quits

listen to the pronunciation of quits
الإنجليزية - التركية
{s} ödeşmiş
fit olmak
aynı düzeyde
(with ile) aynı düzeyde
anlaşmaya varmış
fit

Tartışmalarından sonra, o fit oldu. - After their quarrel, she called it quits.

Aylarca süren kavgadan sonra Tom ve Mary fit olmaya karar verdi. - After months of fighting, Tom and Mary decided to call it quits.

denk
sonlandırılıyor
{s} başabaş
{s} fit olmuş
{s} berabere
quit
bırakmak

Sigarayı bırakmakmalısın. - You should quit smoking.

Ben şu anki işimi bırakmak istiyorum. - I want to quit my current job.

quits chat
(Bilgisayar) sohbet'ten çıkar
quits paint
(Bilgisayar) paint'ten çıkar
quits winpopup
(Bilgisayar) winpopup'ı terkeder
quit
gitmek

Şikayet etmeyi kes. Gitmek zorundasın. - Quit complaining. You have to go.

Tom gitmek için pek hazır değil. - Tom isn't quite ready to go.

quit
{f} çıkmak

Tom neden işten çıkmak istediğini söyledi mi? - Did Tom say why he wanted to quit?

Neden çıkmak istiyorsun? - Why do you want to quit?

quit
{f} vazgeçmek

Ivır zıvır yiyecek yemekten vazgeçmek için irade gücüne sahip olmadığım için kendimden nefret ediyorum. - I hate myself for not having the will power to quit eating junk food.

Tom'un vazgeçmekten başka seçeneği yok. - Tom has no choice but to quit.

quit
(Ticaret) ayrılma

İşinden ayrılmaya karar verdiğinden dolayı mutlu görünüyorsun. - Now that you've decided to quit your job, you look happy.

İşinden ayrılmaya karar verdi. - She decided to quit her job.

be quits
fit olmak
quit
istifa etmek

O şirketten istifa etmek için kararını verdi. - She's made up her mind to quit the company.

quit
{f} sona ermek
quit
arınmış
quit
bırakıp gitmek
quit
(Bilgisayar) iş bitti
quit
çekip gitmek
quit
paydos etmek
quit
(Kanun) boşaltmak
quit
(Kanun) teslim etmek
quit
(Bilgisayar) terket

Terketmeyeceğim, ne söylersen söyle. - I won't quit, no matter what you say.

quit
ayrılış
quit
terk etme

Onu yapmayı terk etmeye karar verdim. - I've decided to quit doing that.

quit
bırak,işi bırak
quit
terk etmek
quit
(Ticaret) durdurmak
quit
vaz geçmek
quit
(Bilgisayar) iptal et
quit
çıkış
quit
terk

Onu yapmayı terk etmeye karar verdim. - I've decided to quit doing that.

Terketmeyeceğim, ne söylersen söyle. - I won't quit, no matter what you say.

quit
geçmek
call it quits
fit olmak
cry quits
dur demek
cry quits
yeter demek
double or quits
ya mars ya fit
quit
-den ayrılmak
quit
bırak

Maziye sünger çekip yeniden başlamak için işimi bıraktım ve taşındım. - I quit my job and moved so I could start off with a clean slate.

Sigarayı bırakmaya karar verdi. - He decided to quit smoking.

quit
{f} ayrılmak

Bana şirketten ayrılmak istediğini söyledi. - He told me he wanted to quit the company.

Ara sıra canım işimden ayrılmak istiyor. - At times I feel like quitting my job.

