large boot whose top reaches above the knee

listen to the pronunciation of large boot whose top reaches above the knee
الإنجليزية - التركية
الإنجليزية - الإنجليزية
{i} jackboot
large boot whose top reaches above the knee

  الواصلة

  large boot whose top reaches a·bove the knee

  التركية النطق

  lärc but huz tôp riçız ıbʌv dhi ni

  النطق

  /ˈlärʤ ˈbo͞ot ˈho͞oz ˈtôp ˈrēʧəz əˈbəv ᴛʜē ˈnē/ /ˈlɑːrʤ ˈbuːt ˈhuːz ˈtɔːp ˈriːʧəz əˈbʌv ðiː ˈniː/

  كلمة اليوم

  maw
المفضلات