hip-hip

listen to the pronunciation of hip-hip
الإنجليزية - التركية

تعريف hip-hip في الإنجليزية التركية القاموس.

hip
{i} kıç
hip
(İnşaat) sırt
hip
(Tekstil) basen
hip
(İnşaat) çatı sırtı
hip
havalı
hip
(İnşaat) sağrı
hip bath
Su seviyesi kalçaları gelecek şekilde küvet içinde oturarak yapılan banyo
hip fractures
(Tıp) kalça kırıkları
hip girdle
(Anatomi) kalça kemeri
hip groove
(Hayvan Bilim, Zooloji) kalça olukçuk
hip jack
sırt merteği
hip line
(Tekstil) basen hattı
hip of the dognose
(Gıda) kuşburnu
hip of the roof
(İnşaat) çatı mahyası
hip of wild rose
itburnu
hip principal
mahya merteği
hip prosthesis
(Tıp) kalça protezleri
hip rafter
(İnşaat) sırt merteği
hip roll
(Spor) aerobikte bir kalça hareketi
hip roll
(İnşaat) mahya kiremidi
hip roof
(İnşaat) sağrılı çatı
hip shoot
(Askeri) kalçadan atış
hip size
(Tekstil) basen ölçüsü
hip tile
(İnşaat) eğik mahya kiremidi
hip tile
(İnşaat) mahya kiremidi
get hip to
karşı uyanık ol
got hip to
uyanık ol
hip
kalça

Tom ellerini kalçasına koydu. - Tom put his hands on his hips.

Geniş kalçalarım yok. - I don't have wide hips.

hip joint
mertek düğüm noktası
hip joint
kalça eklemi
hip knob
çatı kalkan tepeliği
hip molding
sağrı pervazı
hip pocket
arka cep
hip roof
ortası kabarık çatı
rose hip
kuşburnu
shoot from the hip
dan diye söylemek
Joined at the hip
(deyim) Etle tırnak gibi, yakın arkadaş, ayrılmaz ikili

Those two are the best of friends, it's as if they're joined at the hip!.

get so. on the hip
olsun o kadar. kalça üzerinde
have on the hip
hip üzerindeki
headlock hip throw
(Spor) (Güreş) Kafakol. Karşı güreşçinin bir kolunu koltuk altında sıkıştırdıktan sonra öteki kolu ensesi üzerinden aşırıp, sıkıştırılan kolun koltuk altından tutma ve vücudunu kalça üzerine alarak ayaklarını yerden kestikten sonra diz çöküp sırtının üstüne yere vurma
headlock hip toss
(Spor) (Güreş) Kafakol. Karşı güreşçinin bir kolunu koltuk altında sıkıştırdıktan sonra öteki kolu ensesi üzerinden aşırıp, sıkıştırılan kolun koltuk altından tutma ve vücudunu kalça üzerine alarak ayaklarını yerden kestikten sonra diz çöküp sırtının üstüne yere vurma
hip
dam yanlarının bitişmesinden hâsıl olan dış açı
hip dysplasia
(Tıp, İlaç) Kalça çıkığı
hip hops
hip şerbetçiotu
hip joint mertek
düğüm noktası
hip joint pain
(Tıp, İlaç) Kalça eklemi ağrısı
hip knob çati
kalkan tepeliği
hip moulding
sağrı pervazı, çatı kalkan pervazı
hip socket
hip soket
hip spring
hip bahar
hip swing
hip salıncak
hip-hugger jeans
dar kot pantalon
hip-hugger jeans
Düşük belli, kalça kısmını saran, dizden aşağıya doğru genişleyen ve genelde kot kumaşından yapılan pantolon. İspanyol paça pantolon
joint at the hip
(deyim) Ayrılmaz ikili, etle tırnak
low hip jeans
düşük bel
un-hip
un-kalça
be hip
modern olmak
be hip
modaya uymak
be hip to
haberdar olmak
be hip to
farkında olmak
church hip
(İnşaat) kilise dam sağrısı
extra hip width
(Tekstil) dış kalça genişliği
get hip to
karşı uyanık olmak
got hip to
uyanık olmak
hip
{s} haberdar
hip
yarım banyo
hip
{i} kuruntu
hip
{i} kuşburnu
hip
hip disease
hip
{i} kalça eklemi

Büyükannem düştü ve kalça eklemini kırdı. - My grandmother fell and broke her hip.

hip
dama sırt yapmak
hip
{i} iç sıkıntısı
hip
uyanık
hip
zamana uygun
hip
{s} modern

Ben gençken, bir çocuğun sahip olabileceği en modern şey, bir transistör radyoydu. - When I was young, the hippest thing a kid could own was a transistor radio.

