language

listen to the pronunciation of language
الإنجليزية - التركية
dil

Hiç şüphe yok ki İngilizce dünyada en çok konuşulan dildir. - It isn't a surprise that English is the world's most spoken language.

İnternette Tatar dilinde çok az site vardır. - There are few sites in the Tatar language on the Internet.

lisan

Lisan Laboratuvarını kullanabilir miyiz? - May we use the language lab?

Onunla konuşurken lisanına dikkat etmelisin. - You should watch your language when you talk to her.

{i} mesleki dil
(Dilbilim) dil yetisi
(Bilgisayar) konuşulur

Amerika'da hangi diller konuşulur? - What languages are spoken in America?

Bir dil ne kadar çok ülkede konuşulursa, yerli konuşanı gibi ses çıkarmak o kadar daha az önemlidir, çünkü o dilin konuşanları değişik lehçeler duymaya alışkındır. - The more countries a language is spoken in, the less important it is to sound like a native speaker, since speakers of that language are accustomed to hearing various dialects.

edebiyat
(Dilbilim) dilyetisi
konuşma kabiliyeti
herhangi bir ifade tarzı
sertlanguage
bir kabileye veya bir yere mahsus lehçe
(Askeri) DİL, MAKİNA DİLİ: Haber ve bilgileri göstermek ve bunları halk arasında veya halkla makina arasında alıp vermek için kullanılan bir sistem. Böyle bir sistem; dikkatle belirtilmiş bir harf grubu ile bu harfleri kelime veya ifade şeklinde daha geniş birimler halinde birleştiren kurallardan ve özel anlamlar meydana getirecek kelime düzme ve kullanma kurallarından ibarettir
kompütör lisanı
ağır söz
finger language sağırların kullandığı parmak işaretleri ile konuşulanstrong language küfür
(Bilgisayar) dili

Dilinizi anlayabiliyorum. - I can understand your language.

Tayca, Tayland'ın resmi dilidir. - Thai is the official language in Thailand.

dilden

Birisi beş dilden daha fazlasını akıcı olarak konuşabildiğini iddia ettiğini duyduğumda tamamen inanmıyorum. - I don't quite believe it when I hear someone claim they can speak more than five languages fluently.

Kelimeler çok eski bir dildendi. - The words were from a very old language.

dilde
dilin
language allowance
Dil Tazminatı
language and history
dil ve tarih
language arts
dil sanatları
language change
(Dilbilim) dil değişimi
language games
dil oyunları
language policy
dil politikası
language reform
(Dilbilim) dil devrimi
language skills
dil becerileri
language tests
(Dilbilim) dil sınavları
language/country
(Bilgisayar) dil/ülke
language barrier
dil barajı
language conversion program
dil dönüştürme programı
language format
dil formatı
language interpreter
dil yorumlayıcı
language interpreter
dil yorumlayıcısı
language learning
dil öğrenimi
language lesson
dil dersi
language processing
dil işleme
language processor
dil işlemcisi
language processors
dil işleyiciler
language processors
dil işlemciler
language requirement
lisan gerekliliği
language school
dil okulu
language specifications manual
dil belirtimleri el kitabı
language statement
dil deyimi
language teaching
dil öğretimi
language translator
dil çeviricisi
language translator
dil çevirici
language acquisition
(Dilbilim) Dil edinimi
language digit
dil basamaklı
language economy
dil tutumluluğu, dil ekonomisi
language immersion
(Eğitim) Yabancı bir dili yalnızca o dili kullanarak öğretme metodu
language independent
bağımsız dil
language interface
dil arabirimi
language means
dil araçları
language model
dil modeli
language name
dil adı
language of instruction
eğitim dili
language of translation
çevirinin dil
language performance
dil performans
language sign
işaret dili
language spot
Dil yeri
language subset
dil alt kümesi
language translation
dilde çeviri
language transmission
dil iletim
language user
dilde kullanıcı
language vocabulary
dil kelime
Language Teaacher
LanguageTeacher 98: English-Turkish Ingilizce Türkçe sözlük
language barrier
dil engeli
language button
(Bilgisayar) dil düğmesi
language device
(Dilbilim) dil düzeneği
language ego
(Dilbilim) dil benliği
language files
(Bilgisayar) dil dosyaları
language games
(Sosyoloji, Toplumbilim) dil oyunları (wittgenstein)
language id
(Bilgisayar) dil kimliği
language lab
(Dilbilim) dil deneyliği
language laboratory
dil laboratuvarı
language loss
(Dilbilim) dil yitimi
language match
(Bilgisayar) dil eşleşmesi
language media format
(Askeri) dil ortam formatı
language monitor
Dil Monitörü
language property
Dil Özelliği
language shift
(Dilbilim) dil değiştirimi
language tester
(Dilbilim) dil sınavı hazırlayıcısı
latinian language
latin  dili
latinian language
latin dili
Cebuano language
Sabuanca dili
pick up a language
yabancı dili kapmak
assembly language
(Bilgisayar) birleştirici dil
choose language
(Bilgisayar) dil seç
colloquial language
konuşma dili
community language
(Dilbilim) topluluk dili
czech language
çekçe
data description language
(Bilgisayar,Teknik) veri betim dili
define style language
(Bilgisayar) biçem dili tanımla
dutch language
felemenkçe
english as a foreign language
(Dilbilim) yabancı dil olarak ingilizce
english as a second language
(Dilbilim) ikinci dil olarak ingilizce
foreign language
yabancı dil

