in a flirtatious manner, playfully, in an affectionately teasing manner

listen to the pronunciation of in a flirtatious manner, playfully, in an affectionately teasing manner
الإنجليزية - التركية

تعريف in a flirtatious manner, playfully, in an affectionately teasing manner في الإنجليزية التركية القاموس.

flirtatiously
fingirdek bir şekilde
الإنجليزية - الإنجليزية
flirtatiously
in a flirtatious manner, playfully, in an affectionately teasing manner
المفضلات