hata

listen to the pronunciation of hata
التركية - التركية
(Osmanlı Dönemi) Kuzey Çin
Yanlış, yanlışlık, yanılgı
Suç, günah, kusur
İstemeyerek ve bilmeyerek yapılan yanlış, yanılma, yanılgı
Yanlış, yanlışlık, yanılgı. İstemeyerek ve bilmeyerek yapılan yanlış, yanılma, yanılgı: "Ağzını topla, dedim, ama hatamı anladım."- B. Felek
(Osmanlı Dönemi) kusur
HATA ENDER HATA
(Osmanlı Dönemi) Kusur içinde kusur. Hatâ içinde hata
HATA SAVAB CETVELİ
(Osmanlı Dönemi) Basılmış bir kitabın mürettib yanlışlarını göstermek için sonuna ilâve edilen cetvel. Hatâ: Yanlış; savab: Doğru demektir
HATA'
(Osmanlı Dönemi) Saçak bükmek
hata ender hata
(Osmanlı Dönemi) hata içinde hâta
hata vuruşu
Ceza atışı
HABT U HATA
(Osmanlı Dönemi) Düzensizlik, yanlış, hata
Hatalar
(Osmanlı Dönemi) ZELLAT
MADDİ HATA
(Hukuk) Maddi veya hukuki bir olayın olup olmadığında veya koşul veya niteliklerinde yanılma; hukuki yanılma karşılığı
الفنلندية - التركية

تعريف hata في الفنلندية التركية القاموس.

Hätä
üzüntü veren
hätä
distres
hätä
sıkıntı
الكردية - التركية

تعريف hata في الكردية التركية القاموس.

hata îro
bugüne kadar
التركية - الإنجليزية
fault

He acknowledged his fault. - O, hatasını kabul etti.

By other's faults wise men correct their own. - Akıllı insanlar başkalarının hatalarıyla kendi hatalarını düzeltirler.

mistake

Don't make the same mistake again. - Aynı hatayı tekrar yapma.

Don't be afraid to make a mistake. - Hatalar yapmaktan korkmayın.

error

At last, he realized his error. - En sonunda hatasını anladı.

Everybody laughed at his error. - Herkes onun hatasına güldü.

lapse
flaw

Are you suggesting it's a design flaw? - Tasarım hatası olduğunu mu ima ediyorsun?

This plan has no flaws. - Bu planın hatası yok.

defect

Why have you not inquired about the cause of the defect? - Neden hatanın nedenini sormadın?

blemish
stumble
(Bilgisayar) faults

You always excuse your faults by blaming others. - Diğerleri suçlayarak her zaman hatalarını mazur görüyorsun.

People often don't notice their own faults. - İnsanlar genellikle kendi hataları fark etmezler.

demerit
oversight
glitch
faux pas
mistaking

Mistaking cadenza with decadence would be a great mistake. - Kadenzi dekadenzle yapmak büyük hata olurdu.

vitium
(Askeri) shortcoming
(Bilgisayar) fail

He is to blame for the failure. - Hata için o suçlanacak.

He blames his failure on bad luck. - Hatası için kötü şansını suçluyor.

misstate
slipup
(Bilgisayar) err

Did the error occur right from the start or later on? - When? - Hata baştan sağda mı yoksa sonradan mı meydana geldi? - Ne zaman?

When did the error occur? - Hata ne zaman meydana geldi?

innaccuraccy
wrong

I'm afraid I have addressed the parcel wrongly. - Korkarım ki koliyi hatalı şekilde adresledim.

This time, it looks like it is me who is wrong. - Bu defa hatalı olan benim gibi görünüyor.

floater
gaffe
delinquency
falsity
mistake, error, failing, fault, defect
inaccuracy
slip
mistake, error, fault
baulk
goof

You need to stop goofing around. - Etrafta hata yapmayı bırakmalısın.

trip

Be careful not to trip. - Hata yapmamak için dikkatli ol.

He always tries to trip people up. - O her zaman insanların hatasını yakalar.

wrongfulness
balk
imperfection
false step
fault, defect, flaw
fluff
slip up
failing

Human beings often lack insight into their own faults and failings. - İnsanoğlu çoğunlukla kendi hatalarına ve başarısızlıklarına karşı iç görüden yoksundur.

blooper
{i} blunder
boo boo
impropriety
bug

We are working to fix this bug. - Bu hatayı düzeltmeye çalışıyoruz.

We've already prepared for the millennium bug. - Biz milenyum hatası için zaten hazırdık.

boner
failure

You are to blame for the failure. - Hata için sen suçlanacaksın.