Ben, iki yabancı dil öğreniyorum. - I am learning two foreign languages.

Yabancı dil öğrenmek zordur. - It's hard to learn a foreign language.

functions of language
(Dilbilim) dilin işlevleri
hardware description language
(Bilgisayar) donanım tasarım dili
high level language
(Bilgisayar) üst düzey dil
host language
(Bilgisayar) ana program dili
host language sql
(Bilgisayar) ana program dili
hypertext markup language
(Askeri) bağlantılı metin dili
hypertext markup language
(Bilgisayar) hipermetin işaretleme dili
ignore language
(Bilgisayar) dili gözardı et
intensive language course
(Dilbilim) yoğun dil öğretim kursu
literary language
(Dilbilim) yazın dili
meta language
(Dilbilim) üstdil
native language
doğal dil
ordinary language
(Dilbilim) gündelik dil
persian language
fars dili
philosophy of language
(Dilbilim,Eğitim) dil felsefesi
polish language
leh dili
private language
özel dil
receptive language
(Pisikoloji, Ruhbilim) alıcı dil
remove language
(Bilgisayar) dil kaldır
spanish language
ispanyol dili
spoken language
(Dilbilim) sözlü dil
stem inflected language
(Dilbilim) gövde çekimli dil
structured query language
yapısal sorgu dili
structured query language
(Askeri) yapısal sorgulama dili
turkish language
türkçe dili
wireless markup language
(Telekom) kablosuz biçimlendirme dili
your language
(Bilgisayar) diliniz
languages
dilleri

Belçika'da hangi dilleri konuşuyorlar? - What languages do they speak in Belgium?

Ama sonra o Londra'da dilleri çalışan bir öğrenci olan Jane Wilde'a aşık oldu. - But then he fell in love with Jane Wilde, a student studying languages in London.

الإنجليزية - الإنجليزية
A form of communication using words either spoken or gestured with the hands and structured with grammar, often with a writing system

sign language.

A computer language
The vocabulary and usage used in a particular specialist field

legal language.

Profanity
The particular words used in speech or a passage of text

The language used in the law does not permit any other interpretation.

The ability to communicate using words

the gift of language.

Nonverbal communication

body language.

