reconnaissance

listen to the pronunciation of reconnaissance
الإنجليزية - التركية
keşif

Biz bir keşif görevi için buradaydık. - We were here on a reconnaissance mission.

Uçak havadan keşif yapıyor. - The aircraft was conducting aerial reconnaissance.

i., ask. keşif
{i} arama

Biz bir arama görevi için buradaydık. - We were here on a reconnaissance mission.

(Askeri) (AIR SUPPORT) KEŞİF (HAVA DESTEĞİ): Hareketin planlanması veya icrasında değeri olabilecek dost ve düşman tertibatı, hava durumu ve arazi hakkında bilgi elde etmek maksadıyla yapılan bir çeşit taktik hava desteği
(Meteoroloji) keşif kodu
(Askeri) keşif RED
(Askeri) KEŞİF: Gözle gözetleme veya diğer keşif usulleri ile bir düşman veya muhtemel düşman faaliyetleri ve kaynakları hakkında bilgi elde etmek veya belirli bir bölgenin meteorolojik, hidrografik veya coğrafi özellikleriyle ilgili bilgileri temin etmek üzere yüklenilen vazife. Bazen "recce" denir. Ayrıca bakınız: "battle reconnaissance", "close reconnaissance", "combat reconnaissance", "distant reconnaissance", "reconnaissance in force", "route reconnaissance", "strategic reconnaissance" ve "tactical reconnaissance"
(Askeri) istikşaf
reconnaissance mission
(Askeri) keşif görevi
reconnaissance plane
(Askeri) gözcü uçağı
reconnaissance in force
büyük kuvvetle hücum
reconnaissance vehicle
keşif aracı
reconnaissance electronic
keşif elektronik
reconnaissance group
keşif grubu
reconnaissance activities
(Askeri) koordinasyonu
reconnaissance airplane
(Askeri) KEŞİF UÇAĞI: Düşman arazisi üzerinde keşif görevinde kullanılan askeri uçak
reconnaissance and bombardment
(Askeri) keşif ve bombardıman
reconnaissance and bombardment
(Askeri) KEŞİF VE BOMBARDIMAN: Bir bombardıman hava birliği tarafından yapılan keşif ve bombardıman görevi
reconnaissance and security
(Askeri) keşif ve emniyet
reconnaissance and security line
(Askeri) KEŞİF VE EMNİYET HATTI: Bak. "exploitation line"
reconnaissance and security positions
(Askeri) HAVA BAŞI KEŞİF VE EMNİYET MEVZİLERİ: Hava başı sahası dışındaki belli başlı yaklaşma yolları üzerinde ve hakim araziye yerleştirilmiş ileri karakollar, yol tıkamaları ve keşif unsurları dizisi
reconnaissance and surveillance
(Askeri) keşif ve gözetleme
reconnaissance and underwater demolition group
(Askeri) KEŞİF VE SUALTI TAHRİP GRUBU: Gemilerden gemilere bindirilmiş keşif kıtalarından ve sualtı tahrip timlerinden oluşan ve keşif, hidrografik ölçme, tabii ve suni engellerin tahribi faaliyetlerini yürüten bir özel görev teşkili
reconnaissance aviation
(Askeri) keşif hava kuvveti
reconnaissance aviation
(Askeri) keşif havacılığı
reconnaissance aviation
(Askeri) KEŞİF HAVA KUVVETİ, KEŞİF HAVACILIĞI: Esas görevi bilgi toplamak olan hava kuvveti
reconnaissance boat
(Askeri) keşif botu
reconnaissance boat
(Askeri) KEŞİF BOTU: Nehir, göl ve benzeri yerlerin keşfi için kullanılan bot. Bu bot, genel olarak kauçuklu bezden yapılır ve kullanılacağı zaman şişirilir
reconnaissance broadcast
(Askeri) keşif telsiz yayını
reconnaissance broadcast
(Askeri) KEŞİF TELSİZ YAYINI: Bir keşif birliğindeki kara irtibat subayı tarafından göz, fotoğraf veya radar keşfi sonuçlarını yaymak için gösterilen faaliyet. Bu yayın; ordu, kolordu, tümen ve ilgili müfrezeler tarafından dinlenir
reconnaissance by fire
(Askeri) Ateşle keşif
reconnaissance by fire
(Askeri) ATEŞLE KEŞİF: Bir keşif usulü. Bu usulde düşmanın hareket veya mukabil ateşle mevcudiyetini belli etmesi için şüphelenilen bir düşman mevzii üzerine ateş açılır
reconnaissance camera
(Askeri) hava keşif fotoğraf makinesi
reconnaissance camera
(Askeri) HAVA KEŞİF FOTOĞRAF MAKİNASI: Keşif için havadan resim almakta kullanılan eğik veya düşey hava fotoğraf makinesi
