owning land or securities as a principal source of revenue

listen to the pronunciation of owning land or securities as a principal source of revenue
الإنجليزية - التركية

تعريف owning land or securities as a principal source of revenue في الإنجليزية التركية القاموس.

propertied
servet sahibi
propertied
{s} zengin
propertied
{s} varlıklı
الإنجليزية - الإنجليزية
propertied
owning land or securities as a principal source of revenue

  الواصلة

  owning Land or securities as a prin·ci·pal source of rev·e·nue

  التركية النطق

  ōnîng länd ır sîkyûrıtiz äz ı prînsıpıl sôrs ıv revınyu

  النطق

  /ˈōnəɴɢ ˈland ər səˈkyo͝orətēz ˈaz ə ˈprənsəpəl ˈsôrs əv ˈrevəˌnyo͞o/ /ˈoʊnɪŋ ˈlænd ɜr sɪˈkjʊrətiːz ˈæz ə ˈprɪnsəpəl ˈsɔːrs əv ˈrɛvəˌnjuː/

  كلمة اليوم

  jacobin
المفضلات