{n} all human speech, a tongue, a style
You can refer to someone's use of rude words or swearing as bad language when you find it offensive. Television companies tend to censor bad language in feature films There's a girl gonna be in the club, so you guys watch your language
The term often used by semioticians and others in a very general sense to mean any system of signs It is also frequently used in a narrower sense to designate a system of verbal signs, talking verbal here to include both spoken (or auditory) and written signs Language is the most common English translation for langue, although some authors propose ''tongue'' to be the better choice In this paper, I will use language in a more general sense and langue as defined by Saussure
{i} body of spoken or written words with which people communicate thoughts and feelings; specialized vocabulary; nonverbal means of communication (system of symbols, etc.); manner in which a person writes or speaks; manner in which animals communicate
the cognitive processes involved in producing and understanding linguistic communication; "he didn't have the language to express his feelings"
The sounds, structure, meaning, and usage associated with some linguistic community Note that this definition refers to language in a general sense, and not merely the sounds uttered by its speakers
The expression of ideas by writing, or any other instrumentality
the mental faculty or power of vocal communication; "language sets homo sapiens apart from all other animals"
Any means of conveying or communicating ideas; specifically, human speech; the expression of ideas by the voice; sounds, expressive of thought, articulated by the organs of the throat and mouth
The language of a piece of writing or speech is the style in which it is written or spoken. a booklet summarising it in plain language The tone of his language was diplomatic and polite
A system of communication using the spoken word or using symbols that represent words or sounds
The Language in which the original article appeared in the primary journal is a separate information field in IPA
A system of organized and defining syntax errors
This is a system for communicating Written languages use symbols (i e characters) to build words The entire set of words is the language's vocabulary The ways in which the words can be meaningfully combined is defined by the language's syntax and grammar The actual meaning of words and combinations of words is defined by the language's semantics
The vocabulary and phraseology belonging to an art or department of knowledge; as, medical language; the language of chemistry or theology
The suggestion, by objects, actions, or conditions, of ideas associated therewith; as, the language of flowers
[ISO] A set of characters, conventions, and rules, that is used for conveying information The three aspects of language are pragmatics, semantics, and syntax
the text of a popular song or musical-comedy number; "his compositions always started with the lyrics"; "he wrote both words and music"; "the song uses colloquial language"
This file should contain a single line with the name of the language for which you are creating a dictionary This information is used to create appopriate titles for the HTML files You should edit this file to adapt it to your language
A system for communicating ideas and feelings using sounds, gestures, signs, or marks
(language) communication by word of mouth; "his speech was garbled"; "he uttered harsh language"; "he recorded the spoken language of the streets"
a systematic means of communicating by the use of sounds or conventional symbols; "he taught foreign languages"; "the language introduced is standard throughout the text"; "the speed with which a program can be executed depends on the language in which it is written
According to the Orthodox tradition, the Church adopts and uses the language of any particular country or ethnic group that she serves The main liturgical languages in the Orthodox Church are Greek, the various descendants of old Church Slavonic, and Arabic
  A set of characters, conventions, and rules that is used for conveying information   (188)
The forms of speech, or the methods of expressing ideas, peculiar to a particular nation
Windows 3 1 and 95 can support foreign languages In most cases, the foreign country has a different set of accented characters and a different keyboard layout The UK and USA use the Qwerty keyboard layout (this describes the first keys on the top left hand row) France uses the Azerty layout If you want tp use a different language for display and printing you will have to change the language setup for the font used to support the accents and the keyboard layout for Windows If you want to use central European or Asian languages, you'll need to buy new fonts
The language in which the article is published
a system of words used in a particular discipline; "legal terminology"; "the language of sociology"
The inarticulate sounds by which animals inferior to man express their feelings or their wants
Language is the use of a system of communication which consists of a set of sounds or written symbols. Students examined how children acquire language
the language learners use in completing a task (e g the mother tongue or English, or the particular vocabulary, structures or functions the task requires the learners to use)
The language in which the data element is specified
The words, their pronunciation, and the methods of combining them used and understood by a considerable community
the use of an organised means of combining words in order to communicate [cf communication]
To communicate by language; to express in language
Information on the language or languages of the unit being described [RAD 1 8B14]
system for communicating ideas and feelings using sounds, gestures, signs, or marks
words chosen by authors to convey their ideas, attitudes and points of view and to guide our reactions to texts
A race, as distinguished by its speech
Computer programs can be written in a variety of different languages Different languages are optimized for different tasks Common languages include Java, C, C++, ForTran, Pascal, Lisp, and BASIC Some people classify languages into two categories, higher-level and lower-level These people would consider assembly language and machine language lower-level languages and all other languages higher-level In general, higher-level languages can be either interpreted or compiled; many languages allow both, but some are restricted to one or the other Many people do not consider machine language and assembly language at all when talking about programming languages
A language is a system of communication which consists of a set of sounds and written symbols which are used by the people of a particular country or region for talking or writing. the English language Students are expected to master a second language
The Dublin Core element used to designate the language of the intellectual content of the resource Recommended best practice for the values of the Language element is defined by RFC 3066 See also section 4 of the Dublin Core Users Guide
