open one's eyes

listen to the pronunciation of open one's eyes
الإنجليزية - الإنجليزية

تعريف open one's eyes في الإنجليزية الإنجليزية القاموس.

open eyes
eyes that are wide open
open your eyes
get up, wake up; pay attention, be aware
open one's eyes

  الواصلة

  o·pen one's eyes

  التركية النطق

  ōpın wʌnz ayz

  النطق

  /ˈōpən ˈwənz ˈīz/ /ˈoʊpən ˈwʌnz ˈaɪz/

  كلمة اليوم

  publican
المفضلات