layer

listen to the pronunciation of layer
الإنجليزية - التركية
katman

Üst okyanus derin katmanlardan çok daha fazla ısındı. - The upper ocean has warmed up much more than deeper layers.

Serebral korteks beynin dış katmanıdır. - The cerebral cortex is the brain's outer layer.

tabaka

Nükleer reaktörün koruyucu somut tabakası kontrollü patlamalar kullanılarak imha edilecek. - The concrete layer of the nuclear reactor's shielding will be destroyed using controlled explosions.

Fırtınalar boyanın dış tabakasını aşındırdı. - Storms have abraded the outer layer of paint.

yayıcı
katmanlara ayırmak
tabakalar halinde yaymak
serici
döşeyici
kaplayıcı
yeryüzü tabakası
kat kat kesmek
kat

Üst okyanus derin katmanlardan çok daha fazla ısındı. - The upper ocean has warmed up much more than deeper layers.

Bu sabah kalın bir don katmanı vardı. - This morning there was a thick layer of frost.

bir şey yayan kimse/makine
{i} döşeyen kimse
{i} topçu
seviye
{i} (Botanik) daldırma, daldırma yöntemiyle daldırılan dal
katman,v.katmanlara ayır: n.katman
{f} kat kat yapmak
dal/dişi kuş/tabaka
{f} daldırma yapmak
a good layer bol yumurta yumurtlayan tavuk
daldır/tabaka yap
(Tıp) Aynı nitelikte hücrelerin oluşturduğu her tarafnıda aynı kalınlığı gösteren hücre veya doku kitlesi, tabaka, kat
{i} yumurtlayan
layer cake arası kremalı kat kat pasta
{f} daldırmak
(Sigorta) dilim
(Tıp) layer
daldırma fidanı
kademe
layer (fabric)
(Tekstil) kat
layer cake
(Gıda) katlı pasta
layer depth
(Askeri) tabaka derinliği
layer of rock
kaya tabakası
layer cake
kremalı pasta
layer filtration
tabakalarla filtreleme
layer lattice
tabaka örgüsü
layer of cloud
bulut katmanı
layer of snow
kar tabakası
layer cake filled with custard
kat pasta muhallebi dolu
layer hen
Yumurta yapması için yetiştirilen tavuk, yumurta tavuğu
layer like
katmanımsı
layer like
tabaka gibi
layer of a part
bir parçanın tabakası
layer weights
tabaka ağırlıkları
layer-out
katman-out
layer cake
kat kat pasta
layer cake
kat kat kremalı pasta
layer clouds
(Meteoroloji) tabaka bulutlar
layer cut
kat kat kesim (saç)
layer cut
katlı kesim
layer depth
(Askeri) TABAKA DERİNLİĞİ: Deniz sathından ses hızının azami olduğu birinci soğuk termoklatn tabakanın hemen üzerindeki noktaya kadar olan derinlik
layer lattice
katman örgüsü
layer lattice
tabaka latisi
layer of coal
kömür tabakası
layer of coal
kömür katmanı
layer of fat
yağ tabakası
layer of fill
dolgu tabakası
layer of sand
kum bandı
layer of security
guvenlik katmani
layer of silt
silt tabakası
layer of silt
silt bandı
layer of snow
(Meteoroloji) kar katmanı
layer tint
(Askeri) yükseklik renk ıskalası
layer tints
(Askeri) YÜKSEKLİK RENK ISKALASI: Değişik yükseklik derecelerini belirtmek üzere tedrici zevk serileri kullanarak kabarıklığı gösterme usulü. Buna "altitude tints" de denir. Bak. "hypsometric tinting". LAYING UP POSITION (FAST COSTAL FORCES): ÇIKARMA HAZIRLIK MEVZİİ (ÇEVİK KIYI KUVVETLERİ): Hafif deniz birliklerinin, yapılacak harekat için, gündüz saatlerinde yanaşıp kamuflaj ve bütünleme ikmali yapabilecekleri elverişli bir mevzii
oil sand layer
(Araçlar) Katranlı kum tabakası
layered
laminat
adhesive layer
yapışkan tabaka
basement layer
(Coğrafya) alt katman
bottom layer
alt katman
bottom layer
alt tabaka
bottom layer
(Jeoloji) taban katmanı
boundary layer
(Biyokimya) uç katman
boundary layer
(Denizbilim) son katman
boundary layer
(Biyokimya) sınır katman
boundry layer
(Denizbilim) uç katman
clay layer
kil tabakası
concrete layer
(İnşaat) beton tabaka
concrete layer
(İnşaat) beton tabakası
earth's layer
Yer tabakası
floor layer
(İnşaat) döşemeci
hardware abstraction layer
donanım ayırma katmanı
hardware layer
(Bilgisayar) donanım katmanı
hidden layer
(Bilgisayar,Teknik) saklı katman
horny layer
(Biyoloji) keratinli tabaka
horny layer
(Anatomi) korun
inner layer
iç tabaka
link layer
(Bilgisayar) bağlantı katmanı
middle layer
ara kat
mine layer
(Askeri) mayın dökme gemisi
mine layer
(Askeri) mayın dökme
oxide layer
tufal
presentation layer
sunuş katmanı
secure sockets layer
(Bilgisayar) güvenli yuva katmanı
soil layer
zemin tabakası
surface layer
üst yüzey
surface layer
üst tabaka
thin layer
(Biyokimya) ince katman
transition layer
(Askeri) geçiş tabakası
upper layer
üst tabaka
abscission layer
kopma dokusu
air layer
hava tabakası
argillaceous layer
killi tabaka
atmospheric layer
atmosfer tabakası
barrier layer
engel tabakası
beilby layer
beilby tabakası
boundary layer
sınır katmanı
carburized layer
karbonlanmış kat
clay layer
kil katmanı
cloud layer
bulut tabakası
conducting layer
iletken tabaka
double layer
çift tabaka
double layer
çift katman
double layer coil winding
çift tabakalı bobin sarımı
four-layer
dört tabakalı
four-layer
dört katmanlı
immobile layer
sabit bölge
inner layer
iç katman
ionized layer
iyonlaşmış tabaka
isothermal layer
izotermal tabaka
mine layer
mayın gemisi
ozone layer
ozon tabakası
protective layer
koruyucu tabaka
saturated layer
doymuş tabaka
tent value layer
onda bir değer katma
tissue layer
ince kağıt tabakası
Data Link Layer
(Bilgisayar) Veri Bağlantı Katmanı
Layered
katmanlı
a layer
bir katman
air-layer
hava tabakası
brick layer
tuğla katman
clay layer
kıl katmanı
contact layer
temas katmanı
cross layer
Katmanlar arası
depletion layer
Tükenim bölgesi/katmanı/tabakası
depletion layer transistor
tükenme katmanlı transistör
double layer winding
çift katlı sargı
dress in layer
Kat kat elbise giyinmek
electric double layer
elektriksel çift tabaka
emulsion layer
emülsiyon tabakası
epitaxial layer
epitaksiyal tabaka
germ layer
germ tabakası
layers
katmanlar
lower layer
alt katman
mine layer
mine tabakası
mist layer
pus tabakası, pus katmanı
