immediately, static, stationary, statistics, statute

listen to the pronunciation of immediately, static, stationary, statistics, statute
التركية - الإنجليزية
{k} stat
immediately, static, stationary, statistics, statute
المفضلات