have some shut-eye

listen to the pronunciation of have some shut-eye
الإنجليزية - التركية

تعريف have some shut-eye في الإنجليزية التركية القاموس.

have some shut-eye
Kestirmek, biraz uyumak
have some shut-eye
المفضلات