graceless

listen to the pronunciation of graceless
الإنجليزية - التركية
kaba
görgüsüz
göze batan
{s} çirkin
{s} terbiyesiz
hayâsızlık
gracelessness zarafet yoksunluğu
gracelessly zarafetten yoksun olarak
{s} nahoş
nahoş/nezaketsiz
hayasızca
{s} zarafetten yoksun
grace
zarafet

Yoko bizi şaşırtan bir zarafetle dans etti. - Yoko danced with a grace that surprised us.

Zarafeti olmayan güzellik kokusu olmayan bir gül gibidir. - Beauty without grace is like a rose without a scent.

Grace
nezaket
grace
lütuf

O yemeden önce lütuf dedi. - He said grace before eating.

Grace
incelik

Yusufçuk incelikle suyun üzerinden geçti. - The dragonfly gracefully passed over the water.

Laura incelikle dans etti. - Laura danced gracefully.

Grace
erdem
Grace
saygınlık
grace
şükran duası
grace
güzellik

Zarafeti olmayan güzellik kokusu olmayan bir gül gibidir. - Beauty without grace is like a rose without a scent.

grace
ertelenme süresi
grace
bezemek
grace
mağfiret
grace
süre
grace
kayra
grace
mühlet
grace
şeref vermek
grace
{f} süsle
grace
teşrif etmek
grace
{i} zerafet

Onun bile özür dileme zerafeti yok. - He did not even have the grace to apologize.

Lola zerafetle dans etti. - Lola danced with grace.

grace
süslemek
grace
donatmak
ungracious
terbiyesiz
ungracious
nezaketsiz
ungracious
inceliksiz
Grace
süsleme
grace
teşrifde
grace
şereflendirmek, onurlandırmak
grace
Hristiyanlık (yemekten önce veya sonra söylenen) şükran duası
grace
ertelenme süresi: "İ'll give you a week's grace. - Sana bir haftalık mühlet vereceğim."
Grace
{i} süsleme [müz.]
Grace
istek
Grace
görgü
Grace
heves
Grace
{i} kanuni süre
Grace
merhamet
grace
letafet
grace
{i} (Allaha özgü) inayet
grace
{i} ertelenme süresi: I'll
grace
onur vermek
grace
gufran
grace
lütfetmek
grace
{f} şereflendirmek
grace
şükran duası mühlet
grace
müsaade asıl melodiye ilave edilen ve ufak olarak yazılan notalar
grace
Iütuf
grace
tezyin etmek
grace
{i} (Hristiyanlık) (yemekten önce/sonra söylenen) şükran duası
grace
şeref
gracelessly
çirkin bir şekilde
gracelessly
nezaketsizce
ungracious
ungraciouslyinceliksiz olarak
ungracious
{s} nahoş
ungracious
{s} tatsız
ungracious
kaba nezaketsiz
ungracious
{s} kaba
ungracious
{s} sevimsiz
ungracious
{s} hoş olmayan
ungracious
nazik olmayan
الإنجليزية - الإنجليزية
ungracious
{a} void of grace, abandoned, wicked
Unfortunate
his bearing ungraceful"- Sir Walter Scott lacking graciousness; "a totally graceless hostess
A graceless movement is clumsy and uncontrolled. a graceless pirouette. + gracelessly grace·less·ly He dropped gracelessly into a chair opposite her
lacking graciousness; "a totally graceless hostess"
Cf
lacking social polish; "too gauche to leave the room when the conversation became intimate"; "their excellent manners always may be feel gauche"
Grace, n
lacking grace; clumsy; "a graceless production of the play"; "his stature low his bearing ungraceful"- Sir Walter Scott
Something that is graceless is unattractive and not at all interesting or charming. It was a massive, graceless house. graceful
Wanting in grace or excellence; departed from, or deprived of, divine grace; hence, depraved; corrupt
{s} lacking beauty, lacking grace, lacking elegance; shameless; rude
If you describe someone as graceless, you mean that their behaviour is impolite. She couldn't stand his blunt, graceless manner. + gracelessly grace·less·ly The task fell to Mr Harris to deliver this bad news. It was gracelessly done
lacking grace; clumsy; "a graceless production of the play"; "his stature low
without grace
Grace
A female given name

Had I given birth to a daughter of my own, I'd like to have called her Grace, a classic and poetic name, one that illuminates a person of dignity and poise.

grace
Free and undeserved favour, especially of God. Unmerited divine assistance given to humans for their regeneration or sanctification
grace
Elegant movement; poise or balance
grace
To alight, to land, to appear

He graced the room with his presence.

