kabaca reddetmek

listen to the pronunciation of kabaca reddetmek
التركية - الإنجليزية
repulse
rebuff
kabaca reddetme
repulse
kabaca reddetmek
المفضلات