reconnaissance car
keşif arabası
reconnaissance car
(Askeri) keşif otosu
reconnaissance car
(Askeri) KEŞİF OTOSU: Özellikle keşif için kullanılan otomobil
reconnaissance echelon
(Askeri) KEŞİF KADEMESİ: Kara keşfi yapan birlik veya unsur. Bir keşif kademesi bir zırhlı alayın bir kademesi olabilir
reconnaissance echelon
(Askeri) keşif kademesi
reconnaissance element
(Askeri) KEŞİF UNSURU: Keşif işi yapan herhangi bir birlik. Bu bir hava birliği, süvari, tank, motosikletli kıta kamyona bindirilmiş piyade vesaire olabilir
reconnaissance element
(Askeri) keşif unsuru
reconnaissance exploitation report
(Askeri) faydalanma keşif raporu
reconnaissance exploitation report
(Askeri) KEŞİF FAYDALANMA RAPORU: Bir taktik hava keşif görevinin sonuçlarını. rapor etmek üzere kullanılan proforma. Mümkün olduğu hallerde rapor sensor görüntüsünün yorumunu da dahil etmelidir. RECCEXREP'de denir
reconnaissance flare
(Askeri) keşif aydınlatma bombası
reconnaissance flare
(Askeri) KEŞİF AYDINLATMA BOMBASI: Hava keşif yerinde yeri aydınlatmak için atılan paraşütlü aydınlatma cephanesi
reconnaissance in force
(Askeri) CEBRİ KEŞİF: Düşmanın kuvvetini anlamak ve/veya denemek veya başka malumat elde etmek için tasarlanmış taarruzi harekat
reconnaissance in force
(Askeri) Cebri keşif
reconnaissance information system
(Askeri) keşif bilgi sistemi
reconnaissance method
(Askeri) KEŞİF USULÜ: Bir kolon halindeki mozaikte bindirmeli hava fotoğraflarını birleştirip, yerleştirmekte kullanılan fotoğraf nirengi usulü. Bu usulde yanyana gelen fotoğraflardaki birbirini tamamlayıcı tafsilat incelenip bulunur ve birleştirilir
reconnaissance method
(Askeri) keşif usulü
reconnaissance missile
(Askeri) KEŞİF FÜZESİ: Keşif görevinde kullanılan taktik veya stratejik bir füze. Keşif füzeleri, sonlarında bir numara bulunan (RTM) veya (RSM) öntakılarıyla tanıtılır
reconnaissance missile
(Askeri) keşif füzesi
reconnaissance mission
(Askeri) KEŞİF GÖREVİ: Belirli bir sahanın keşfinde özellikle verilen bir görev. Örneğin; bir hedefin fotoğraflarını almak ve düşmanı gözetlemek için bir uçağın uçması bir keşif görevidir
reconnaissance net
(Askeri) KEŞİF ÇEVRİMİ: Keşif hiznıetinde kullanılan bir telsiz şebekesi özellikle kara birlikleriyle hava kuvvetleri arasında kullanılan telsiz istasyonları şebekesi
reconnaissance net
(Askeri) keşif çevrimi
reconnaissance network
(Askeri) keşif çevrimi
reconnaissance of position
(Askeri) MEVZİ KEŞFİ: Silah ve kıtalar hesabına fayda sağlayacak yerlerin seçilmesi esası gözönünde tutularak arazinin ayrıntılı olarak incelenmesi
reconnaissance of position
(Askeri) mevzi keşfi
reconnaissance of route
(Askeri) yol keşfi
reconnaissance of terrain
(Askeri) bölge keşfi
reconnaissance officer
(Askeri) KEŞİF SUBAYI: Bir birlik karargahında o birliğin keşif faaliyetleriyle uğraşan subay. Bu subayın görevleri arasında keşif gözetleme yol ve mevzi keşfi vardır
reconnaissance officer
(Askeri) keşif subayı
reconnaissance party
(Askeri) keşif heyeti
reconnaissance party
(Askeri) keşif müfrezesi
reconnaissance party
(Askeri) KEŞİF HEYETİ, KEŞİF MÜFREZESİ: Keşif için gönderilen herhangi bir grup. Belirli bir yerin ayrıntılı şekilde keşfini yapmak üzere gönderilen grup
reconnaissance party
keşif kolu
reconnaissance patrol
keşif kolu
reconnaissance patrol
(Askeri) KEŞİF KARAKOLU: Kara kuvvetlerinde; tercihan düşmanın haberi olmadan taktik bilgi almak üzere kullanılan bir müfreze. Ayrıca bakınız: "patrol", "combat air patrol", "combat patrol"
reconnaissance photography
(Askeri) KEŞİF FOTOĞRAFÇILIĞI: Başlıca; harita, deniz haritası ve mozaik hazırlama amacı hariç diğer nedenlerle çekilen fotoğraf. Bombardıman sonuçları veya düşman hareketleri toplanmaları., faaliyetleri ve kuvvetleri hakkında bilgi toplamak için icra edilir. Ayrıca bak. "intelligence photography" ve "photography"