quit
{f} paydos etmek [amer.]
quit
{f} boşaltmak (evi)
call it quits
(deyim) a. bir faaliyeti bitirmek, özellikle geçici olarak: At 11 o'clock he decided to call it quits for the day and closed the book.( Saat 11'de bitirmeye karar verdi ve kitabı kapadı.)b.bir şeyi bitmiş saymak: He iş not talking to me since our last argue,so İ'm calling it quits.( Son tartışmamızdan beri benimle konuşmuyor, öyleyse bitmiş sayıyorum. )
third person singular of quit
üçüncü kişinin tekil çıkın
Let's call it quits
Haydi bırakalım artık!/Paydos edelim!/Haydi vazgeçelim!
be quits
{k} hesaplaşmış olmak
call it quits
{k} (deyim) artik yeter, fit olduk
cry quits
(Fiili Deyim ) "artık yeter" demek
get quits with
başabaş olmak
get quits with
fit olmak
quit
{f} (quit/--ted, --ting)
quit
(Askeri) BIRAKMAK, TERK ETMEK
quit
{f} tahliye etmek
quit
{f} bırakmak, vazgeçmek: He quit smoking cigarettes. Sigara içmekten vazgeçti./Sigarayı bıraktı
quit
{s} serbest
quit
{s} kurtulmuş
quit
be quits k
quit
bitmek
quit
terketme

Terketmeyeceğim, ne söylersen söyle. - I won't quit, no matter what you say.

quit
cry quits yeter artık demek
quit
{s} içermeyen
quit
ödemek

Sen vergilerini ödemek için mi buradasın? Tam olarak değil. Gwonam! Ben seni tatilde sanıyordum! - You're here to pay your taxes? Not quite. Gwonam! I thought you were on vacation!

quit
ayrılış, ayrılmak İş Bitti
quit
dili hesaplaşmış olmak
quit
bırakma

Sigara içmeyi bırakmalısın. - You must quit smoking.

Bazen çok sayıda sorun ve stres, işi bırakmanıza yol açabilir. Çabucak onunla nasıl başa çıkacağınızı öğrenmeniz gerekir. - Sometimes, many problems and a lot of stress can lead you to quit your job. You must learn how to handle it quickly.

quit
dili işten ayrılmak
quit
{f} kesilmek, durmak
quit
{f} çekilmek
quit
terketmek
quit
çık

Jane işinden çok memnun ve çıkma arzusu yok. - Jane is very content with her job and has no desire to quit it.

O, ona uzun bir tatile çıkmasını tavsiye etti, bu yüzden o, derhal işi bıraktı ve dünya yolculuğuna çıktı. - She advised him to take a long holiday, so he immediately quit work and took a trip around the world.

quit
arı
voluntary quits
(Ticaret) iradi ayrılmalar
الإنجليزية - الإنجليزية
On equal monetary terms; neither owing or being owed

Here's the last of the money you lent me. We're quits now, right?.

Third-person singular simple present indicative form of quit
{a} quite even in bets, upon equal terms
On even terms with by payment or requital: I am finally quits with the loan
See the Note under Quit, a
third person singular of quit
on equal terms by payment or requital; "we're now quits"; "finally quits with the loan
on equal terms by payment or requital; "we're now quits"; "finally quits with the loan"
{s} even, on equal terms (with neither person obligated to the other)
call it quits
To conclude; to quit or stop an activity, especially after applying oneself to it for a significant period of time

If you've been working so long that you're making matters worse, it might be time to call it quits and stop for the night.

double or quits
A bet of the same value as the initial one, resulting in either a doubling of a loss, or it being cancelled
quit
To pay (a debt, fine etc.)
quit
To leave (a place)
quit
To conduct oneself, acquit oneself, to behave (in a specified way)
quit
To stop, give up (an activity) (usually + gerund or verbal noun)

John is planning to quit smoking.

quit
To abandon, renounce (a thing)
quit
To repay, pay back (a good deed, injury etc.)

