read only file

listen to the pronunciation of read only file
الإنجليزية - التركية
salt-okunur dosya
الإنجليزية - الإنجليزية
(computer science) a file that you can read but cannot change
read only file

  الواصلة

  read on·ly file

  التركية النطق

  rid ōnli fayl

  النطق

  /ˈrēd ˈōnlē ˈfīl/ /ˈriːd ˈoʊnliː ˈfaɪl/

  كلمة اليوم

  byronic
المفضلات