oblique layer
oblik kas tabakası
outer layer
dış katman

Serebral korteks beynin dış katmanıdır. - The cerebral cortex is the brain's outer layer.

oxide layer
Oksit tabaka
principle layer
Ana tabaka
reflection layer
yansıma tabakası, yansıma katmanı
secure socket layer
güvenli yuva katmanı
thermal boundary layer
ışıl sınır tabakası
thin layer chromatography
ince tabaka kromatografisi
top layer
üst tabaka, örtü tabakası
under layer
tabakasının altında
upper layer
üst tabaka, örtü tabakası
white layer
beyaz kat
E layer
E katmani
Yarn layer
(Tekstil) İplik katmanı
a-layer
a-tabakası (yeryuvarı kabuğuna karşılık gelen sismik bir zon)
active layer
(Tarım) aktif tabaka
active layer
(Askeri) aktif toprak tabakası
active layer
(Askeri) AKTİF TOPRAK TABAKASI: Her yıl don tutup çözülen tabaka; yazın çözülüp kışın tekrar don tutan toprak tabakası
application layer
Uygulama Katmanı
armour layer
(Askeri) koruyucu tabaka
asbest layer
(Tekstil) amyant tabaka
b-layer
b-tabakası (sismik bir seviye olup, yeryuvarı mantosunun en üst kısmına karşılık gelir)
barrier layer capacitance
(Bilgisayar) engel katmanı sığası
barrier layer capacitance
engel katmani sigasi
barrier layer capacitance
engel katmanı kapasitesi
basaltic layer
bazaltik katman
bed layer
yatak tabakası
blocking layer
(Elektrik, Elektronik) dokunma yüzeyi
bonding layer
bağlayıcı tabaka
boundary layer
(Tekstil) sınır tabaka
boundary layer
sınır katmanı,sınır tabakası
boundary layer control
(Havacılık) sınır tabaka kontrolü
boundary layer drag
(Havacılık) profil sürükleme kuvveti
boundary layer theory
sınır tabakası teorisi
boundary layer thickness
(Havacılık) sınır tabaka kalınlığı
brickwork layer
(İnşaat) tuğla sırası
bursting layer
(Askeri) KORUYUCU TABAKA: Dayanıklı ve sert maddelerden yapılan ve sığınak veya mağara şeklindeki mahfuz mahallerin damlarında kullanılan tabaka. Bu madde; müsademeli veya kısa tavikli mermileri, büyük tahribata sebebiyet verecek kadar nüfuz etmeden patlatır
bursting layer
(Askeri) koruyucu tabaka
cable layer
kablo serici
corky layer
(Botanik, Bitkibilim,Kimya) mantar tabakası
d-layer
d-tabakası (alt mantodan çekirdek sınırına kadar uzanan sismik bir kuşak)
data link layer
Veri Bağlantısı Katmanı
data link layer
Veri Bağlantı Düzeyi
dense layer of sand
sıkı kum tabakası
depletion layer
kitlik bolgesi
depletion layer capacitance
(Elektrik, Elektronik) geçiş bölgesi kapasitesi
depletion layer transistor
(Elektrik, Elektronik) geçiş bölgeli transistor
discontinuous layer
süreksiz tabaka
drainage layer
drenaj tabakası
e-layer
yeryuvarı dış çekirdeğine karşılık gelen sismik kuşak
e-layer
e-tabaksı
ekman layer
ekman tabakası
electronic layer
(Elektrik, Elektronik) elektron tabakası
f-layer
sıvı dış çekirdek ile katı iç çekirdek arasında geçiş zonuna karşılık gelen sismik zon
friction layer
(Meteoroloji) sürtünme tabakası
friction layer
(Çevre) sürtünme katmanı
g-layer
g-tabakası (yeryuvarı'nın katı iç çekirdeğine karşılık gelen sismik kuşak)
granitic layer
granitik katman
gummi layer
(Tekstil) zamklı tabaka
half layer thickness
(Nükleer Bilimler) yarı tabaka kalınlığı
hall layer
(Otomotiv) hall devresi plakası
hard layer
sert tabaka
hardware abstraction layer
(HAL) Donanım Ayırma Katmanı
hidden layer
sakli katman
horny layer (of the epidermis)
(Anatomi) karniye tabakası
humus layer
humus tabakası
immobile layer
durgun katman
intermediate layer
(Tekstil) ara tabaka
intermediate layer
(Nükleer Bilimler) ara tabaka,ara seviye
inversion layer
(Meteoroloji) enverziyon tabakası
katatectic layer
katatektik katman
layering
i., bot. daldırma
loaded layer
yüklü katman
loaded layer
yüklü tabaka
الإنجليزية - الإنجليزية
A person who lays things, such as tiles
to cut or divide (something) into layers
A hen kept to lay eggs
A (usually) horizontal deposit; a stratum
A single thickness of some material covering a surface
A shoot of a plant, laid underground for growth
to arrange (something) in layers

Layer the ribbons on top of one another to make an attractive pattern.

An item of clothing worn under or over another
{n} a stratum, row, bed, sprig, laying hen
Communication networks for computers may be organized as a set of, more or less, independent protocols, each in a different layer (or level) The lowest layer governs direct host-to-host communication between the hardware at different hosts; the highest consists of user applications TCP/IP has five layers of protocols; Open Systems Interconnect (OSI) Reference Model has seven: application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer and physical layer
(Ticaret) To separate discrete levels from the total of a given item, based on time, specific batch identifier, or some other factor. On-hand inventory is sometimes layered to isolate the specific timing of the costs that created the total
A layer of a material or substance is a quantity or piece of it that covers a surface or that is between two other things. A fresh layer of snow covered the street Arrange all the vegetables except the potatoes in layers
One who, or that which, lays
A shoot or twig of a plant, not detached from the stock, laid under ground for growth or propagation
If something such as a system or an idea has many layers, it has many different levels or parts. an astounding ten layers of staff between the factory worker and the chief executive Critics and the public puzzle out the layers of meaning in his photos
(1) (n ) In a graphical user interface, the points where windows and icons overlap one another (2) (n ) One of a set of services, functions, and protocols that span all open systems