You can use language to refer to various means of communication involving recognizable symbols, non-verbal sounds, or actions. Some sign languages are very sophisticated means of communication. the digital language of computers. System of conventional spoken or written symbols used by people in a shared culture to communicate with each other. A language both reflects and affects a culture's way of thinking, and changes in a culture influence the development of its language. Related languages become more differentiated when their speakers are isolated from each other. When speech communities come into contact (e.g., through trade or conquest), their languages influence each other. Most existing languages are grouped with other languages descended "genetically" from a common ancestral language (see historical linguistics). The broadest grouping of languages is the language family. For example, all the Romance languages are derived from Latin, which in turn belongs to the Italic branch of the Indo-European language family, descended from the ancient parent language, Proto-Indo-European. Other major families include, in Asia, Sino-Tibetan, Austronesian, Dravidian, Altaic, and Austroasiatic; in Africa, Niger-Congo, Afro-Asiatic, and Nilo-Saharan; and in the Americas, Uto-Aztecan, Maya, Otomanguean, and Tupian. Relationships between languages are traced by comparing grammar and syntax and especially by looking for cognates (related words) in different languages. Language has a complex structure that can be analyzed and systematically presented (see linguistics). All languages begin as speech, and many go on to develop writing systems. All can employ different sentence structures to convey mood. They use their resources differently for this but seem to be equally flexible structurally. The principal resources are word order, word form, syntactic structure, and, in speech, intonation. Different languages keep indicators of number, person, gender, tense, mood, and other categories separate from the root word or attach them to it. The innate human capacity to learn language fades with age, and languages learned after about age 10 are usually not spoken as well as those learned earlier. See also dialect. Common Business Oriented Language. HyperText Markup Language Practical Extraction and Reporting Language. Standard Generalized Markup Language Structured Query Language. Extensible Markup Language. Afrikaans language Akkadian language Assyro Babylonian language Albanian language Amharic language Arabic language Aramaic language Armenian language assembly language Avestan language Basque language Belarusian language Belarusan language Bengali language Breton language Bulgarian language Catalan language Circassian language Czech language Bohemian language Danish language Dutch language Egyptian language English language Etruscan language Finnish language fourth generation language French language Frisian language Georgian language German language Gothic language Greek language Hausa language Hebrew language Hindi language Hungarian language Icelandic language Irish language Gaelic language Italian language Japanese language Kannada language Kanarese language Khmer language Cambodian language Korean language Ladino language Sephardic language language philosophy of Latin language Latvian language Lettish language Lithuanian language machine language Malay language Malayalam language Maltese language markup language Nahuatl language Norwegian language Occitan language Provençal language Old Church Slavonic language Old Church Slavic language Old Norse language Oscan language Pali language Persian language Farsi language Polish language Portuguese language programming language Punjabi language Panjabi language Romanian language Romany language Russian language Sanskrit language Sardinian language Scottish Gaelic language Serbo Croatian language sign language Slovak language Slovene language Slovenian language Spanish language Swahili language Swedish language Tagalog language Tamil language Tatar language Volga Tatar language Telugu language Tibetan language Turkish language Ukrainian language Ruthenian language Umbrian language Urdu language Vietnamese language Welsh language Yiddish language Adamawa Ubangi languages Adamawa Eastern languages African languages Afro Asiatic languages Hamito Semitic languages Algonquian languages Algonkian languages Altaic languages American Indian languages Anatolian languages Arawakan languages Maipuran languages Athabaskan languages Athapaskan languages Atlantic languages West Atlantic languages Australian Aboriginal languages Austroasiatic languages Austronesian languages Malayo Polynesian languages Baltic languages Bantu languages Benue Congo languages Cariban languages Caucasian languages Celtic languages Chinese languages Sinitic languages Dravidian languages Eskimo Aleut languages Ethiopic languages Finno Ugric languages Germanic languages Gur languages Voltaic languages Hmong Mien languages Miao Yao languages Hokan languages Ijoid languages Indo Aryan languages Indic languages Indo European languages Iranian languages Iroquoian languages Italic languages Khoisan languages Kordofanian languages Kru languages Kwa languages Manchu Tungus languages Tungusic languages Mande languages Maya languages Mayan languages Mon Khmer languages Mongolian languages Munda languages Muskogean languages Niger Congo languages Nilo Saharan languages Otomanguean languages Paleo Siberian languages Paleo Asiatic languages Papuan languages Penutian languages Quechuan languages Romance languages Salishan languages Semitic languages Sino Tibetan languages Siouan languages Slavic languages Slavonic languages Tai languages Tocharian languages Tokharian languages Tupian languages Turkic languages Uralic languages Uto Aztecan languages
A language is a set of strings from the alphabet Σ The set may be empty, finite or infinite The symbol Σ* is the set of all possible strings from the alphabet Σ There are many ways to define a language See definitions below There are many classifications for languages See definitions below Because a language is a set of strings, the words language and set are often used interchangeably in talking about formal languages
The characteristic mode of arranging words, peculiar to an individual speaker or writer; manner of expression; style
The written and spoken methods of combining words to create meaning used by a particular group of people
Language is the code we all use to express ourselves and communicate to others
the mental faculty or power of vocal communication; "language sets homo sapiens apart from all other animals" a systematic means of communicating by the use of sounds or conventional symbols; "he taught foreign languages"; "the language introduced is standard throughout the text"; "the speed with which a program can be executed depends on the language in which it is written
You can refer to the words used in connection with a particular subject as the language of that subject. the language of business
lingo
language barrier
A figurative phrase for the difficulties faced when people who have no language in common attempt to communicate with each other
language barriers
plural form of language barrier
language code
Any of several systems that assign short letter codes to languages
language codes
plural form of language code
language continuum
A situation where two or more languages in the same geographic region merge together without a definable boundary
language exchange
A method of language learning based on mutual language practicing by learning partners who speak different languages
language exchanges
plural form of language exchange
language families
plural form of language family
language family
A set of languages which have evolved from a common ancestor
language isolate
A natural language with no proven relationship with another living language
language isolates
plural form of language isolate
language lab
A schoolroom equipped with audio equipment so that students may hear and practice speaking a language they are learning
language labs
plural form of language lab
language maven
A self-appointed authority on language usage
language police
Any person or group crusading for a particular usage or omission within a language; also called language cops, tongue troopers
language swap
A method of language learning based on mutual language practicing by learning partners who speak different languages
language-code
Attributive form of language code

