlara onu geri çevirtti. - He got them to reject it.

Onlar başvurumu geri çevirdiler. - They rejected my application.

bir tarafa atmak
bir kenara atılan yararsız şey
atmak
ıskartaya çıkarmak
(Tekstil) ıskarta mal
{i} çürüğe çıkan kimse
rejection slip editörden yazara gönderilen "kullanamayız" pusulası
{i} defolu mal
rejectionreddetme
(Nükleer Bilimler) (suppression) red (bastırma)
geri çevrilen şey
(Bilgisayar) reddet

Komşu ağacını kesme ricamı reddetti. - My neighbor rejected my request to cut his tree.

O benim önerimi reddetti. - She rejected my proposal.

rejection
kabul etmeme/edilmeme
rejection
{i} ret
rejection
reddetme
reject all
(Bilgisayar) tümünü reddet
reject call
(Bilgisayar) aramayı geri çevir
reject change
(Bilgisayar) değişikliği geri çevir
reject deletion
(Bilgisayar) silme işlemini reddet
reject file
(Bilgisayar,Teknik) ret dosyası
reject file
(Bilgisayar,Teknik) ret kütüğü
reject hypothesis
(Ticaret) hipotezin reddi
reject station a
birinci red istasyonu
reject station b
ikinci red istasyonu
reject station x
birinci red istasyonu
reject station y
ikinci red istasyonu
reject the bill
(Kanun) yasa tasarısını reddetmek
reject the religion
dini reddetmek
reject the religion
dinden çıkmak
reject the withdrawal
(Kanun) feragati reddetmek
reject unanimously
oybirliği ile reddetmek
reject failure rate
oranı başarısızlık reddetmek
rejecting, or tending to reject
Reddetme veya reddetme eğilimi
reject a request
bir isteği geri çevrimek
refuse, deny, reject
İnkar etme, reddetme reddetmek
revision reject
(Bilgisayar) düzeltmeyi reddet
rejection
red

Red için hazırlıklı olun. - Be prepared for the rejection.

rejected
(Bilgisayar) reddedildi

Tom'un üniversite başvurusu reddedildi - Tom's college application was rejected.

Memur bir park yeri alma ricasının reddedildiğini Bob'a bildirdi. - The official informed Bob that his request for a parking permit had been rejected.

rejecting
neticede
rejecting
(Bilgisayar) reddediliyor
rejection
kabul olunmama
rejection
(Politika, Siyaset) kabul etmeme
rejection
(Spor) top kesme
rejection
(Biyokimya) elseme
rejected
{f} reddet

Müşteri, gösterdiğim her şeyi reddetti. - The customer rejected everything that I showed her.

O benim önerimi reddetti. - She rejected my proposal.

rejection
geri çevirme
rejection
rejeksiyon
rejection
dışkı
past of reject
reddetmek geçmiş
rejection
reddedilme
rejective
reddedici
to reject
reddetmek için
rejecting
geri çevirme
rejection
{i} defolu mal
rejection
{i} atık
rejection
(Tıp) Aktarılan doku parçası veya organın alıcı vücudu tarafından kabul edilmemesi, aktarılan gref'in reddedilemsi
rejection
{i} ıskarta
rejection
{i} çıkarma
rejection
almamazlık
rejection
(Tıp) Bazı hayvanlarda görülen annenin yavrusu ile ilgilenmemesi hali
الإنجليزية - الإنجليزية
Something that is rejected
to refuse to accept

She even rejected my improved offer.