– A thematic set of spatial data described and stored in an ArcStorm database or a LIBRARIAN map library Layers organize a database or map library by subject matter (e g , soils, roads, and wells) Conceptually, layers in a database or map library environment are exactly like coverages See also ArcStorm database and map library
When stellating a polyhedron, cells form layers from the centre outwards Generally there is a single central cell, which is the region under all the face planes, where the volume under a face is whichever side contains the centre if the polyhedron In other words, the central cell is the one which contains the centre of the polyhedron For hemi-polyhedra, there are several central cells, each having a vertex at the centre of the polyhedron The central cell/cells form the innermost layer (usually referred to as layer 0) Each layer after that is made up of the minimal set of cells required to completely cover the previous layer (or cover as much as possible for the outer layers where sometimes the previous layer can not be completely covered)
a hen that lays eggs
a collection of thematic data of the same type One or more layers compose a map (This definition is particular to Arc/Info although it is used in some other GIS packages, this concept may have other names in other GIS software)
An image carrying information from one specific area of depth in the scene Compositing is started with the layer furthest off the eye, i e the background In an outdoor scene this is often the sky From there it is proceeded forwards, layer by layer, until the image with the information nearest to the eye (such as the face of an actress) is reached
a relatively thin sheetlike expanse or region lying over or under another
This is a new element created by Netscape that allows an author to define precisedly positioned 2-dimensoinal layout consisting of overlapping layers of transparent or solid content on a webpage
thin structure composed of a single thickness of cells
Communication networks for computers may be organized as a set of more or less independent protocols, each in a different layer (also called level) The lowest layer governs direct host-to-host communication between the hardware at different hosts; the highest consists of user applications Each layer builds on the layer beneath it For each layer, programs at different hosts use protocols appropriate to the layer to communicate with each other TCP/IP has five layers of protocols; OSI has seven The advantages of different layers of protocols is that the methods of passing information from one layer to another are specified clearly as part of the protocol suite, and changes within a protocol layer are prevented from affecting the other layers This greatly simplifies the task of designing and maintaining communication programs
An artificial oyster bed
A collection of similar geographic features within a particular area that is defined by the map display An example of a layer may be a map of only rivers within a state There are different types of layers (also called data layers) such as shapefiles, coverages, or grids These data layers show different types of representations of the real world and can be accessed and managed like other types of data within your database
A Skin in Plone is an enumerated collection of Layers Skins can be managed at portal_skins/manage_propertiesForm All the folders in portal_skins can function as layers in a skin Layers are not currently circumscribed in what they can do They can change visual aspects of a Plone site (eg plone_styles/mozilla), they can surface new content types in a more or less presentation-neutral way (eg plone_3rdParty/CMFCalendar), or they can change/override the behaviour specified in other skins Maybe you can also look at this PloneDev Archive Entry
The GIS data model represents the world by sub-dividing features on the earth's surface according to a specific theme Each theme is then georeferenced Examples of layers for a study area might include: roads, railways, urban areas, coal mines, etc A layer usually consists of both spatial and attribute data
a relatively thin sheetlike expanse or region lying over or under another make or form a layer; "layer the different colored sands
That which is laid; a stratum; a bed; one thickness, course, or fold laid over another; as, a layer of clay or of sand in the earth; a layer of bricks, or of plaster; the layers of an onion
A logical separation of mapped information according to theme Many geographical information systems and CAD/CAM systems allow the user to choose and work on a single layer or any combination of layers at a time
an abstract place usually conceived as having depth; "a good actor communicates on several levels"; "a simile has at least two layers of meaning"; "the mind functions on many strata simultaneously"
* - a subdivision of a CAD or GIS database containing related data Layers can be visualized as "transparencies" which allow the user to view and analyze information selectively by theme (see figure in OVERLAY entry below) Some GIS build their databases as a series of layers covering a single area, for example the PCSA database for the United States Layers are fundamental to overlay analysis
thin structure composed of a single thickness of cells a hen that lays eggs single thickness of usually some homogeneous substance; "slices of hard-boiled egg on a bed of spinach"
an integrated, areally distributed, set of spatial data usually representing entity instances within one theme, or having one common attribute or attribute value in an association of spatial objects In the context of raster data, a layer is specifically a two-dimensional array of scaler values associated with all of part of a grid or image