hip
{s} farkında olan
hip
{i} çatı dış açısı
hip
{s} açıkgöz
hip
{f} içini sıkmak
hip
{s} modaya uygun
hip
(fiil) içini sıkmak
hip
ünlem alkışa hazır ol işareti
hip
hipbone kalça kemiği
hip
argo vakıf
hip
{i} gül tohumu
hip flask
cep şişesi
hip flask
yassı kıç cebi şişesi
hip hip hurrah
şa şa şa
hip molding
(İnşaat) çatı kalkan pervazı
hip pocket
(Tekstil) basen cebi
hip pocket
kıç cebi
rose hip tea
(Gıda) kuşburnu çayı
shoot from the hip
(deyim) fevri davranmak
shoot from the hip
(deyim) işkembeden atmak
skew hip
(İnşaat) eğik dam sağrısı
skewed hip
(İnşaat) eğik dam sağrısı
smite hip and thigh
(Konuşma Dili) bütün gücüyle vurmak
smite hip and thigh
(Konuşma Dili) tümü gücüyle saldırmak
الإنجليزية - الإنجليزية

تعريف hip-hip في الإنجليزية الإنجليزية القاموس.

hip
The inclined external angle formed by the intersection of two sloping roof planes
hip
aware, informed, up-to-date, trendy
hip
The outward-projecting parts of the pelvis and top of the femur and the overlying tissue
hip
The fruit of a rose
hip and shoulder
A bump of an opponent, using the side of the body, ie. roughly the hip through to the upper arm and shoulder (the upper arm is held close against the body). Such bump is considered fair play, as long as it's not a push in the back, or hits the opponent's head (a high contact)
hip bone
One of the two bones that form the sides of the pelvis
hip bones
plural form of hip bone
hip check
a maneuver performed by an ice hockey player to take another player out of the play; a maneuver whereby the performer uses his hip to crash into another player, to check their movement
hip check
performing a hip check
hip checked
Simple past tense and past participle of hip check
hip checking
Present participle of hip check
hip checks
plural form of hip check
hip checks
Third-person singular simple present indicative form of hip check
hip flask
A container designed to hold small amounts of alcohol, especially spirits, for personal consumption on the go
hip hip hooray
An exclamation of congratulations especially in response to a call for 'Three cheers for' the person
hip hop
A popular urban culture, associated with rap music, breakdancing, etc
hip pack
fanny pack , bum bag
hip roof
A roof formed from inclined, planar ends and sides, joined at their edges to form hips, the longer sides forming a ridge at the top
hip speed
The speed of rotation of the hips of a batter during a swing

Good hip speed leads to good bat speed.

hip-flask
Alternative spelling of hip flask
hip-hop
An Afro-American urban youth culture based on rap music, breakdancing etc

...not knowning as they strolled through the doors of the community center near Bambaataa's mother's apartment that they were writing musical history. Among them was an MC named Lovebug Starski, who was said to utter the phrase 'hip-hop' between breaks in time..

hip-hopper
Someone part of the hip hop culture
hip-huggers
Tight-fitting pants (trousers) with a waistline that rests on the hips
hip-pocket flask
A pocket flask

I saw Lorna drink lemonade into which liquor had been poured from a hip-pocket flask.

joined at the hip
Closely connected, as in an intimate friendship
hip bath
A bath in which a person sits in water up to the hips
hip
{v} to sprain the hip, dispirit, slope off
hip
{n} a joint of the thigh, lowness of spirits, melancholy, the fruit of a briar
Joined at the hip
(deyim) 1. very closely connected.2. together

1. The two companies have been joined at the hip since their founders went camping together a hundred years ago. 2. The new law would keep unhappy couples joined at the hip for the sake of their children.