An unpopular person
{v} to cast off, discard, dismiss, refuse
refuse to accept or acknowledge; "I reject the idea of starting a war"; "The journal rejected the student's paper"
A material or part which has been rejected for its intended purpose because of defects or imperfections
refuse entrance or membership; "They turned away hundreds of fans"; "Black people were often rejected by country clubs"
reject with contempt; "She spurned his advances"
To block a shot
{f} refuse, decline, deny, turn down
To refuse to receive or to acknowledge; to decline haughtily or harshly; to repudiate
A protocol data unit type in the OSI transport service
(1) (of a game-try or a slam-try or an invitation to take a particular action) fail either to make the call suggested or invited, or to move in that direction; state or imply unwillingness to cooperate with partner's suggestion
resist immunologically the introduction of some foreign tissue or organ; "His body rejected the liver of the donor"
An option during approval to prevent a draft document from being published and return it to authors for additional editing See also: approval
Delete operation that moves the RFG-Object(s) from the current view to the Trashcan View
If you reject a belief or a political system, you refuse to believe in it or to live by its rules. the children of Eastern European immigrants who had rejected their parents' political and religious beliefs. + rejection re·jec·tion his rejection of our values
A piece of ware which, because of an imperfection, does not meet certain quality standards and therefore is withheld from shipment
refuse entrance or membership; "They turned away hundreds of fans"; "Black people were often rejected by country clubs
dismiss from consideration; "John was ruled out as a possible suspect because he had a strong alibi"; "This possibility can be eliminated from our consideration"
If someone rejects another person who expects affection from them, they are cold and unfriendly towards them. people who had been rejected by their lovers. + rejection re·jec·tion These feelings of rejection and hurt remain
to have an immunological reaction against (a transplanted organ or grafted tissue)
If a machine rejects a coin that you put in it, the coin comes out and the machine does not work
refuse to accept; "He refused my offer of hospitality"
If you reject something such as a proposal, a request, or an offer, you do not accept it or you do not agree to it. The British government is expected to reject the idea of state subsidy for a new high speed railway + rejection rejections re·jec·tion The rejection of such initiatives indicates that voters are unconcerned about the environment
To cast from one; to throw away; to discard
A reject is a product that has not been accepted for use or sale, because there is something wrong with it
If a person's body rejects something such as a new heart that has been transplanted into it, it tries to attack and destroy it. It was feared his body was rejecting a kidney he received in a transplant four years ago. + rejection re·jec·tion a special drug which stops rejection of transplanted organs
deem wrong or inappropriate; "I disapprove of her child rearing methods"
refuse to accept or acknowledge; "I reject the idea of starting a war"; "The journal rejected the student's paper" reject with contempt; "She spurned his advances" refuse entrance or membership; "They turned away hundreds of fans"; "Black people were often rejected by country clubs
{i} something or someone that does not match up to standards; object of lower quality; (Slang) outcast
To refuse to grant; as, to reject a prayer or request
the person or thing rejected or set aside as inferior in quality
If someone is rejected for a job or course of study, it is not offered to them. One of my most able students was rejected by another university. + rejection re·jec·tion Be prepared for lots of rejections before you land a job
Material removed and discarded during the cleaning of pulp/stock
The term reject refers to an oclOperation that creates a Collection which contains all of the elements in a given Collection for which a specified Boolean expression is False
reject allegations
reject claims, refute arguments
reject an allegation
refuse to accept the truth of a statement
reject an application
refuse an application
reject an offer
refuse an offer
reject endorsement
reject a transfer; refuse an endorsement
rejection
The act of rejecting
solar reject
An individual who is not able to use solar energy to power their home
to reject
discard
fail to reject
(Politika, Siyaset) In statistics the topic of tests of statistical significance or hypothesis testing is full of new ideas with subtleties that can be difficult for a newcomer to the topic. There are Type I and Type II errors. There are one sided and two sided tests. There are null and alternative hypotheses. And there is the statement of the conclusion: when the proper conditions are met we either reject the null hypothesis or fail to reject the null hypothesis
rejection
{n} the act of casting off, a refusal
rejective
{a} casting off or away
rejected
something or someone judged unacceptable; "rejected merchandise"
rejected
past of reject
rejected
something or someone judged unacceptable; "rejected merchandise
rejected
rebuffed (by a lover) without warning; "jilted at the altar"
rejected
cast off as valueless
rejecter
One who rejects
rejecter
{i} one who refuses, one who declines, one who rejects
rejecting
present participle of reject
rejection
When a patent application is refused by a patent office
rejection
The process that happens when a recipient's immune system attacks the transplanted organ
rejection
the speech act of rejecting
rejection
{i} refusal, denial, act of rejecting; state of being rejected; auto-immune response to a transplanted organ or body tissue
rejection
a process in which transplanted tissues or organs are degraded or destroyed
rejection
When the transplanted organ is attacked by the immune system and antibodies are produced to fight them
rejection
Attack by the immune system on foreign tissues that have been transplanted into it
rejection
The process by which the immune system attempts to eliminate the transplanted lung
rejection