language-code table.

language acquisition
(Dilbilim) Language acquisition is the process by which the language capability develops in a human
language immersion
(Eğitim) Language immersion is a method in which the students are taught according to the school curriculum using a language other than their mother tongue
language area
a large cortical area (in the left hemisphere in most people) containing all the centers associated with language
language arts
– A curriculum subject concerned with the skills involved in expressing ideas in writing and in speech, and in understanding the written and spoken ideas of other people
language arts
The subjects, including reading, spelling, and composition, aimed at developing reading and writing skills, usually taught in elementary and secondary school
language arts
Generally the school curriculum areas concerned with the development and improvement of reading, writing, speaking and listening; the HOSTS Language Arts Program supports reading and writing while mentoring encourages speaking and listening
language arts
The skills of reading, writing, speaking, and listening
language barrier
barrier to communication resulting from speaking different languages
language family
group of languages that share a common origin
language isolate
{i} natural language that has no linguistic connection with any other language or is a descendant of an ancestor which is common to any other language (Basque or Korean for example)
language isolate
A language that has no known linguistic affiliation with any other language, such as Basque or Tarascan
language laboratory
A language laboratory is a classroom equipped with tape recorders or computers where people can practise listening to and talking foreign languages. A room designed for learning foreign languages and equipped with tape recorders, videocasette recorders, or computers connected to monitoring devices enabling the instructor to listen and speak to the students individually or as a group. language laboratories a room in a school or college where you can learn to speak a foreign language by listening to tapes and recording your own voice
language laboratory
{i} room for studying languages that is equipped with audio-visual equipment
language learning
learning to use a language
language lesson
a period of instruction learning a language
language requirement
a requirement that a student know certain languages
language school
school where foreign languages are taught
language school
a school for teaching foreign languages
language system
a system of linguistic units or elements used in a particular language
language teacher
teacher of a foreign language
language teaching
teaching people to speak and understand a foreign language
language unit
one of the natural units into which linguistic messages can be analyzed
Ladino language
or Sephardic language Romance language spoken by Sephardic Jews in the Balkans, the Middle East, North Africa, Greece, and Turkey, though nearly extinct in many of these areas. Ladino is a very archaic form of Castilian Spanish, mixed with Hebrew elements. It originated in Spain and was carried to its present speech areas by descendants of the Jews who were exiled from Spain after 1492. It preserves many words and grammatical usages that have been lost in modern Spanish. Ladino is usually written in the Hebrew alphabet
Latin language
Indo-European language of the Italic group; ancestor of the modern Romance languages. Originally spoken by small groups of people living along the lower Tiber River, Latin spread with the growth of Roman political power, first throughout Italy and then through most of western and southern Europe and the central and western Mediterranean coastal regions of Africa. The earliest known Latin inscriptions date from the 7th century BC; Latin literature dates from the 3rd century BC. A gap soon appeared between literary (classical) Latin and the popular spoken language, Vulgar Latin. The Romance languages developed from dialects of the latter. During the Middle Ages and much of the Renaissance, Latin was the language most widely employed in the West for scholarly and literary purposes. Until the latter part of the 20th century, its use was required in the liturgy of the Roman Catholic church
Latvian language
or Lettish language East Baltic language spoken by some two million people in the Republic of Latvia and in diaspora communities, including about 85,000 speakers in North America. Like Lithuanian, it is sparsely attested until the first printed books in Latvian appear in 1585-86. The essentials of the present orthography, which employs the Latin alphabet with a number of diacritics, were adopted in 1908. Literary Latvian is based on the dialect spoken in Riga, Latvia's capital, though in recent years there has been a resurgence of literature in High Latvian (Latgalian), the dialect of eastern Latvia. Relative to Lithuanian, Latvian has undergone a number of striking sound changes, though the grammatical structures of the two languages are similar
Adamorobe Sign Language
An indigenous sign language used in Adamorobe, a village of Ghana
Algerian Sign Language
A sign language used in Algeria
American Sign Language
a language that uses hands, facial expressions, and other bodily behavior to communicate both concrete and abstract ideas; some signs are based on English words, but ASL syntax and grammar are not based on English
Argentine Sign Language
A sign language used in Argentina
Assembly Language
The assembly language of a particular system or machine

