matted

listen to the pronunciation of matted
التركية - التركية

تعريف matted في التركية التركية القاموس.

MATTE
(Osmanlı Dönemi) Vesile, sebep
mat
Donuk renkli
mat
Salça
mat
Satranç oyununda taraflardan birinin yenilgisi
mat
Parlak olmayan, donuk
الإنجليزية - الإنجليزية
forming a thick tangled mess
Simple past tense and past participle of mat
covered with mats or matting
Tangled closely together; having its parts adhering closely together; as, matted hair
Having a dull surface; unburnished; as, matted gold leaf or gilding
{s} tangled; covered in mat; dirty and stuck together (often about hair)
tangled in a dense mass; "tried to push through the matted undergowth
tangled in a dense mass; "tried to push through the matted undergowth"
not reflecting light; not glossy; "flat wall paint"; "a photograph with a matte finish"
Covered with a mat or mats; as, a matted floor
If you describe someone's hair as matted, you mean that it has become a thick untidy mass, often because it is wet or dirty. She had matted hair and torn dusty clothes. matted hair or fur is twisted or stuck together in a thick mass (MAT)
Mat
A diminutive of the male given name Matthew
mat
A flat piece of coarse material used for wiping one’s feet, or as a decorative or protective floor covering
mat
A thickly tangled mess, of hair etc
mat
To form a thick, tangled mess
mat
To cover, protect or decorate with mats
mat
A thin layer of woven, non-woven, or knitted fiber that serves as reinforcement to a material
mat
A thick paper or paperboard border used to inset and center the contents of a frame
matte
The molten metal sulfide phases typically formed during smelting of copper, nickel, and other base metals
matte
dull, not reflective of light

Flat or matte paint allows a deep color expression on the walls while also hiding flaws that may be inherent on the painted surface.

matte
A decorative border around a picture

The image is a perfect square of 8 cm (with white matte border the total dimensions are 14 cm tall by 11 cm wide).