reconnaissance photography
(Askeri) keşif fotoğrafçılığı
reconnaissance plane
keşif uçağı
reconnaissance plane
ask. keşif/gözcü uçağı
reconnaissance radar
(Askeri) keşif radarı
reconnaissance radar
(Askeri) KEŞİF RADARI: Bak. "radar reconnai. ssance"
reconnaissance satellite
(Askeri) keşif peyki
reconnaissance satellite
(Askeri) KEŞİF UYDUSU, KEŞİF PEYKİ: Fotoğraf, televizyon vesaire vasıtasıyla stratejik bilgi elde etmek için kullanılan bir Arz uydusu
reconnaissance scout
(Askeri) KEŞİF GÖZCÜSÜ: Keşif yapmak için gönderilen gözcü. Bu gözcü, düşman tarafından görünmeden ve üstüne düşman ateşini çekmeden faydalı bilgi elde edebilmek için örtülerden ve gizlemeden azami derecede faydalanır
reconnaissance scout
(Askeri) Keşif gözcüsü
reconnaissance squadron
(Askeri) keşif filosu
reconnaissance strike
(Askeri) hava keşif taarruzu
reconnaissance strike
(Askeri) HAVA KEŞİF TAARRUZU: Müphem mahiyeti, kesin bilinmeyen yeri ve kavranılması güç durumu. Füze nevinden diğer vasıtalarla taarruzu tesirsiz kılacak hedeflere karşı havadan yapılan silahlı keşif ve taarruz görevi
reconnaissance strip
(Askeri) İNKİŞAF KOLONU: Birleştirildikleri zaman fotoğrafı çekilen sahanın taslak halinde devamlı bir şeklini ortaya koyan bindirmeli hava fotoğrafları şeritleri. Bir inkişaf kolonu genel olarak bir nehir veya yol gibi dar ve uzun bir arazi parçasının incelenmesinde kullanılır
reconnaissance survey
keşif arştırması
reconnaissance survey
istikşaf
reconnaissance survey
araştırma incelemesi
reconnaissance team
(Askeri) Keşif kolu
reconnaissance, intelligence, surveillance, and target acquisition
(Askeri) keşif, istihbarat, gözetleme ve hedef tespiti
reconnaissance, surveillance, and target acquisition
(Askeri) keşif, gözetleme ve hedef tespiti
aerial reconnaissance
(Askeri) hava keşfi
armoured reconnaissance battailon
zırhlı keşif battailon
armoured reconnaissance car section
zırhlı keşif aracı bölüm
artillery reconnaissance
topçu keşif
close reconnaissance squadron
yakın keşif filosu
infrared reconnaissance
kızılötesi keşif
operational air reconnaissance
operasyonel hava keşif
Air Force Director of Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance
(Askeri) Hava Kuvvetleri İstihbarat Keşif ve Gözetleme Direktörü
Defense Airborne Reconnaissance Office
(Askeri) Hava Savunma Keşif Ofisi
National Reconnaissance Office
(Askeri) Milli Keşif Teşkilatı
aerial reconnaissance
(Askeri) bkz: "air reconnaissance"
air photographic reconnaissance
(Askeri) HAVA FOTO KEŞFİ: Hava fotoğraflarıyla bilgi edinilmesi- üç çeşide ayrılır: a. Stratejik fotoğraf keşfi. b. Taktik fotoğraf keşfi c. Ölçüm/Kartografik fotoğrafçılık-ölçüm/kartografik amaçlarla ve ölçüm/kartografik standartlarda çekilen fotoğraflar. Stratejik veya taktik olabilir
air reconnaissance
(Askeri) HAVA KEŞFİ (NATO): Havadan gözetleme veya havadaki elektronik cihazları kullanarak istihbaratla ilgili bilgilerin toplanması. Ayrıca bakınız: "reconnaissance"
air reconnaissance area
(Askeri) HAVA KEŞİF SAHASI: Bir veya birkaç tayyare birliğinin, gözetlenmesine tahsis edildikleri saha
air reconnaissance force
(Askeri) HAVA KEŞİF KUVVETİ: Bir keşif görevi alan bir veya birkaç tayyare birliği ve mürettebatı
air reconnaissance liaison officer
(Askeri) HAVA KEŞİF İRTİBAT SUBAYI: Özellikle hava keşfi ve görüntü yorumu konularında eğitilmiş, taktik hava keşif birliğine bağlı bir kara subayı. Bu subay kara harekatlarıyla ilgili konularda hava komutanı ve personeline yardımcı olur ve tavsiyelerde bulunur ve hava keşif gereklerinin durumu hakkında kara komutanına bilgi verir