I've programmed a TRS-80 using BASIC and Assembly Language.

Bolivian Sign Language
A sign language used in Bolivia
Brazilian Sign Language
A sign language used in Brazil
British Sign Language
a language that uses hands, facial expressions, and other bodily behavior to communicate both concrete and abstract ideas; some signs are based on English words, but BSL syntax and grammar are not based on English
Chilean Sign Language
A sign language used in Chile
Clean Language
A questioning technique based on discovery and development of personal symbols and metaphors of the person questioned
Colombian Sign Language
A sign language used in Colombia
French Sign Language
A dactylological sign language used in seven different countries, based on Old French Sign Language
Hausa Sign Language
A sign language used in Nigeria
Honduras Sign Language
A sign language used in Honduras
Hypertext Markup Language
A set of tags and rules used in developing hypertext documents to be presented on web browsers, allowing incorporation of text, graphics, sound, video and hyperlinks
I don't speak American Sign Language
Indicates that the speaker is unable to speak the American Sign Language
International Auxiliary Language Association
An association founded in 1924 to study the establishment of an international auxiliary language. In 1951, IALA presented Interlingua to the public by publishing the Interlingua-English Dictionary and Interlingua Grammar. Abbreviated IALA
Kenyan Sign Language
A particular sign language, used in Kenya
Martha's Vineyard Sign Language
A sign language, now extinct, which developed on Martha's Vineyard (an island in Massachusetts)
Mongolic language
Any of a group thirteen of languages spoken in Central Asia
Romance language
a European language descended from Latin
South African Sign Language
A sign language used in South Africa
abstract language
Words that represent concepts rather than physical things
artificial language
constructed language
artificial language
computer language
artificial language
formal language
assembly language
A programming language in which the source code of programs is composed of mnemonic instructions, each of which corresponds directly to a machine instruction for a particular processor