mat
{n} something made of rushes, flags or straw
mat
{v} to cover with mats, to twist together
MAT
one who holds a Master's degree in teaching
Mat
diminutive of Matthew
mat
A name given by coppersmiths to an alloy of copper, tin, iron, etc
mat
to cover, protect or decorate (something) with mats
mat
a thick flat pad used as a floor covering sports equipment consisting of a piece of thick padding on the floor for gymnastic sports a small pad of material that is used to protect surface from an object placed on it mounting consisting of a border or background for a picture
mat
-Merchandising-Advertising Technology Systems that produce catalogs, supplements, ROP ads, in-store signage, etc
mat
A thin layer of woven, non-woven, or knitted fiber used to reinforce a material
mat
a randomly distributed felt of fibers, usually glass, used in reinforced plastics
mat
A mat is a small piece of something such as cloth, card, or plastic which you put on a table to protect it from plates or cups. The food is served on polished tables with mats
mat
To cover or lay with mats
mat
the property of having little or no contrast; lacking highlights or gloss
mat
Cardboard rectangle with rectangle or oval window that you lay over a print to neatly frame the picture
mat
Fibrous material comprised of random chopped or continuous filaments held together by a binder
mat
not reflecting light; not glossy; "flat wall paint"; "a photograph with a matte finish"
mat
the random arrangement of glass fibers used in reinforcing a molded shape such as an outdoor fiberglass sign
mat
Medical Appeal Tribunal
mat
Cast down; dejected; overthrown; slain
mat
A fibrous material for reinforced plastic consisting of randomly oriented chopped filaments, short fibers (with or without a carrier fabric), or swirled filaments loosely held together with a binder
mat
mounting consisting of a border or background for a picture
mat
or Minimum Alternative Tax is the minimum tax that a company must pay, even if it is under zero tax limits
mat
a thin layer of woven, non-woven, or knitted fiber that serves as reinforcement to the material or membrane
mat
Miller Analogy Test
mat
twist together or entwine into a confusing mass; "The child entangled the cord"
mat
A small flat piece of material used to protect a surface from anything hot or rough; a coaster
mat
{s} lackluster, lusterless, dull, somber, drab, leaden, dim, faded
mat
Manifold Air Temperature - monitors temperature of intake charge air
mat
A fibrous material consisting of randomly oriented chopped or swirled filaments loosely held together with a binder
mat
usually called white metal
mat
{f} tangle; become tangled or entangled
mat
To twist, twine, or felt together; to interweave into, or like, a mat; to entangle
mat
A hard rubber plate used to apply overprints on postage stamps
mat
Master of Arts in Theology
mat
Maternity Allowance
mat
Multiple Access Transponder
mat
An ornamental border made of paper, pasterboard, metal, etc
mat
sports equipment consisting of a piece of thick padding on the floor for gymnastic sports
mat
Maturity
mat
Anything growing thickly, or closely interwoven, so as to resemble a mat in form or texture; as, a mat of weeds; a mat of hair
mat
A fibrous reinforcing material comprised of chopped filaments (for chopped-strand mat) or swirled filaments (for continuous-strand mat) with a binder to maintain form; available in blankets of various widths, weights, and lengths
mat
a small pad of material that is used to protect surface from an object placed on it
mat
To grow thick together; to become interwoven or felted together like a mat
mat
a thick flat pad used as a floor covering
mat
A floor pad to protect athletes
mat
Temporary roadway constructed of hardwood lumber
mat
A fabric of sedge, rushes, flags, husks, straw, hemp, or similar material, used for wiping and cleaning shoes at the door, for covering the floor of a hall or room, and for other purposes
mat
put under the glass which covers a framed picture; as, the mat of a daguerreotype
mat
change texture so as to become matted and felt-like; "The fabric felted up after several washes"
mat
a master's degree in teaching
mat
A fibrous reinforcing material composed of chopped filaments (for chopped-strand mat) or swirled filaments (for continuous-strand mat) with a binder applied to maintain form; available in blankets of various widths, weights, thickness' and lengths
mat
A synchronous electrical system (q v ) composed of the networks of Morocco, Algeria and Tunisia
mat
A cardboard rectangle with an opening cut in it that is placed over a print to frame it Also called an overmat
mat
materiel
mat
A flat piece of coarse material used for wiping one's feet, or as a decorative or protective floor covering
mat
{i} piece of coarse fabric for wiping shoes, doormat; small piece of material placed under objects to protect surfaces from heat or wetness; flexible pad for gymnasts and athletes; tangle, knap, knot; cardboard border between a picture and a frame
mat
A mat is a small piece of carpet or other thick material which is put on the floor for protection, decoration, or comfort. There was a letter on the mat see also matt, place mat. Master of Arts in Teaching. matinee. another spelling of matt
mat
Any similar fabric for various uses, as for covering plant houses, putting beneath dishes or lamps on a table, securing rigging from friction, and the like
mat
A flat structure made of strands, cut or uncut, oriented or not, held together in the form of a sheet (according to ISO/DIS 13922) Mesh fabrics: A flat fabric in which both warp and weft yarns are widely spaced and locked by means of the leno weaving process Milled filaments: Filaments broken into very short lengths by processing through a size-reduction mill
matte
Describes a printing paper with a relatively dull, nonreflective surface Opposite: glossy
matte
A partly reduced copper sulphide, obtained by alternately roasting and melting copper ore in separating the metal from associated iron ores, and called coarse metal, fine metal, etc
matte
Wait
matte
A dead or dull finish, as in gilding where the gold leaf is not burnished, or in painting where the surface is purposely deprived of gloss
matte
On the exterior it is dark brown or black, but on a fresh surface is yellow or bronzy in color
matte
not reflecting light; not glossy; "flat wall paint"; "a photograph with a matte finish"
matte
Lacks luster or gloss and has a usually smooth even surface free from shine or highlights
matte
1 Cardboard surround for a picture when framed 2 Term used to describe a non-reflective, non-textured surface
matte
change texture so as to become matted and felt-like; "The fabric felted up after several washes"
matte
a dull clear coating applied to printed materials for protection or appearance
matte
a mixture of sulfides that forms when sulfide metal ores are smelted
matte
(maht-tay) (stop!)
matte
An image that specifies transparent or semitransparent areas for another image
matte
The background rendered behind a scene
matte
A matte coating is not shiny like a gloss, but still keeps much of the ink from being absorbed by the paper and provides an excellent print image Matte stocks can be written on with most pens and pencils, while gloss stocks will often smudge or smear
matte
Variant of mat. A mixture of a metal with its sulfides, produced by smelting the sulfide ores of copper, lead, or nickel
matte
describes a laminates finish Matte provides a slightly frosted (softer) finish
matte
{i} dull finish; non-shiny color; border of picture
matte
A coated paper finish that isn't shiny like a gloss, but still keeps much of the ink from being absorbed by the paper and provides an excellent image
matte
An image or a part of an image containing transparency information The matte is usually a black and white image (1-8 bit) where the white areas are opaque and black areas transparent This is suitable for compositing, but if it is used to produce transparency on a model in a 3D software, it has to be inverted first At rendertime, 3D applications automatically generate masks for the objects in the scene In successful compositing the quality of the matte is crucial
matte
the purposely dulled surface of a coin, this style was used on certain U S proof coins
matte
A background, often painted or created with computers
matte
A surface that is smooth but without shine or luster
matte
according to the grade of fineness
matte
the property of having little or no contrast; lacking highlights or gloss
matte
A dull, clear coating applied to printed materials for protection or appearance
matte
Non-reflective No shine
matte
A non-reflective finish or varnish on a printed piece
matte
A coated paper with a non-shiny finish that inhibits ink from being absorbed by the paper Matte stocks are used commonly by book publishers
matte
A sheet of glass or other material partially covering the camera to prevent the covered portion of the films from being exposed during filming Later, the portions of the film previously un-exposed are re-exposed to a different scene
matte
A mixture of sulphur, iron and copper tapped from the reverberatory furnace in the smelter
matte
a coated printing paper with a dull surface
matte
"Wait"
matte
An opaque outline which limits the exposed area of a picture, either as a cut-out object in front of the camera or as a silhouette on another strip of film
matte
An unshiny finish, the bead is sometimes called frosted
التركية - الإنجليزية

تعريف matted في التركية الإنجليزية القاموس.

mat
matt

Linda slept with both Dan and Matt. - Linda hem Dan'la hem de Matt'la birlikte uyudu.

Both Matt and Rita are my co-workers. - Hem Matt hem de Rita benim iş arkadaşlarım.

mat
{s} dull
mat
sober
mat
pale
mat
(Denizbilim,Meteoroloji) translucent
mat
unpolished
mat
dim
mat
flat
mat
quiet
mat
frosted
mat
lusterless
mat
matte
mat
mat
mat
mattes
mat
lustreless
keçe gibi matted, tangled
(hair)
mat
darkish
mat
{s} lackluster
mat
{s} lacklustre
mat
opaque
mat
lacklustre [Brit.]
mat
{i} interpolation
mat
mate

Do you think I'm too materialistic? - Benim çok fazla materyalist olduğumu düşünüyor musunuz?

Mary is a materialist. - Mary bir materyalisttir.

mat
{i} checkmate
matted
المفضلات