his fate is trembling in the balance

listen to the pronunciation of his fate is trembling in the balance
الإنجليزية - الإنجليزية
his destiny will be determined, his fate depends upon (the outcome of an event, etc.)
his fate is trembling in the balance

  الواصلة

  his fate I·s trembling in the Bal·ance

  التركية النطق

  hîz feyt îz tremblîng în dhi bälıns

  النطق

  /həz ˈfāt əz ˈtrembləɴɢ ən ᴛʜē ˈbaləns/ /hɪz ˈfeɪt ɪz ˈtrɛmblɪŋ ɪn ðiː ˈbæləns/

  كلمة اليوم

  feuilleton
المفضلات