A logical set of thematic data described and stored in a map library Layers organize a map library by subject matter, e g , soils, roads, wells, and extend over the entire geographic area defined by the spatial index of the map library
In networks, layers refer to software protocol levels comprising the architecture, with each layer performing functions for the layers above it
The open system interconnection (OSI) model of seven layers that defines the protocols for data communications
OSI reference model Each layer performs certain tasks to move the information from the sender to the receiver Protocols within the layers define the tasks for the networks
{f} induce a twig to root while still attached to the parent plant (Gardening); arrange in layers; cut in layers (as of hair)
{i} thickness of some material that covers a surface; stratum, covering, bed; person or thing that lays; egg laying chicken; twig which is induced to root while still attached to the parent plant (Gardening)
Communication networks for computers may be organised as a set of more or less independent protocols, each in a different layer (also called level) The lowest layer governs direct host-to-host communication between the hardware at different hosts; the highest consists of user applications Each layer builds on the layer beneath it For each layer, programs at different hosts use protocols appropriate to the layer to communicate with each other TCP/IP has five layers of protocols; OSI has seven The advantage of having different layers of protocols is that the methods of passing information from one layer to another are specified clearly as part of the protocol suite, and changes within a protocol layer are prevented from affecting the other layers This greatly simplifies the task of designing and maintaining communication programs
A collection of objected plotted on the Debrief Plot Each layer can be switched on and off individually using the Layer Manager When written to a plot-file, each layer is stored separately - making it quite easy to copy individual layers out of a plot-file using a text-editor and collating them into a new file (An example of this would be drawing exercise areas into one session, then moving them all into one layer, save the file to disk, copy this layer to a file of its own, then dropping this file of exercise areas into new files - an example of this is in the VPF best-practice )
single thickness of usually some homogeneous substance; "slices of hard-boiled egg on a bed of spinach"
A thematic set of spatial data described and stored in an ArcStorm database or a LIBRARIAN map library Layers organize a database or map library by subject matter (e g , soils, roads, and wells) Conceptually, layers in a database or map library environment are exactly like coverages See also ArcStorm database and map library
In network architecture, a protocol or group of protocols that function at a designated level within a protocol suite, such as IP within the TCP/IP suite Each layer is responsible for providing specific functions or services for the proper transmission of data on a network
make or form a layer; "layer the different colored sands"
If you layer something, you arrange it in layers. Layer the potatoes, asparagus and salmon in the tin. MPEG 1 audio layer 3 boundary layer ozone layer thin layer chromatography
A logical set of thematic data described and stored in a map library Layers organize a map library by subject matter (e g , soils, roads, and wells), and extend over the entire geographic area defined by the spatial index of the map library
Network protocols consist of several layers, from the lowest physical (cable, fiber, etc) level to more abstract layers of signaling, data formats, and addressing standards Under the OSI model there are seven layers
layer hen
A layer hen is a hen raised to produce eggs
layer cake
cake having layers held together by a sweet filling and usually covered with frosting
layer cake
cake which has more than one layer (often with cream or filling between layers)
OSI layer 1
The physical layer of the OSI model, responsible for character encoding and decoding, transmission and reception
OSI layer 2
The data link layer of the OSI model, responsible for logical link control, and media access control
OSI layer 3
The network layer of the OSI model, responsible for routing, flow control, segmentation, error detection and error correction
OSI layer 4
The transport layer of the OSI model, responsible for transparent transfer of data for a connection, including sequencing, retransmission, flow control and stream control
OSI layer 5
The session layer of the OSI model, (typically ignored in Internet protocols) providing full or half duplex checkpointing, adjournment, termination and restart procedures
OSI layer 6
The theoretical presentation layer of the OSI model, (typically handled by other levels in Internet protocols) responsible for delivery and formatting of messages, e.g. encryption/decryption, codeset conversions (ASCII to EBCDIC) or other abstraction manipulations
OSI layer 7
The application layer of the OSI model, responsible for common application services to application processes, e.g. the Mozilla HTML engine used by FireFox and Internet Explorer 4, or the SMTP protocol used by e-mail programs
epitaxial layer
In semiconductor fabrication: a single crystal layer formed on top of a single crystal substrate
graphene layer
a single layer of a graphite molecule
layered
Simple past tense and past participle of layer
layering