air request reconnaissance
(Askeri) hava keşif talebi
amphibious reconnaissance
(Askeri) AMFİBİ KEŞİF: Silahlı bir hareketten çok bilgi toplama maksadı güden, gizli faaliyet ve sonunda planlı bir çekilmeyi içine alan, küçük unsurlar tarafından idare edilen amfibi çıkarma
amphibious reconnaissance
(Askeri) Amfibi keşif
amphibious reconnaissance unit
(Askeri) AMFİBİ KEŞİF BİRLİĞİ: Amfibi keşif görevlerini yürütmek ve desteklemek üzere teşkil edilen, teçhiz edilen ve eğitilen bir birliktir. Bir amfibi keşif birliği birkaç amfibi keşif timinden oluşturulmaktadır
armed reconnaissance
(Askeri) (NATO) SİLAHLI KEŞİF: Önceden kararlaştırılmış hedeflere değil de, tahsis edilmiş genel bölgelerde veya görevlendirilen ulaştırma yolları üzerinde rastlayacağı düşman malzemesi, personeli veya tesisleri nevinden hedefleri tespit ve bunlara taarruz amacıyla çıkarılan bir hava keşif görevi
armed reconnaissance
(Askeri) silahlı keşif
armed strike reconnaissance
(Askeri) Ateşli keşif
armored reconnaissance airborne assault vehicle
(Askeri) HAVADAN TAŞINAN/ATILAN ZIRHLI KEŞİF HÜCUM ARACI: Piyade ve hava indirme harekatlarında ana keşif aracı ve hava indirme kıt'alarının ana taarruz silahı olarak hizmet gören hafif zırhlı, çevik, tam paletli bir araç
battle reconnaissance
(Askeri) MUHAREBE KEŞFİ: Muharebe sırasında; arazi, düşman tertibatı vesaire hakkında bilgi edinmek üzere yapılan, devamlı bir araştırma. Muharebe keşfi; düşmanla yakın temas halinde iken, muharebeden hemen evvel ve muharebenin devamınca yapılır. Buna "combat reconnaissance" da denir
bomb reconnaissance
(Askeri) BOMBA ARAMA: Patlamamış mermilerin mevcudiyetini tespit, mahiyetini tayin ve personel, tesis ve teçhizatın korunması için mümkün olan koruyucu tedbirleri tatbik etmek ve nihayet, bombaların zararsız hale getirilmesi faaliyetlerini idare eden makama gerekli bilgileri vermek üzere yapılan araştırma
close reconnaissance
(Askeri) YAKIN KEŞİF: Yakın bir bölgenin keşfi. Bu keşif, komutana, taktik karar verme imkanı kazandırır. Ayrıca bakınız: "reconnaissance"
combat reconnaissance
(Askeri) MUHAREBE KEŞFİ: Yakın temas halindeki düşmanın, muharebenin başlangıcında veya devamı sırasında, birliğin kendi kuvvetleri ile keşfi. Buna "battle reconnaissance" da denir
combat reconnaissance
(Askeri) muharebe keşfi
contact reconnaissance
(Askeri) TEMAS KEŞFİ: Ana kuvvetin teması dışında tecrit edilmiş birliklerin yerleştirilmesi
continental United States airborne reconnaissance for damage assessment; contine
(Askeri) hasar tespiti için kıta Amerikası içinde keşif uçuşu; hasar tespiti için kıta Amerikası içinde bölge keşfi
deep reconnaissance
(Askeri) DERİNLİĞİNE KEŞİF
distant reconnaissance
(Askeri) uzak keşif
distant reconnaissance
(Askeri) UZAK KEŞİF: Bir kuvvetin hemen taarruza başlayacağı bir menzil dışında bulunmakla beraber askeri, harekat planlarını yapmak için ayrıntılı bilgi alınması gerekli hedeflerin keşfi. Bak. "reconnaissance"
electronic reconnaissance
(Askeri) ELEKTRONİK KEŞİF: Nükleer patlamalar veya radyoaktif kaynaklar haricinde kaynaklanan yabancı elektromanyetik radyasyonların tespit edilmesi, belirlenmesi, değerlendirilmesi ve yerinin bulunması
engineer reconnaissance
(Askeri) İSTİHKAM KEŞFİ: Genel olarak, yapılması gereken istihkamcılık işlerini tespit etmek maksadıyla, istihkam kıtaları tarafından yapılan keşif
explosive ordnance reconnaissance
(Askeri) PATLAYICI ORDUDONATIM MADDESİ KEŞFİ/TANINMASI: Daha sonraki işlemleri saptamak için patlayıcı ordudonatım maddesi keşif uzmanları tarafından şüphelenilen henüz patlamamış patlayıcı ordudonatım maddesinin araştırılması, tespit edilmesi, yerinin belirlenmesi, işaretlenmesi ilk tanımının yapılması ve rapor edilmesini içeren keşif