hip dysplasia
Hip dysplasia is a hereditary disease that, in its more severe form, can eventually cause crippling lameness and painful arthritis of the joints. It is caused by a combination of genetic and environmental factors. It can be found in many animals and occasionally in humans, but is most commonly associated with dogs, and is common in many dog breeds, particularly the larger breeds
hip hop
(Muzik) A popular urban youth culture, closely associated with rap music and with the style and fashions of African-American inner-city residents
hip hop
(Muzik) Rap music
hip hop
(Muzik) Of or characteristic of hip-hop culture
hip-hugger jeans
Hip-huggers are a style of pants worn by both men and women, generally made of denim and fitted tightly around the hips and thighs, while flaring out towards the lower leg. Hip-hugger jeans were popular during the 1960s and into the early 1980s. The hip-huggers of the 60s and 70s can be distinguished from those of the 90s by the tightness of the knee
Hip Hip Hurray
Yahoo!, Yay! (cry of excitement, cry of victory)
fired from the hip
{f} shot quickly and at close range; acted rashly, acted without deliberation
firing from the hip
shooting quickly and at close range; acting rashly, acting without deliberation
hip
Housing Investment Programme
hip
Used to excite attention or as a signal; as, hip, hip, hurra! See Hyp, n
hip
either side of the body below the waist and above the thigh the ball-and-socket joint between the head of the femur and the acetabulum the fruit of a rose plant
hip
Hearing Impaired Program
hip
Health Insurance ProgramA program authorized and primarily funded under Title II of the CARE Act that makes premium payments, co-payments, deductibles, or risk pool payments on behalf of a client to maintain his/her health insurance coverage
hip
{f} injure the hip, dislocate or sprain the hip; throw one's opponent over one's hip (Wrestling); form with hips (Architecture); cause depression, affect with low spirits; make aware, inform (Slang)
hip
You refer to the bones between the tops of your legs and your waist as your hips
hip
If you say that someone is hip, you mean that they are very modern and follow all the latest fashions, for example in clothes and ideas. a hip young character with tight-cropped blond hair and stylish glasses. = trendy, cool
hip
informed about the latest trends
hip
To throw (one's adversary) over one's hip in wrestling (technically called cross buttock)
hip
A roof section or outside corner where two adjacent roof slopes meet
hip
To make with a hip or hips, as a roof
hip
the fruit of a rose plant
hip
noun The junction of two banks, transitions, or angled riding surfaces which meet at an angle, usually anywhere from slight (300 degrees) to right (90 degrees) These angles are ridden, grinded, and flown over
hip
The fruit of a rosebush, especially of the English dog-rose (Rosa canina)
hip
The projecting region of the lateral parts of one side of the pelvis and the hip joint; the haunch; the huckle
hip
Your hips are the two areas at the sides of your body between the tops of your legs and your waist. Tracey put her hands on her hips and sighed. + -hipped -hipped He is broad-chested and narrow-hipped
hip
The external angle formed by the meeting of two sloping sides of a building
hip
either side of the body below the waist and above the thigh
hip
{s} informed, familiar with the latest trends and fashions, cool (Slang); reaching the hip
hip
the ball-and-socket joint between the head of the femur and the acetabulum
hip
The inclined external angle formed by the intersection of two sloping roof planes Runs from the ridge to the eaves
hip
Section of a ramp that is perpendicular to another section This allows for tricks going from one part to another
hip
{ü} bravo!, hurrah! (used to express enthusiasm or encouragement)
hip
If a large group of people want to show their appreciation or approval of someone, one of them says `Hip hip' and they all shout `hooray'
hip
the region on each side of the pelvis; made up of three sections: ilium, ischium, and pubis; the upper part of the femur (upper leg bone) fits into the hip via a ball-and-socket joint; the socket is a cup-shaped bone of the pelvis called the acetabulum and the ball is the head of the femur
hip
adj Also hep Slang 1 Aware of or in accordance with advanced tastes and attitudes 2 Cognizant; wise: hip to the plan [variant to the earlier hep ]
hip
the region on each side of the pelvis Made up of three sections: ilium, ischium, and pubis The upper part of the femur (upper leg bone) fits into the hip via a ball-and-socket joint; the socket is a cup-shaped bone of the pelvis called the acetabulum and the ball is the head of the femur
hip
In a bridge truss, the place where an inclined end post meets the top chord
hip
The intersection of two roof planes, forming a ridge running down the roof from peak to eave
hip
To dislocate or sprain the hip of, to fracture or injure the hip bone of (a quadruped) in such a manner as to produce a permanent depression of that side
hip
If you say that someone shoots from the hip or fires from the hip, you mean that they react to situations or give their opinion very quickly, without stopping to think. Judges don't have to shoot from the hip. They have the leisure to think, to decide. A rose hip. Usually used to begin a cheer: Hip, hip, hooray!
hip
{i} part of the body from the pelvis to the upper thigh, haunch; hip joint; projecting angle formed by the meeting of two slopes of a roof (Architecture); rose hip
hip
The angle formed by the intersection of two sloping roof planes
hip
The seed-bearing fruit formed when a rose is pollinated Rose hips ripen in autumn, turning a variety of colors, from orange through red to brown