A method of plant propagation by rooting cuttings
marzipan layer
stockbroking executives immediately below the partners in a firm
marzipan layer
all those just below the highest echelon in any sphere
ozone layer
A region of the stratosphere, between 15 and 30 kilometres in altitude, containing a relatively high concentration of ozone; it absorbs most solar ultraviolet radiation
seismogenic layer
A seismogenic zone
surface boundary layer
The portion of the atmosphere lying next to the surface of the earth and extending up to between 50 and 100 meters
thin layer chromatography
Alternative spelling of thin-layer chromatography
thin-layer chromatography
A form of chromatography in which the solid phase is silica gel or a similar inert material supported on a glass plate
depletion layer
In semiconductor physics, the depletion region, also called depletion layer or depletion zone, as well as the junction region or the space charge region is an insulating region within a conductive, doped semiconductor material where the charge carriers have diffused away or have been swept away by an electric field
A layer
malleolus
A layer
thickness
D layer
The lowest region of the ionosphere, existing only during the day and extending from about 40 to 65 kilometers (25 to 40 miles) above the earth. Also called D region
Double-layer Supertwist Nematic
{i} technology that improves appearance and brightness in passive-matrix LCD displays, DSTN (Computers)
E layer
A region of the ionosphere, extending from about 90 to 150 kilometers (55 to 95 miles) above the earth and influencing long-distance communications by strongly reflecting radio waves in the range from one to three megahertz. Also called E region, Heaviside layer, Kennelly-Heaviside layer
Malpighian layer
The deepest layer of the epidermis, from which the outer layers develop
Multi-Layer-Perceptron
refers to: neural net A feedforward type neural net Built of an input layer, at least one hidden layer and one output layer Mainly used for pattern association see also: backpropagation, hidden layer, Perceptron
Secure Socket Layer
protocol designed by Netscape that enables secure transmission of information over the World Wide Web (Computers), SSL
appleton layer
the highest region of the ionosphere (from 90 to 600 miles up) that contains the highest concentration of free electrons and is most useful for long-range radio transmission
audio layer 3 MPEG-1
abbreviation of MPEG-1, audio layer 3 Standard technology and format for the compression of audio signals into very small computer files. For example, sound data from a compact disc (CD) can be compressed to one-twelfth the original size without sacrificing sound quality. Because of small file size and ease of production from CD sources, the MP3 format is very popular for transmitting music files over the Internet. Although recording companies have sued many Web sites for facilitating the exchange of such copyrighted material, many now provide sample songs in MP3 format to promote CD sales, and some musicians bypass recording companies and issue their songs over the Internet in MP3 format only. See also data compression
boundary layer
Layer of atmosphere directly affected by the earth's surface
boundary layer
A common interface between two software components that is standardized to allow other components to connect to this interface
boundary layer
The relatively still layer of water just above the bed of a river
boundary layer
The region in the immediate vicinity of a surface in which the phase shift between a direct and a reflected path wave is negligible within the audio frequency spectrum of interest The Pressure Zone
boundary layer
The region of fluid close to the surface of a solid body where, due to viscosity, the transverse gradients of velocity are large compared to horizontal variations and where shear stress is significant
boundary layer
The layer of reduced velocity in fluids, such as air and water, that is immediately adjacent to the surface of a solid past which the fluid is flowing. In fluid mechanics, a thin layer of flowing gas or liquid in contact with a surface (e.g., of an airplane wing or the inside of a pipe). The fluid in the boundary layer is subjected to shear forces. A range of velocities is established across the boundary layer, from zero (provided the fluid is in contact with the surface) to maximum. Flow in boundary layers is more easily described mathematically than is flow in the free stream. Boundary layers are thinner at the leading edge of an aircraft wing and thicker toward the trailing edge; such boundary layers generally have laminar flow in the leading (upstream) portion and turbulent flow in the trailing (downstream) portion. See also drag
boundary layer
In general, a layer of air adjacent to a bounding surface Specifically, the term most often refers to the planetary boundary layer, which is the layer within which the effects of friction are significant For the earth, this layer is considered to be roughly the lowest one or two kilometers of the atmosphere It is within this layer that temperatures are most strongly affected by daytime insolation and nighttime radiational cooling, and winds are affected by friction with the earth's surface The effects of friction die out gradually with height, so the "top" of this layer cannot be defined exactly
boundary layer
This is a transitional area between two distinct regions with different physical properties (e g , air and water) In atmospheric modeling, the boundary layer is usually considered to be the layer of air adjacent to the Earth's surface There are basically two ways to represent the boundary layer in a numerical prediction model One way is to provide sufficient levels near the Earth's surface to resolve the boundary layer Another way is to apply boundary layer parameterization methods so that the boundary layer processes can be approximately represented with model variables
