predict changes in developmental phenomena

listen to the pronunciation of predict changes in developmental phenomena
الإنجليزية - التركية

تعريف predict changes in developmental phenomena في الإنجليزية التركية القاموس.

predict
{f} önceden haber vermek
predict
tahmin et

Olaylar tam onun tahmin ettiği gibi meydana geldi. - The events unfolded just as she predicted.

Tom Mary'nin yarışı kazanacağını önceden tahmin etti. - Tom predicted Mary would win the race.

predict
öngörüde bulunmak
predict
-e dair kehanette bulunmak
predict
önceden bildirmek
predict
bir şeyin vukuunu önceden haber vermek
predict
predictionkehanet
predict
önceden haber verme
predict
{f} kehanette bulunmak
predict
{f} önceden söylemek: That economist predicted the present recession. O ekonomist şimdiki durgunluğun olacağını önceden söylemişti
الإنجليزية - الإنجليزية
predict
predict changes in developmental phenomena

  الواصلة

  pre·dict changes in de·ve·lop·men·tal phe·no·me·na

  التركية النطق

  pridîkt çeyncız în dîvelıpmentıl fınämını

  النطق

  /prēˈdəkt ˈʧānʤəz ən dəˌveləpˈmentəl fəˈnämənə/ /priːˈdɪkt ˈʧeɪnʤəz ɪn dɪˌvɛləpˈmɛntəl fəˈnɑːmənə/

  كلمة اليوم

  beestings
المفضلات