open floor plan

listen to the pronunciation of open floor plan
الإنجليزية - التركية

تعريف open floor plan في الإنجليزية التركية القاموس.

open plan
açık plan
open plan
serbest plan
الإنجليزية - الإنجليزية
An interior of a building constructed with few walls or obstructions, giving a communal aspect
open floor plan

  الواصلة

  o·pen floor plan

  التركية النطق

  ōpın flôr plän

  النطق

  /ˈōpən ˈflôr ˈplan/ /ˈoʊpən ˈflɔːr ˈplæn/

  كلمة اليوم

  carrageen
المفضلات