boundary layer
in general, a layer of air adjacent to a bounding surface Specifically, the term most often refers to the planetary boundary layer, which is the layer within which the effects of friction are significant For the earth, this layer is considered to be roughly the lowest one or two kilometers of the atmosphere It is within this layer that temperatures are most strongly affected by daytime solar heating and nighttime radiational cooling, and winds are affected by friction with the earth's surface The effects of friction die out gradually with height, so the "top" of this layer cannot be defined exactly
boundary layer
A layer of air saturated with water vapor (from transpiration) that forms next to a leaf surface when there is no air movement
boundary layer
The region of the atmosphere below ~3,000 ft (1 km) altitude, where air motion is affected by turbulent interaction with the ground surface Back
boundary layer
a layer of fluid whose dynamic behavior is directly influenced by an adjacent solid or liquid surface Meteorological examples are the atmospheric boundary layer and the sheath of air enveloping a falling raindrop
boundary layer
A general term for the layer of air adjacent to a surface
boundary layer
the layer of fluid in the immediate vicinity of a bounding surface; in the atmosphere, the air layer near the ground affected by diurnal heat, moisture or momentum transfer to or from the surface
boundary layer
The layer of fluid in the immediate vicinity of a bounding surface, eg sea bottom At the boundary layer the frictional forces are significant and can lead to wave distortion
boundary layer
A transition layer between two neighboring regions of plasma in the magnetosphere Some examples are the plasma sheet boundary layer, which is the transition from the plasma sheet to the tail lobes, and the low latitude boundary layer, just inside the magnetopause, which is the transition between the equatorial magnetosphere and the solar wind in the magnetosheath (which is solar wind modified in various ways by the bow shock)
boundary layer
In general, a layer of air adjacent to a bounding surface Specifically, the term most often refers to the planetary boundary layer (PBL), which is the layer within which the effects of friction are significant For the earth, this layer is considered to be roughly the lowest 1 or 2 kilometers of the atmosphere
boundary layer
The lowest layer of the earth's atmosphere, usually up to 3,300 feet, or one kilometer, from the earth's surface, where the wind is influenced by the friction of the earth's surface and the objects on it
boundary layer
The part of the troposphere that is directly influenced by the presence of the Earth's surface, and responds to surface forcings with a timescale of an hour or less
boundary layer
the layer of slower flow of a fluid past a surface
d-layer
the lowest region of the ionosphere (35 to 50 miles up) that reflects low-frequency radio waves
germ layer
Any of three cellular layers, the ectoderm, endoderm, or mesoderm, into which most animal embryos differentiate and from which the organs and tissues of the body develop through further differentiation
germ layer
(embryology) any of the 3 layers of cells differentiated in embryos following gastrulation
gun-layer
soldier who aims the cannons at their targets, device which aims the cannons at their targets
heaviside layer
a region of the ionosphere (from 50 to 90 miles up) that reflects radio waves of medium length
hole in the ozone layer
break in the ozone layer which results in an increase of cancerous radiation in the atmosphere
horny layer
{i} outermost layer of the epidermis that is made up of dead cells that come off
layered
formed of layers
layered
with one layer on top of another; "superimposed rocks"
layered
with one layer on top of another; "superimposed rocks
layered
Something that is layered is made or exists in layers. Maria wore a layered white dress that rustled when she moved
layered
{s} having one layer on top of each other; superimposed
layering
Method of propagation
layering
In physical oceanography, this is a consequence of the double diffusion phenomena If a layer of colder, fresher water overlies a layer of warmer, saltier water, the differences in molecular diffusivities between salt and heat will cause the water just above/below the interface to become lighter/heavier than that above/below it and thus it will tend to rise/sink The phenomenon, called layering, can lead to fairly homogeneous layers separated by thinner regions with large gradients
layering
Root induction on stem tissue in order to eventually sever the tissue for propagating a new individual plant See asexual propagation page
layering
Propagation method whereby roots are encouraged to form from branches of a plant After roots are established, the branch is cut off and planted by itself
layering
Playing the same notes on multiple instruments simultaneously is called "layering" This effect can be achieved by copying one track in a sequence and pasting it into another track to be played on another channel using a different instrument The Roland Sound Canvas can achieve layering much more easily by assigning the same MIDI channel to multiple parts
layering
The ability to place or stack two or more sounds on the same area of the keyboard to create a denser sound