flash reconnaissance
(Askeri) IŞIK GÖZETLEMESİ: Düşman silahlarının yerini bu silahların aleviyle tayin etmek için yerdeki gözetleme noktalarından veya uçaktan yapılan gözetleme
fundamentals of reconnaissance
(Askeri) Keşif ile ligili ana prensipler
ground reconnaissance
(Askeri) KARA KEŞFİ: Yalnız kara birlikleri tarafından yapılan keşif
hydrographic reconnaissance
(Askeri) HİDROGRAFİK KEŞİF: Derinlikleri, kıyı dip meyillerini ve tabanın şeklini tespit etmek, mercan adaları ile kayalıkları, sığ yerleri ve suni engellerin yerini bulmak üzere bir su bölgesinin keşfi
initial reconnaissance
(Askeri) İLK KEŞİF: Zırhlı kuvvetlerde, bir taarruz mevkiinden ileriye hareket etmeden az önce yapılan keşif
intelligence, surveillance, and reconnaissance
(Askeri) istihbarat, gözetleme ve keşif
joint air reconnaissance control center
(Askeri) müşterek hava keşif kontrol merkezi
joint reception center; joint reconnaissance center
(Askeri) müşterek kabul merkezi; müşterek keşif merkezi
long range reconnaissance patrol
(Askeri) uzun menzilli keşif kolu
long range strategic reconnaissance
(Askeri) UZUN MENZİLLİ STRATEJİK KEŞİF: Bak. "reconnaissance"
map reconnaissance
(Askeri) HARİTA KEŞFİ, HARİTA MÜTALAASI: Taktik bir plan veya manevranın hazırlanması için gerekli bilgileri elde etmek üzere, bir harita üzerindeki yol, orman ve su yolları gibi arazi tafsilatının incelenmesi
march reconnaissance
(Askeri) YÜRÜYÜŞ KEŞFİ: Bir yürüyüş esnasında; gözetleme postaları için muhtemel yerleri, yürüyüş yolunu ve düşmanın muhtemel hareketlerini komutana bildirmek için yapılan keşif
march reconnaissance
(Askeri) yürüyüş keşfi
nuclear weapons (NUWEP) reconnaissance list
(Askeri) nükleer silahlar (NUWEP) keşif listesi
peacetime application of reconnaissance programs
(Askeri) barış zamanında keşif programlarının uygulanması
photographic reconnaissance
(Askeri) FOTOĞRAFLA KEŞİF: Kara, Deniz, Hava haritaları ve mozaik yapma dışındaki maksatlar için askeri hava fotoğrafçılığı. Fotoğrafla keşif; bombardıman sonuçları veya düşman hareketleri, toplamaları, faaliyetleri ve kuvvetleri hakkında bilgi elde etmek için yapılır
post strike reconnaissance
(Askeri) TAARRUZ SONRASI KEŞFİ: Bir taarruzun sonuçlarını ölçmek için kullanılan bilgileri toplamak amacıyla üstlenilen görevler
prestrike reconnaissance
(Askeri) SALDIRI ÖNCESİ KEŞFİ: Saldırı kuvvetlerinin faydalanması için bilinen hedefler hakkında tam bir bilgiyi sağlamak amacıyla üstlenilen görevler
radar reconnaissance
(Askeri) RADAR KEŞFİ: Düşman faaliyeti hakkında bilgi elde etmek ve arazi hakkında bilgi sahibi olmak için radar vasıtasıyla yapılan keşif
radio countermeasures search or reconnaissance
(Askeri) TELSİZ KARŞI TEDBİRLERİNİN ARAŞTIRILMASI VEYA KEŞFİ: Düşman telsiz dalgalarının mevcudiyetini kaynağını ve diğer özelliklerini tespit için araştırılmaları veya keşfi. Ayrıca bakınız: "countermeasures"
road reconnaissance report
(Askeri) YOL KEŞİF RAPORU: Bir yolun sınıflandırılması için gerekli detaylı bilgiyi içeren rapor
route reconnaissance
(Askeri) YOL KEŞFİ: Bir yolun askeri amaçlarla ve çoğunlukla havadan dikkatle araştırılması. Ayrıca bakınız: "reconnaissance"
route reconnaissance
(Askeri) yol keşfi
satellite reconnaissance
(Askeri) uyduyla keşif
satellite reconnaissance
(Askeri) UYDUYLA KEŞİF, UYDU KEŞFİ: Bir uydudan alınmış bilgilerle yürütülen stratejik keşif
satellite reconnaissance
(Askeri) uydu keşfi
special reconnaissance
(Askeri) özel keşif
special reconnaissance
(Askeri) ÖZEL KEŞİF: Düşman faaliyeti hakkında özel bilgiler elde etmek için yapılan keşif ve gözcülük
strategic reconnaissance