Vnthankfull wretch (said he) is this the meed, / With which her soueraigne mercy thou doest quight?.

quit
To close (an application)
quit
To resign from (a job, office, position, etc.)
quit
Simple past tense and past participle of quit
quit
To repay (someone) for (something)

twyes smote I hym doune, & thenne he promysed to quyte me on my best frynde, and so he wounded my sone .

quit
{v} to leave, remove, discharge, give up
cry quits
(deyim) to propose, or declare, the abandonment of a contest
cry quits
(deyim) to agree to end competition and consider both sides equal
be quits
be compensated, be paid damages
call it quits
stop working; make peace with -
call it quits
stop doing what one is doing; "At midnight, the student decided to call it quits and closed his books
cry quits
{f} announce that an account has been settled; announce that a competition has ended in a tie
double or quits
double the amount of a bet in order to win or cancel out past losses
quit
If you quit a place, you leave it completely and do not go back to it. the idea that humans might one day quit the earth to colonise other planets
quit
To go away; to depart; to stop doing a thing; to cease
quit
To set at rest; to free, as from anything harmful or oppressive; to relieve; to clear; to liberate
quit
(aka: "quit on the shot") a player is said to have quit on the shot when he doesn't following-through completely with momentum or decelerates through impact
quit
To stop running an application
quit
To meet the claims upon, or expectations entertained of; to conduct; to acquit; used reflexively
quit
The form quit is used in the present tense and is the past tense and past participle
quit
Exit the program
quit
To stop working on a program in the computer system or network
quit
If you say that you are going to call it quits, you mean that you have decided to stop doing something or being involved in something. They raised $630,000 through listener donations, and then called it quits
quit
{s} liberated, released, exempt from
quit
("quit on the shot") not following-through completely with momentum, decelerating through impact Example: One reason for quitting on a shot is losing your balance
quit
discontinue or resign, as in: She wants to quit her job but she can't afford it
quit
to requite, respond
quit
See Banana quit, under Banana, and Guitguit
quit
(File menu) Option that terminates a session and returns the user to the operating system On some systems, Quit is Exit
quit
To leave a locality
quit
Params: NONE
quit
To stop doing something
quit
Released from obligation, charge, penalty, etc
quit
give up in the face of defeat of lacking hope; admit defeat; "In the second round, the challenger gave up"
quit
past of quit
quit
free; clear; absolved; acquitted
quit
Same function as exit Type this to exit Prairienet Classic
quit
To release from obligation, accusation, penalty, or the like; to absolve; to acquit
quit
An applicant-initiated separation from employment
quit
move on (as in the sentence "I am not quitting; I am just moving on ")
quit
Any one of numerous species of small passerine birds native of tropical America
quit
To execute a normal shutdown of a computer program and return control to the operating system
quit
kite, lage
quit
a software feature you use to close a software program
quit
Something Winston Churchill did not do
quit
To have done with; to cease from; to stop; hence, to depart from; to leave; to forsake; as, to quit work; to quit the place; to quit jesting
quit
Select Quit to exit from a screen or menu If an option to select Quit is not shown at the bottom of the screen, or as a menu option, press <Esc> (the Escape key) or click the right mouse button, to exit from the current screen or selection table
quit
To carry through; to go through to the end
quit
Terminates "ising"
quit
To discharge, as an obligation or duty; to meet and satisfy, as a claim or debt; to make payment for or of; to requite; to repay
quit
give up or retire from a position; "The Secretary fo the Navy will leave office next month"; "The chairman resigned over the financial scandal"
quit
put an end to a state or an activity; "Quit teasing your little brother"
quit
To give up a habit
quit
Enables one to exit from the Electronic Purchase Request System Accessible from: all Electronic Purchase Request System screens
quit
turn away from; give up; "I am foreswearing women forever"
quit
If you quit your job, you choose to leave it. He quit his job as an office boy in Athens He figured he would quit before Johnson fired him
quit
{f} stop, cease; leave (a place or person); evacuate an apartment; relinquish, give up; leave a job; release
quit
If you quit an activity or quit doing something, you stop doing it. A nicotine spray can help smokers quit the habit without putting on weight I was trying to quit smoking at the time. = give up
quit
go away or leave
quits

  التركية النطق

  kwîts

  المترادفات

  all even, even, even-steven

  النطق

  /ˈkwəts/ /ˈkwɪts/

  علم أصول الكلمات

  (verb.) 13th century. Middle English quiten, quitten, from Middle French quiter, quitter, from Old French, from quite free of, released, literally, at rest, from Latin quietus quiet, at rest.

  كلمة اليوم

  taboo
المفضلات