layering
A propagating by layers
layering
A conceptual structuring of communication protocols A layer is defined in terms of its communnication protocol to a peer layer in another entity, and the services it provides to the next higher layer in its own entity
layering
Sounding two or more voices, each of which typically has its own timbre, from each key depression Layering can be accomplished within a single synthesizer, or by linking two synths together via MIDI and assigning both to the same MIDI channel
layering
(v) A scheme by which the various graphic elements of a drawing can be grouped together in the CAD database This facility _is used most often to control what is seen _or editable on the screen and what is printed or plotted Layering in most systems is nonhierarchical
layering
A shoot or branch of a plant which is set into the ground to take root while still attached to the parent plant
layering
A method of dividing reinsurance coverage among multiple reinsurers by allowing one reinsurer or a pool of reinsurers to cover all cases in excess of an insurer's retention limit up to a specified amount See also first excess and second excess
layering
A reproductive method used by few tree species where roots sprout from live branches or trunks that have come into permanent contact with the soil [To return to previous page, click your browser's BACK button then scroll through the page to your last location]
layering
A method of propagation in which adventitious roots form on a stem while it is still attached to the parent plant Occurs naturally with some species
layering
Present participle of layer
layering
This is a form of asexual plant propagation It is done by covering a low-growing stem with a enough soil to hold it securely in place (the amount of soil depends on the size stem and how much stress is on it, but it usually needs to be a few inches deep) The tip of the stem should be free of dirt by at least two or three inches The stem should not be cut from the plant Eventually, if the layering is successful, roots will form from one of the nodes under soil When the roots feel secure, the new plant can be cut from the parent plant
layering
The coordination of various protocols in a specific architecture that allows the protocols to work together to ensure that the data is prepared, transferred, received, and acted upon as intended
layering
The strategy of building several levels of protocols where the higher levels of protocols are dependant upon the lower levels TCP/IP will generally utilise four layers
layering
The recording (or playing) of a musical part with of several similar sound patches playing simultaneous
layering
or layerage Method of propagation in which plants are induced to regenerate missing parts from parts that are still attached to the parent plant. It occurs naturally for drooping black raspberry or forsythia stems, whose trailing tips root where they come in contact with the soil. They then send up new shoots from the newly rooted portion of the plant. For soil layering, lower stems are bent to the ground and covered with moist soil of good quality. For air layering, a branch is deeply slit and the wound is covered with a ball of earth or moss and kept moist until roots develop; the branch is then severed and transplanted. Layering was practiced by the ancient Egyptians and Greeks. See also cutting
layering
The reproduction of depth and receding distance, which audibly places the rows of performers one behind the other
layering
Process of regenerating a tree by covering a lower branch with soil after which the branch develops roots and can stand alone as a new tree
layering
Structure [Str]
layering
The rooting of an undetached branch, laying on or partially buried in the soil, which is capable of independent growth after separation from the mother plant
layering
is a method of propagation Plants that trail, such as prostrate rosemary and thyme, layer without any help A stem touches moist ground and it puts out roots You can pull stems to the ground and pin them there to layer your plants
layering
May be achieved with numerous combinations of entities For example, 100 percent of the shares of an IBC being owned by the first trust, which has as its sole beneficiary a second trust
layering
{i} process of pouring many layers of soap (in soap making); method of inducing a twig to root while still attached to the parent plant (Gardening); conduct involving incorrectly changing or layering clothes on top of each other
layering
A propagation technique in which shoots/roots are encouraged to grow on a branch of a parent plant Lax Leader -->
layers
In ArcView GIS, a layer is the representation of a given piece of data When data is loaded into ArcView, it is brought in as a layer, which can be manipulated in terms of color and pattern without affecting the actual piece of data
layers
A function within illustration software that allows the user to organize their drawing As an example it would be likely to see a drawing with layer names such as: Background, tablecloth, plate, pasta, sauce, type Layers do not affect any color separation capabilities; they are simply an organizational aid It is recommended to always use layers
layers
Defines a Layer LayerTypes available: RCMLayer SSMLayer CCMLayer Attention: There must be a NeuronType defined, before you can define a Layer Usage: Layer <name> = new <LayerType> ( <NeuronType>, <x>, <y>, <z> ) e g : Layer input_layer = new RCMLayer ( nt_input, 2, 2, 1 ); Layer functions: SetParam() GetInput() GetZvg() GetDesired() PutOutput() SetWeightOfConnection() ForcedLearning() DeltaRuleLearning() LearnHebb() Recall()