(Askeri) STRATEJİK KEŞİF: Stratejik ve büyük çapta kararlar alınmasına yardımcı olacak düşman yığınakları veya hareket ve intikalleri ile ilgili bilgi elde etmek için, geniş bölgelerde, genellikle havadan yapılan araştırma. Ayrıca bakınız: "reconnaissance"
surveillance and reconnaissance center
(Askeri) keşif ve gözetleme merkezi
surveillance, reconnaissance, and intelligence (Marine Corps)
(Askeri) gözetleme, keşif ve istihbarat
surveillance, reconnaissance, and intelligence group (USMC)
(Askeri) gözetleme, keşif ve istihbarat grubu
survey, liaison, and reconnaissance party
(Askeri) araştırma, irtibat ve keşif partisi
tactical aerial reconnaissance
(Askeri) Taktik hava keşfi
tactical air reconnaissance
(Askeri) TAKTİK HAVA KEŞFİ: Düşman kuvvetlerinin bulunduğu bölge, terkibi, hareketi, tesisleri ulaştırma hatları, elektronik ve haberleşme yayınlarını ve arazı ile hava koşullarını öğrenmek için hava araçlarının kullanımı. Ayrıca buna dahil olanlar sahra ve deniz topçularının atış düzenlemeleri, karadaki muharebe bölgesinin sistematik veya imkan olduğunda gözlenmesi ve/veya hava bölgelerinin gözlenmesidir
tactical electronic reconnaissance processing and evaluation system
(Askeri) taktik elektronik keşif işlem ve kıymetlendirme sistemi
tactical reconnaissance
(Askeri) TAKTİK KEŞİF: Muhabere sahası içinde yakın hedeflere karşı yapılan ve komutanın muharebe için vereceği taktik kararlara mesnet olan keşif
tactical reconnaissance squadron
(Askeri) taktik keşif fibi
visual reconnaissance
(Askeri) göz keşfi
visual reconnaissance
(Askeri) gözle keşif
visual reconnaissance
(Askeri) GÖZ KEŞFİ, GÖZLE KEŞİF: Askeri maksatlar için direkt gözleme ile yapılan keşif. Göz keşfi karadan veya havadan yapılabilir
الإنجليزية - الإنجليزية
The act of scouting or exploring (especially military or medical) to gain information
a survey of an area to find out important information, usually about an enemy s position or equipment
the field examination of a proposed road location to determine its feasibility and possible impact on other resources, and to lay out the proposed centreline
Scoping out potential targets in order to zero in on the most lucrative least protected target
{i} act of reconnoitering, gathering information in enemy territory; survey, collection of data
An examination or survey of a region in reference to its general geological character
A military mission undertaken to obtain information by visual observation, or other detection methods, about the activities and resources of an enemy or potential enemy, or about the terrain characteristics of a particular area
Reconnaissance is the activity of obtaining military information about a place by sending soldiers or planes there, or by the use of satellites. The helicopter was returning from a reconnaissance mission. the military activity of sending soldiers and aircraft to find out about the enemy's forces (reconnaître, from recognoscere; RECOGNIZE)
a mission undertaken to obtain information by visual observation or other detection methods about the activities and resources of an enemy or potential enemy or about the meteorologic, hydrographic, or geographic characteristics of a particular area
Investigation or exploration or something
An examination of a territory, or of an enemy's position, for the purpose of obtaining information necessary for directing military operations; a preparatory expedition
A mission undertaken to obtain, by visual observation or other detection methods, information about the activities and resources of an enemy or potential enemy, or to secure data concerning the meteorological, hydrographic, or geographic characteristics of a particular area (Joint Pub 1-02)
the seeking out of information about enemy positions and dispositions