He blames his failure on bad luck. - Hatası için kötü şansını suçluyor.

bloomer
malfunctioning
delinquent

What shall we do with this delinquent girl? - Bu hatalı kızla ne yapacağız?

misprision
inaccurate

The budget appears to be inaccurate and unrealistic. - Bütçe hatalı ve gerçek dışı görünüyor.

booboo
lapsus
aberration
corrigendum
erratum
fallacy
clinker
hata yapmak
err

To err is human, but to persist in error is diabolical. - Hata yapmak insana mahsustur ama hatada ısrar etmek şeytanidir.

To err is to be human. - Hata yapmak insan olmaktır.

hata yapmak
make a mistake

When you're in a hurry, it's easy to make a mistake. - Acele ettiğinde, hata yapmak kolaydır.

hata yapmak
stumble
hata ayıklayıcı
debugger
hata düzeltme
(Bilgisayar) debugging in computer science
hata düzeltme
(Bilgisayar) debug
hata düzeltme
(Bilgisayar) error handling
hata düzeltme kodu
(Bilgisayar) error correction code
hata düzeltme kodu
error-correcting code
hata düzeltme programı
(Bilgisayar) debugger
hata yapmak
nod
hata analizi
fault analysis
hata düzeltme
error correction
hata mesajı
error message
hata yapma
making mistakes
hata ayıklamak
to debug
hata belirleme programı
fault-location program
hata bulma
error detection, checkout
hata bulma kodu
error-detecting code
hata bulma yordamı
error detection routine
hata bulmak
a) to find fault (with) b) to debug
hata bulucu
debugger, diagnotor
hata deneyi
diagnostic test, diagnostic check
hata dosyası
error file
hata düzeltme kodları
(Bilgisayar) error-correcting codes
hata düzeltme kuralı
error-correction rule
hata düzeltme program
(Bilgisayar) abend recovery program
hata düzeltme yordamı
error-correction routine
hata düzeltmek
correct a mistake
hata emniyeti
fail safety
hata etmek
to make a mistake, to go wrong, to err
hata etmek
be wrong
hata etmek/işlemek
to err, make a mistake, be wrong
hata etmez
inerrable
hata fonksiyonu
error function
hata güvenliği
fail safety
hata içermek
contain error
hata işlemek
to commit an error, to make a mistake
hata kabul etmez
watertight
hata karakteri
error character
hata kodu
error code
hata kütüğü
error file
hata listesi
error list
hata menzili
error range
hata oranı
error rate
hata oranı
error rate, failure rate
hata patlaması
error burst
hata payı
tolerance
hata raporu
error report
hata sınırı
error limit
hata tespit alt sistemi
(Askeri) fault detection subsystem
hata tespit sistemi
(Askeri) fault detection system
hata tespit tecridi
(Askeri) fault detection isolation
hata yakalamak
to debug
hata yapmak
goof
hata yapmak
(hesap vb.) go astray
hata yapmak
slip up
hata yapmak
slip
hata yapmak
make mistake

Don't be afraid to make mistakes when you speak English. - İngilizce konuşurken hata yapmaktan korkma.

I do not like to make mistakes. - Hata yapmaktan hoşlanmam.

hata yapmak
trip
hata yapmak
lapse
hata yapmak
stumble in
hata yapmak
stumble into
hata yapmak
to make a mistake

When you're in a hurry, it's easy to make a mistake. - Acele ettiğinde, hata yapmak kolaydır.

hata yapmak
do wrong
hata yapmaz
unerring
hata yapmaz
inerrant
hata yordamı
error routine
hata yüzdesi
error percentage
hata yüzünden hükümsüz kalan yargılama
mistrial
hata şeridi
error tape
belirsiz hata
(Askeri) indeterminate error
belli hata
(Askeri) determinate error
bilinmeyen hata
(Bilgisayar) unknown error
birinci hata
(Bilgisayar) first failure
bit hata oranı
(Bilgisayar) bit error rate
deneysel hata
(Pisikoloji, Ruhbilim) experimental error
dengeli hata
(Bilgisayar) balanced error
genel hata
(Bilgisayar) general error
genel hata
(Bilgisayar) general failure
geçici hata
soft error
hata yapmak
commit a foul
hata yapmak
blob
hata
(Ticaret) internal failure
hata
(Bilgisayar) internal error
kritik hata
(Bilgisayar) critical error
mesleki hata davası
(Kanun) malpractice suit
nispi hata
(Askeri,Matematik) relative error
ortalama hata
(Askeri,Teknik) mean error
rastgele hata
(Bilgisayar,Gıda,Ticaret) random error
sorun hata
(Bilgisayar) error
toplam hata
(Bilgisayar) total errors
yüksek hata
(Bilgisayar) high err
hata yapmak
go wrong
hatalar
mistakes

Don't be afraid of making mistakes. - Hatalar yapmaktan korkmayın.