layers
third person singular of layer
layers
Used to a separate objects and symbols to give you more control and organization of your movie Also used to arrange object in front of and behind each other
layers
Please select the correct number of layers for your requested board Please make sure that a description of each of your layers is included with your drawings in your ReadMe file
layers
Layers are an extremely important aspect to many if not all imaging applications and The GIMP is no exception There is good coverage of layers in the Layers Introduction
layers
Layers help organize animation in Flash
layers
plural of layer
layers
Over a period of time, different storms deposit new material on top of older material These different deposits are called layers They can usually be recognized by their different colors and degrees of hardness
layers
A grouping of scene objects that you create to help you organize, view, and edit the contents in your scene but do not affect the final render You can put different objects in each layer and then hide a particular layer if you do not want to see that part of your scene You can also make a layer unselectable A new layer is always empty, visible, and selectable
layers
Also known as objects in some software programs These are really useful when building up an image Each layer is like a sheet of plastic or glass that can be laid on top of each other Areas that have pixels block pixels from the layers below and areas that are clear let the pixels show through from lower layers Layers are used to create complex collages and add repositionable text and graphics More advanced programs have Layer blend modes that allow pixels on one layer to react with ones on layers below This example comprises four layers: Boy's face, blurred feet, Toy story toy and a Photoshop created space background The layers can be individually edited, replaced or moved around -->
layers
Convention in graphics apps that simulates transparent sheets laid over the artwork Complex images can have work saved on many of these layers for easier editing and access to buried regions
layers
~ Also known as Dimensions, which are infinite layers of energy that exist both within Self and outside of Self
ozone layer
The ozone layer is the part of the Earth's atmosphere that has the most ozone in it. The ozone layer protects living things from the harmful radiation of the sun. A region of the upper atmosphere, between about 15 and 30 kilometers (10 and 20 miles) in altitude, containing a relatively high concentration of ozone that absorbs solar ultraviolet radiation in a wavelength range not screened by other atmospheric components. Also called ozonosphere. a layer of gases in the sky that prevents harmful radiation from the sun from reaching the Earth. or ozonosphere Region in the upper atmosphere, about 6-30 mi (10-50 km) high, with significant concentrations of ozone, formed by the effect of solar ultraviolet (UV) radiation on oxygen and also present in trace quantities elsewhere in earth's atmosphere. Ozone strongly absorbs solar UV radiation, causing atmospheric temperature to climb to about 30°F (0°C) at the top of the layer, and preventing much of this radiation from reaching earth's surface, where it would injure many living things. Chlorofluorocarbons, or CFCs, and some other air pollutants that diffuse into the ozone layer destroy ozone. In the mid-1980s, scientists discovered that a "hole" an area where the ozone is up to 50% thinner than normal develops periodically in the ozone layer above Antarctica. This severe regional depletion, explained as a natural seasonal depletion, appears to have been exacerbated by the effects of CFCs, and may have led to an increase in skin cancer caused by UV exposure. Restrictions on the manufacture and use of CFCs and other ozone-destroying pollutants were imposed in 1978
ozone layer
a layer in the stratosphere (at approximately 20 miles) that contains a concentration of ozone sufficient to block most ultraviolet radiation from the sun
pipe layer
A politician who works in secret; in this sense, usually written as one word
pipe layer
One who lays conducting pipes in the ground, as for water, gas, etc
projectile blocking layer
protective vest, layer that protects from explosions
scattering layer
A concentrated layer of organisms in the ocean that reflects and scatters sound waves, as from sonar
sub layer
lower layer
thin layer
narrow film or stratum
thin-layer chromatography
Type of chromatography using as the stationary phase a thin layer (0.01 inch [0.25 mm]) of a special finely ground matrix (silica gel, alumina, or similar material) coated on a glass plate or incorporated in a plastic film. Solutions of the mixtures to be analyzed are spotted near one edge. Solutions of reference compounds are similarly applied. The edge of the plate is then dipped in a solvent. The solvent travels up the matrix by capillarity, moving the components of the samples at various rates because of their different degrees of attachment to the matrix and solubility in the developing solvent. The components, visible as separated spots, are identified by comparing the distances they have traveled with those of the known reference materials. TLC is useful for biological mixtures, especially lipids in animal or vegetable tissues and isoprenoids and essential oils found in flowers and other parts of plants. The matrices withstand strong solvents and developers better than the paper used in paper chromatography
tile-layer
professional who installs tile floors
التركية - الإنجليزية
(Tıp) layer
layer
المفضلات