the act of reconnoitring (especially to gain information about an enemy or potential enemy); "an exchange of fire occurred on a reconnaissance mission"
An examination of a region as to its general natural features, preparatory to a more particular survey for the purposes of triangulation, or of determining the location of a public work
(re-konna-sanse) Reconnaissance means to gain information about something, usually a future event such as an exam, so that one is adequately prepared for it
a preliminary survey to gain information (from Middle French - literally, recognition)
The act of reconnoitering; preliminary examination or survey
… A mission undertaken to obtain, by visual observation or other detection methods, information about the activities and resources of an enemy or a potential enemy, or about the meteorologic, hydrographic, or geographic characteristics of a particular area
Gathering of intelligence data including images, telemetry, etc from an area of interest over a short period of time
A preliminary inspection or survey of an area, such as a forest, range, watershed, or wildlife area, to gain general information useful for future management
recon
recce
reconnaissance aircraft
patrol aircraft
reconnaissance airplane
airplane used to gather military information
reconnaissance and survey officer
artillery officer that prepares posts for an artillery unit
reconnaissance by fire
a method of reconnaissance in which fire is placed on a suspected enemy position in order to cause the enemy to disclose his presence by moving or returning fire
reconnaissance company
intelligence unit, military force which precedes the others and performs reconnaissance
reconnaissance flight
patrol flight, flight in which military information is gathered
reconnaissance in force
patrol that is used to raid or survey an area using movement and fire
reconnaissance in force
an offensive operation designed to discover or test the enemy's strength (or to obtain other information)
reconnaissance plane
a military airplane used to gain information about an enemy
reconnaissance sector
region of patrol
reconnaissance vehicle
fast armored military vehicle with four-wheel drive and open top
reconnaissance.
reccy
space reconnaissance
The reconnaissance of the surface of a planet from an orbiting spacecraft
aerial reconnaissance
survey technique in the discovery and recording of archaeological sites, reconnaissance survey
air force intelligence surveillance and reconnaissance
n agency focused on ensuring that the United States military attains information superiority; operates worldwide ground sites and an array of airborne reconnaissance and surveillance platforms
air reconnaissance
observing or surveying from aircraft (usually of an enemy position)
air reconnaissance
reconnaissance either by visual observation from the air or through the use of airborne sensors
air-photo reconnaissance
reconnaissance by aircraft in which aerial photographs are taken of particular areas
electronic reconnaissance
the detection and identification and evaluation and location of foreign electromagnetic radiations (other than radioactive)
map reconnaissance
examining an area by looking at a map as preparation or as a replacement for an actual patrol
national reconnaissance office
an intelligence agency in the United States Department of Defense that designs and builds and operates space reconnaissance systems to detect trouble spots worldwide and to monitor arms control agreements and environmental issues and to help plan military operations
radar reconnaissance
patrol using radar in order to collect intelligence on enemy activity and terrain conditions
reconnaissance
المفضلات