Tom made some mistakes in the test. - Tom testte bazı hatalar yaptı.

hatalar
Errors

A new study suggests that hospital records for patients older than 65 are often incorrect, which may lead to serious treatment errors. - Yeni bir çalışma 65'ten daha büyük hastaların hastane kayıtlarının çoğunlukla yanlış olduğunu ortaya atmaktadır, bu durum ciddi tedavi hatalarına yol açabilir.

I got Mary to correct the errors in my composition. - Mary'ye kompozisyonumdaki hataları düzelttirdim.

hatalar
bugs

I didn't know that websites could have bugs. - Web sitelerinin hataları olabileceğini bilmiyordum.

All bugs should be fixed today before we leave. - Bugün biz ayrılmadan önce tüm hataların onarılması gerekir.

sıfır hata
Zero error
Hata Vermek
fail
adli hata
lapse of justice
adli hata
miscarriage of justice
adli hata
legal error
adli hata
judicial error
anlamsal hata
semantic error
aptalca hata
boo boo
aptalca hata
bull
aptalca hata
boob
arızi hata
accidental error
aygıta yönelik hata
(Bilgisayar,Teknik) device oriented error
beklenmeyen hata
(Bilgisayar,Teknik) graunch
bir hata olmalı
There must be a mistake
birinci tip hata
(Ticaret) type i error
birinci tür hata
(Bilgisayar) error of first kind
bit hata olasılığı
(Bilgisayar) bit error probability
bit hata oranı
(Askeri) bit error ratio
ciddi hata
capital error
dalgınlıkla yapılan hata
miscue
dengeleyici hata
(Ticaret) compensating error
dengesiz hata
unbalanced error
deniz nakliyesini geliştirme programı; muhabere giriş paneli; olası küresel hata
(Askeri) sealift enhancement program; signal entrance panel; spherical error probable
derleyici hata bulucuları
(Bilgisayar,Teknik) compiler diagnostics
devingen hata
(Gıda) dynamic error
dilde yapılan aptalca veya komik hata
Irish bull
direkt hata
(Spor) direct fault
duruk hata
static error
edilgen hata belirleme
(Bilgisayar,Teknik) passive fault detection
elektronik harp; hata kontrolü; Avrupa Birliği
(Askeri) electronic combat; error control; European Community
faturada bir hata mı var
Isn't there a mistake in the bill
geçici hata
transient error
gizli hata
(Ticaret) latent fault
hatalar
corrigenda
herkes hata yapabilir
homer sometimes nods
hukuki hata
judicial error
hukuki hata
(Kanun) legal mistake
ihmal yüzünden hata
(Kanun) mistake due to negligence
ikinci hata
second failure
ikinci hata
second error
ikinci hata
second mistake
ileri hata düzeltme
(Askeri) forward error correction
izleyici hata
(Bilgisayar) tracer error
jeolojik hata
geological fault
kablo giriş paneli; dairevi hata ihtimali; Orta Avrupa Boru Hattı
(Askeri) cable entrance panel; circular error probable
kalıcı hata
permanent error
kalıtımsal hata
inherited error
komik hata
howler
korkarım hata yapıyorsunuz
I'm afraid you're mistaken
korkunç bir hata
an egregious mistake
kronolojik hata
parachronism
kronolojik hata
anachronism

Shakespeare's plays are full of anachronisms. - Shakespeare'in oyunları kronolojik hatalarla doludur.

kılına hata gelmemek
not to receive so much as a scratch, not to be injured at all
lazer göz koruma; doğrusal hata ihtimalli
(Askeri) laser eye protection; linear error probable
muhtemel dikey hata
(Askeri) vertical probable error
nitelik hata bulucuları
(Bilgisayar,Teknik) quality diagnostics
onarılmaz hata
irrecoverable error
ortalama hata
average error
oyunda hata
(tenis) foot fault
paket biçiminde hata
(Bilgisayar) error in packet format
palet kaydedilirken hata
(Bilgisayar) error saving palette
robot hata
(Bilgisayar) robotz error
sabit hata
constant error
السويدية - الإنجليزية
hating
abominate
الفنلندية - الإنجليزية

تعريف hata في الفنلندية الإنجليزية القاموس.

hätä
destitution
hätä
distress
hata
المفضلات