plants which retain their leaves throughout the year

listen to the pronunciation of plants which retain their leaves throughout the year
الإنجليزية - الإنجليزية
evergreen
plants which retain their leaves throughout the year

  الواصلة

  plants which re·tain their leaves through·out the year

  التركية النطق

  plänts hwîç riteyn dher livz thruaut dhi yîr

  النطق

  /ˈplants ˈhwəʧ rēˈtān ˈᴛʜer ˈlēvz ᴛʜro͞oˈout ᴛʜē ˈyər/ /ˈplænts ˈhwɪʧ riːˈteɪn ˈðɛr ˈliːvz θruːˈaʊt ðiː ˈjɪr/

  كلمة اليوم

  bricolage
المفضلات