A skilled programmer can write very fast code in assembly language.

attested language
A language for which evidence has survived to the present day, either in the form of inscriptions or literature, or because the language is still spoken
body language
Nonverbal communication by means of facial expressions, eye behavior, gestures, posture, and the like; often thought to be involuntary
child language
The language spoken by a child that doesn't have full control over it yet
child-language
Attributive form of child language, noun

He spoke with a child-language tone of voice but with a full vocabulary.

computer language
machine language
computer language
A language that is used in association with computers, including programming languages, machine languages, query languages, markup languages etc
computer language
programming language
computer-language
Attributive form of computer language, noun

a computer-language terp.

computing language
programming language; computer language
conditional assembly language
that part of an assembly language used to write macros
constructed language
Any language, whether a human language, a programming language or markup language, that is not a natural language
constructed language
A human language that has been consciously devised by an individual or a small group, as opposed to having naturally evolved as part of a culture like a natural language
constructed language
Any language used by people, as opposed to less civilized means of communication, such as the socialization between animals
contact language
a pidgin language
daughter language
A language which genetically descends from earlier, parent language

French, Spanish, Italian and Portuguese are daughter languages of Latin.

dead language
a language which no longer has any native speakers
domain-specific language
A programming / specification language that is dedicated to a particular problem domain, a particular problem representation/solution technique
expressive language
The ability to produce language in any of a number of different modalities such as speech, sign or writing

Receptive language is the phrases and vocabulary that we understand, whereas expressive language is what we actually use.

first language
the first language one is taught to speak; one's native language
first language
the language one feels most comfortable and capable with
foreign language
Any language other than that spoken by the people of a specific place
formal language
A set of finite strings (called sentences) over a specified finite alphabet
foul language
Profane or inappropriate and unacceptable words
high level language
Common misspelling of high-level language
high-level language
A programming language, requiring a compiler to translate into a form a particular machine understands, focusing on user-friendly code development by automating core tasks such as accessing memory
imperative language
Any programming language that consists (mostly) of a series of commands, typically assigning values to objects; a procedural language
international auxiliary language
A language intended to be used by people who do not share a common language
literary language
A register of a language that is used in literary writing
living language
a language which is still spoken in the contemporary period, as opposed to a dead language
low-level language
A computer language who's source code is a somewhat user-friendly version of a particular computer architecture's assembly language, containing no provisions for portability between architectures
machine language
The set of instructions that a particular computer is designed to execute; generated from a high-level language by an assembler, compiler or interpreter

Though machine language is efficient for computers, it is inefficient for programmers.

markup language
computer language using markups
mathematical markup language
A method of representing mathematical symbols and formulae using XML
mixed language
A language formed by combining two languages, keeping elements of the grammar of both
moon language
Text written in an incomprehensible script, especially Japanese or Chinese
native language
One's first language, learned in early childhood

Mary Katharine, one of the things in California, kids apparently who speak English as a second language have a year in which they can take classes that are taught in their native language in addition to English, and some people would say that that should help them really get established and after that, you're on your own, go take all the tests in English.

native language
The language of a Native or Aboriginal people (often capitalized)

Additional Alaska Native language programs have been offered by the Goldbelt Corporation and Sealaska Corporation. Elementary, intermediate, and advanced Tlingit, as well as elementary Haida, have been taught at the University of Alaska Southeast by Native speakers who are fluent and also understand the worldview expressed by the languages, as reflected in their syntax and grammar and their cultural references.

natural language
natural languages (sense 1) considered collectively

It'll be a long time before computers understand natural language.