hip
the convex sloping intersection of two roof sections The opposite of a "valley"
hip
A roof system where the four sides each slope upward to a smaller horizontal ridge Used over rectangular shapes, or as a pointed roof section above a square structure Also describes the sloped ridge where two sides of the hip roof actually meet
hip
The external angle formed by the meeting of two sloping sides of a roof
hip
The angle formed at the intersection of the sides of two sloping roof planes
hip
trendy
hip
The external angle formed by the meeting of two sloping sides or skirts of a roof, which have their wall plates running in different directions
hip
A sloping roof which stops where it reaches an end wall
hip
Rain falls off the building on all four sides Gable: The most common two-pitched roof
hip
aware
hip
the structure of the vertebrate skeleton supporting the lower limbs in humans and the hind limbs or corresponding parts in other vertebrates
hip
The diagonal intersection of planes in a hip roof
hip
Abr Higher intermediate point
hip
rafter extends diagonally from the corner of the plate to
hip bath
{i} small tub that is large enough for a bather to sit immersed up to the hips
hip bone
upper part of the thigh bone, innominate bone
hip boot
very high boots; used especially for fishing
hip boot
A very high boot extending to the hips, worn especially by fishers
hip dysplasia
A condition where the hip joint is not formed properly The socket is shallow and the head of the femur is not well rounded
hip dysplasia
Canine hip dysplasia affects millions of dogs each year and can result in debilitating degenerative joint disease of the hip It is estimated that more than 50% of the most popular large breed dogs will show x-ray evidence of canine hip dysplasia Many will suffer from osteoarthritis, pain, and lameness, costing owners and breeders millions of collars in veterinary care, shortened work longevity, and reduced performance
hip dysplasia
Hip joint doesn't develop correctly
hip dysplasia
malformation of the hips
hip event
popular event
hip flask
A hip flask is a small metal container in which brandy, whisky, or other spirits can be carried
hip hop
{i} wide category of music developed by African Americans living in urban areas (includes rap, dancehall, and others)
hip hop
a kind of popular dance music with a regular heavy beat and spoken words rap
hip joint
the juncture of the inclined end post with the end top chord member of a truss; also known as the hip truss
hip joint
the juncture of the inclined end post with the end top-chord member of a truss In a swing span, the juncture of the inclined end post next to the span center with the combined top chord and the connecting tie member between the arms is an interior hip joint or hip of truss
hip joint
the ball-and-socket joint between the head of the femur and the acetabulum
hip joint
The ball-and-socket joint formed by the head of the femur and the cup-shaped cavity of the hipbone
hip lock
A lock in which a close grip is obtained and a fall attempted by a heave over the hip
hip pad
protective garment consisting of a pad worn by football and hockey players
hip pocket
a back pocket in a pair of trousers or a skirt
hip pocket
a pocket in rear of trousers
hip roof
A four-sided roof having sloping ends and sides
hip roof
a roof having sloping ends as well as sloping sides
hip socket
the socket part of the ball-and-socket joint between the head of the femur and the innominate bone
hip tile
a tile shaped so as to cover the hip of a hip roof
hip tree
The dog- rose
hip, hip, hooray!
yahoo!, yipee! (shout of joy or praise)
hip-hop
Hip-hop is a form of popular culture which started among young black people in the United States in the 1980s. It includes rap music and graffiti art. a type of popular culture among young people in big cities, especially African Americans, which includes rap music, dancing, and graffiti art
hip-hop
(n) In the Jamaican Ska era of the 1960s, a dee jay would spin and cut the wax and an MC would sing, shout or dub poetry over it These are the roots of hip-hop, which were brought to New York City by Kool DJ Herc and others
hip-hop
music behind rapped lyrics
hip-hop
A music style that includes rapping and break dancing It originated in the South Bronx section of New York City around the mid 1970s
hip-hop
The cultural context of rap music found in the urban style of dress, speech and art
hip-hop
genre of African-American music of the 1980s and 1990s in which rhyming lyrics are chanted to a musical accompaniment; several forms of rap have emerged
hip-hop
This upbeat class focuses on current dance trends, taking steps from pop videos and concerts and bringing them to you
hip-hop
an urban youth culture associated with rap music and the fashions of African-American residents of the inner city
interjection hip 3
hip, hip, hooray! used as a shout of approval
rose hip
{i} mature fruit of a rose
rose hip
the small red fruit produced by some kinds of rose bushes, used in medicines and juices
rose hip
the fruit of a rose plant
slew of hip events
many exciting happenings
smite hip and thigh
assault mercilessly, overcome
smote him hip and thigh
punched him below the belt, subdued him, beat him, brought him to his downfall
التركية - الإنجليزية

تعريف hip-hip في التركية الإنجليزية القاموس.

hip
(Tıp) hyp

When he whispered something into her ear, she moved just as he said, as if she had been hypnotized. - O onun kulağına bir şey fısıldadığında, o sanki hipnotize olmuş gibi, tam onun söylediği gibi hareket etti.

Tom has been hypnotized. - Tom hiptonize edildi.

hip-hip
المفضلات