kurnaz

listen to the pronunciation of kurnaz
التركية - الإنجليزية
crafty

Tom is crafty, isn't he? - Tom kurnaz, değil mi?

I have created a perfect plan for capturing that crafty animal. - O kurnaz hayvanı yakalamak için mükemmel bir planı oluşturdum.

shrewd

He is shrewd and calculating. - O, kurnaz ve hesapçıdır.

They are shrewd in trade. - Onlar ticarette kurnaz.

cunning

That man is one cunning devil! - O adam kurnaz bir şeytan!

It is said that the fox is more cunning than any other animal. - Tilkinin diğer hayvanlardan daha kurnaz olduğu söylenir.

artful
fox

It is said that the fox is more cunning than any other animal. - Tilkinin diğer hayvanlardan daha kurnaz olduğu söylenir.

People say that the fox is more cunning than other animals. - İnsanlar tilkinin diğer hayvanlardan daha kurnaz olduğunu söylerler.

guileful
wise
trickier
leerier
wheeler-dealer
hard-boiled
shrewdest
design
coon
foxy
tricky
shifty
slyboots
knowing
calculating

He is shrewd and calculating. - O, kurnaz ve hesapçıdır.

Tom is cunning and calculating. - Tom kurnaz ve çıkarcıdır.

downy
roguish
cunning, foxy, sly, shrewd, canny, wily, astute, artful, crafty, sharp
heady
dodger
canny
wise guy
cunning, foxy
politic
arch
slick
wheeler dealer
dodgy
quirky
sly old fox
weasel
designing
serpentine
hard boiled
sharp

Tom is really sharp, isn't he? - Tom gerçekten kurnaz, değil mi?

slim
cagey
feline
cattish
leery
astute
cute
catty
{s} smart
mercurial
cagy
subtle
vulpine
snaky
savvy
sly

Aren't you the sly one? - Sen kurnaz biri değil misin?

wide awake
{s} wily
disingenuous
snuff
parlous
subtile
hardboiled
kurnaz bir biçimde
cannily
kurnaz kimse
fox
kurnaz olmayan (kimse)
simpleminded
kurnaz bir şekilde
guilefully
kurnaz bir şekilde
cattily
kurnaz bir şekilde
calculatingly
kurnaz bir şekilde
astutely
kurnaz herif
sly dog
kurnaz köpek
a sly dog
kurnaz olmak
be up to snuff
kurnaz politikacı
wheeler dealer
hin olmak, kurnaz olmak
hin to be up to snuff
avcı kediye kurnaz fare
(Konuşma Dili) It's possible to outfox a fox
tilki gibi kurnaz
as cunning as a fox
tilki gibi kurnaz
(deyim) as smart as a fox
التركية - التركية
Kolay kanmayan, başkalarını kandırmasını ve ufak tefek oyunlarla amacına erişmesini beceren, açıkgöz
Kolay kanmayan, başkalarını kandırmasını ve ufak tefek oyunlarla amacına erişmesini beceren, açıkgöz: "Nedim kurnaz, benden iki gün evvel izin aldı."- A. Gündüz
hinoğlu
kurnaz
المفضلات