natural language
a human language which has evolved naturally in a community, usually in contrast to computer programming languages or to artificially constructed languages such as Esperanto
object language
A language or a part of a language that is used to speak about objects but not about sentences or propositions
people-first language
politically correct language referring to disabilities by avoiding adjectives or the copula

people first language, which refers to the person first and the disability second: Americans with disabilities, for example, rather than disabled Americans, letter to the editor of BusinessWeek, published in Issue 3059 (1988).

planned language
constructed language
programming language
Code of reserved words and symbols used in computer programs, which give instructions to the computer on how to accomplish certain computing tasks
proto-language
A language which is reconstructed by examining similarities in existing languages to try to deduce what a common ancestor language, no longer known, would have been like
query language
Any of several generalized computer languages in which users may extract data from selected records in a database
receptive language
The ability to comprehend information and understand spoken language (or sign language). It may include understanding of the vocabulary and concepts presented, short-term memory and sequencing information
reconstructed language
A hypothetical, usually unattested language formed by making comparisons between the similarities of actual languages
scripting language
A computer language designed to be used as part of a larger application

It's a great application, but the scripting language is cheesy.

sign language
The sign language (sense 1) that is used locally or that is mistakenly believed to be the only one

I'm taking night classes to learn sign language.

sign language
Communication through gestures used when speech is impossible, for example, between monks under a vow of silence or people speaking different languages

Even Maxwell the trader, who has been most among them, is compelled to resort to the curious sign language common to most of the prairie tribes.

sign language
Sign languages (sense 1) considered collectively

There are some unique properties found in sign language compared to spoken language.

sign language
One of several natural languages, typically used by the deaf, where the words and phrases consist of hand shapes, motions, positions, and facial expressions

It is safe to say that the academic world is now convinced that sign languages are real languages in every sense of the term.

source language
The language of the source code to be compiled
source language
The language from which a translation is done
standard language
A particular variety of a language that is regarded as the most correct way of writing or speaking the language
strong language
The use of language considered offensive or taboo especially in movies and films
strong-language
Attributive form of strong language, noun
target language
The language into which a translation is done
target language
The machine language into which source code is to be compiled
unparliamentary language
Language considered to be inappropriate to be used during a parliamentary session; especially profanity or suggestions of dishonesty
whole language
Used to describe a method of teaching literacy that emphasises the recognition of words in an everyday context; often contrasted with phonics
accessible language
The language that doesn’t exclude anyone
the language
{n} flemish
languages
English-French
languages
These fields were marked if the majority of an advertisement was written in another language The most frequent languages found were French and Spanish There was one Italian language advertisement
languages
a category of information for enhanced profiles that lists the languages in which business is conducted
languages
This entry provides a rank ordering of languages starting with the largest and sometimes includes the percent of total population speaking that language
languages
plural of language
languages
The number of different languages in which the phone can display its text
languages
Primarily conceived in English, the Glossary has been further developed in French and Spanish, and now exists in all the FAO languages (i e Arabic and Chinese as well) Informal versions exist in other languages (for example, Russian)
languages
Numerous
languages
Wouldn't it be funny to watch "Friday" in Spanish? Ok, maybe not But some DVD's will allow you to re-dub the voices in different tongues or simply choose the language of the subtitles
التركية - الإنجليزية
{k} lang
resmi dil official language, legally recognized language
(of a country)
language

  الواصلة

  lan·guage

  التركية النطق

  länggwıc

  النطق

  /ˈlaɴɢgwəʤ/ /ˈlæŋɡwəʤ/

  علم أصول الكلمات

  [ 'la[ng]-gwij, -wij ] (noun.) 14th century. Middle English language from Old French language from Vulgar Latin * linguāticum, from Latin lingua (“tongue, speech, language”) from Old Latin dingua "tongue" from Proto-Indo-European *dn̥ǵʰwéh₂s (“tongue, speech, language”). Displaced native Middle English rearde, ȝerearde "language" (from Old English reord "language, speech"), Middle English londspreche, londspeche "language" (from Old English *landspræc "language, national tongue"), Old English þēod and þēodisc, "language".

  فيديوهات

  ... And wherever you are in language, culture, or ...
  ... our science and technology to transfer into spoken language, ...

  كلمة اليوم

  vaward
المفضلات