The process by which a patient's immune system recognises a transplant kidney (or other transplanted organ) as not its 'own' and then tries to destroy it and remove it from the body Rejection can be acute or chronic
rejection
- the immune system's normal and expected reaction to foreign matter in the body, including the transplanted kidney Rejection usually is treated with immunosuppressant medications
rejection
Refusal by a bank to grant credit, usually due to a financial situation or the history of the person requesting credit; or the refusal to accept a security presented to complete a trade, usually because of a lack of proper endorsements or breaking rules of firm
rejection
When the system identifies that the sound activity it has detected is not a valid command, this is referred to as a rejection, for example, if the user coughs, says "er", or if a door slams in the background
rejection
An immune response against grafted tissue which, if not successfully treated, results in failure of the graft to survive
rejection
Act of rejecting, or state of being rejected
rejection
the act of rejecting something; "his proposals were met with rejection" the speech act of rejecting (medicine) an immunological response that refuses to accept substances or organisms that are recognized as foreign; "rejection of the transplanted liver" the state of being rejected
rejection
An immune response against grafted tissue, which, if not successfully treated, results in failure of the graft to survive
rejection
Refusal by a bank to grant credit, usually because of the applicant's financial history, or refusal to accept a security presented to complete a trade, usually because of a lack of proper endorsements or violation of rules of a firm
rejection
The act of refusing an application for coverage   Private Insurers have many reasons why an Applicant does not qualify to purchase their insurance   claims experience, poor credit, excessive distance from the Fire Department, the condition of the property, are some of the reasons given by Private Insurers for rejection of an application   To qualify for insurance through the FAIR Plan, you must first be rejected, cancelled or non-renewed by a Private Insurer   Our application requires you to tell us which Private Insurer rejected your application for coverage, and why   We are required to collect this information   Not all Applicants are accepted for coverage by the FAIR Plan   There are some persons, as well as some properties, that do not qualify for coverage   Go to: Underwriting Guidelines  
rejection
Refusal by an offeree to become a party to a proposed contract
rejection
Refusal by a bank to grant credit, usually because of the applicants financial history, or refusal to accept a security presented to complete a trade, usually because of a lack of proper endorsements or violation of rules of a firm
rejection
the state of being rejected
rejection
When the body tries to get rid of a transplanted organ or tissue by making antibodies Immunosuppressive drugs help prevent rejection
rejection
Defined as dBc, this term describes the attenuation at a given frequency relative to the lowest loss point on the filter, usually the filter’s center frequency
rejection
Definition: Written notice from an editor or other publishing representative that an author's work will not be accepted Often a form letter that tells little about the real reasons for the rejection If you came close, you may get a personal rejection letter Keep it and submit again to the same editor Related Resources: Celebrate Rejections A rejection may be considered a badge of courage
rejection
When the body fights against a tissue or organ as if it were infected or damaged This process usually results in damage to that organ or tissue
rejection
An immune system response to a transplanted organ
rejection
Proposing any deviation from the terms of the offer constitutes a rejection of the original offer and becomes a new offer (See counteroffer)
rejection
When a patent office decides to refuse a patent application on one or more grounds
rejection
An indication of target nonacceptance by a null in threshold or broken sound while operating in a discriminate mode
rejection
the act of rejecting something; "his proposals were met with rejection"
rejection
When the body tries to get rid of a transplanted organ or tissue by making antibodies Immunosuppressive (anti-rejection) drugs help prevent and treat rejection
rejection
the speech act of rejecting (medicine) an immunological response that refuses to accept substances or organisms that are recognized as foreign; "rejection of the transplanted liver"
rejection
(medicine) an immunological response that refuses to accept substances or organisms that are recognized as foreign; "rejection of the transplanted liver"
rejective
rejecting or tending to reject; "rejective or overcritical attitudes of disappointed parents
rejective
Rejecting, or tending to reject
rejects
plural of , reject
rejects
third-person singular of reject
rejects
Any ACH batch file that has not been accepted by an ACH Operator because it cannot be processed , usually because of a technical error
rejects
Preforms that because of some unsuitable flaking qualities of the stone or breakage were discarded without being completed
rejects
Fiber which is unacceptable because of poor color, tenderness, seeds, burrs, kempiness, stains, lumps and tufts
reject

  الواصلة

  re·ject

  التركية النطق

  rîcekt

  النطق

  /rəˈʤekt/ /rɪˈʤɛkt/

  علم أصول الكلمات

  [ ri-jekt ] (transitive verb.) 15th century. From Late Middle English rejecten from Latin rēiectus, past participle of rēiicere, "to throw back", from rē-, back, + iacere, to throw. Displaced native Middle English forwerpen "to reject" (from Old English forweorpan), Middle English forcasten "to reject, throw away" (from Old Norse forkasta), Middle English skirpen "to reject, spew out" (from Old Norse skirpa "to reject, spit out"), Middle English wernen "to refuse, reject" (from Old English wiernan "to refuse, reject"), Middle English withchosen, withchesen "to reject, choose against" (from Old English wiþċēosan "to reject").

  الازمنة

  rejects, rejecting, rejected

  فيديوهات

  ... one of all 50 states. And the key to great schools: great teachers. So I reject the idea ...

  كلمة اليوم

  contango
المفضلات