grace
Divine assistance in resisting sin
grace
{n} favor, privilege, virtue, ornament, a title, the act of craving a blessing on our meat
grace
{v} to favor, adorn, dignify, exalt, raise
Grace
{i} female first name
Grace
from the noun grace
Grace
{i} Your Excellency (title used to address a duke, duchess, archbishop, etc.)
grace
unearned favor, especially from a divine source In the Christian tradition, the gospel is God's grace as made present to humankind in the person of Jesus Christ
grace
A petition for grace; a blessing asked, or thanks rendered, before or after a meal
grace
(Christian theology) the free and unmerited favor or beneficence of God; "God's grace is manifested in the salvation of sinners"; "there but for the grace of God go I"
grace
If you do something unpleasant with good grace or with a good grace, you do it cheerfully and without complaining. If you do something with bad grace or with a bad grace, you do it unwillingly and without enthusiasm. He accepted the decision with good grace, and wished me the very best of luck With appallingly bad grace I packed up and we drove north. One of a group of Greek goddesses who personified charm and beauty. Originally fertility goddesses, they were frequently associated with Aphrodite. Their number varied in different legends, but often there were three. They were sometimes said to be the daughters of Zeus and Hera and sometimes of Helios and Aegle, daughter of Zeus. In Christian theology, the unmerited gift of divine favour, which brings about the salvation of a sinner. The concept of grace has given rise to theological debate over the nature of human depravity and the extent to which individuals may contribute to their own salvation through free will. Though in principle the ideas of merit and grace are mutually exclusive, the question of whether grace may be given as a reward for good works or for faith alone was important in the Protestant Reformation. There has also been controversy over the means of grace: Roman Catholics, Eastern Orthodox, and some Protestants believe that it is conferred through the sacraments, while some other Protestants (e.g., Baptists) hold that participation in grace results from personal faith alone. See also justification; original sin. Abbott Grace Grace Stansfield Grace William Gilbert Hopper Grace Murray Grace Brewster Murray Kelly Grace Princess Grace of Monaco Paley Grace Grace Goodside Pilgrimage of Grace
grace
The divine favor toward man; the mercy of God, as distinguished from His justice; also, any benefits His mercy imparts; divine love or pardon; a state of acceptance with God; enjoyment of the divine favor
grace
In Christianity and some other religions, grace is the kindness that God shows to people because he loves them. It was only by the grace of God that no one died
grace
The sister Graces The Romans said there were three sister Graces, bosom friends of the Muses They are represented as embracing each other, to show that where one is the other is welcome Their names are Agloea, Thalia, and Euphrosyne
grace
To dignify or raise by an act of favor; to honor
grace
a sense of propriety and consideration for others
grace
The completely free and unobligated love and favor of God toward us our condition when God is acting within us Unmerited favor by God
grace
a disposition to kindness and compassion; benign good will; "the victor's grace in treating the vanquished" (Christian theology) the free and unmerited favor or beneficence of God; "God's grace is manifested in the salvation of sinners"; "there but for the grace of God go I" elegance and beauty of movement or expression a short prayer of thanks before a meal (Greek mythology) one of three sisters who were the givers of beauty and charm; a favorite subject for sculptors (Bhristian theology) a state of sanctification by God; the state of one who under such divine influence; "the conception of grace developed alongside the conception of sin"; "it was debated whether saving grace could be obtained outside the membershipof the church"; "the Virgin lived in a state of grace
grace
When someone says grace before or after a meal, they say a prayer in which they thank God for the food and ask Him to bless it. Leo, will you say grace?
grace
Beauty, physical, intellectual, or moral; loveliness; commonly, easy elegance of manners; perfection of form
grace
Graceful and beautiful females, sister goddesses, represented by ancient writers as the attendants sometimes of Apollo but oftener of Venus
grace
You use expressions such as Your Grace and His Grace when you are addressing or referring to a duke, duchess, or archbishop. Your Grace, I have a great favour to ask of you. see also coup de grace, saving grace
grace
The unmerited act of kindness of God toward His creation
grace
Unmerited good will or favor ( SEE: Saving Grace, Redemptive Grace, Efficacious Grace, Common Grace, Prevenient Grace, Irresistible Grace, Universal Grace, Actual Grace )
grace
Thanks
grace
When used as Your Grace, a form of address for a Duke or Duchess
grace
God’s unmerited love and favor toward sinners, the divine gift that brings about contrition, penitence, repentance, and the works of obedience in response to forgiveness
grace
Grace is used in expressions such as a day's grace and a month's grace to say that you are allowed that amount of extra time before you have to finish something. She wanted a couple of days' grace to get the maisonette cleaned before she moved in We have only a few hours' grace before the soldiers come
grace
{i} beauty; kindness; good will; mercy; reprieve, pardon; prayer, blessing (said in thanks for food before or after a meal)
grace
be beautiful to look at; "Flowers adorned the tables everywhere"
grace
Mormon: The power God gives people to save themselves, conditional on their earning it by doing all they can do on their own "This grace is an enabling power that allows men and women to lay hold on eternal life and exaltation after they have expended their own best efforts" (LDS Bible Dictionary, p 697) "We know that it is by grace that we are saved, after all we can do" (2 Nephi 25: 23) This grace does not directly provide them with eternal life, but rather with the power to make up the difference between "all they can do" and perfection Christian: The unconditional, free gift of eternal life given us through faith in Jesus' saving work Ephesians 2: 8-9: For it is by grace you have been saved, through faith-and this not from yourselves, it is the gift of God- 9 not by works, so that no one can boast
grace
They were commonly mentioned as three in number; namely, Aglaia, Euphrosyne, and Thalia, and were regarded as the inspirers of the qualities which give attractiveness to wisdom, love, and social intercourse
grace
The prerogative of mercy execised by the executive, as pardon
grace
An allowance of time granted for a debtor during which he is free of at least part of his normal obligations towards the creditor
grace
To supply with heavenly grace
grace
God giving me what I don't deserve examples 1)Salvation 2)His daily care, strength 3)Special strenght to handle difficult problems
grace
Grace is unmerited favor It is God's free action for the benefit of His people It is different than Justice and Mercy Justice is getting what we deserve Mercy is not getting what we deserve Grace is getting what we do not deserve In grace we get eternal life, something that, quite obviously, we do not deserve But because of God's love and kindness manifested in Jesus on the Cross, we receive the great blessing of redemption Grace is God's Riches At Christ's Expense Grace rules out all human merit It is the product of God that is given by God, because of who He is not because of who we are It is the means of our salvation (Eph 2: 8-9) We are no longer under the Law, but under grace (Rom 6: 14) (See 1 Cor 15: 11; Rom 5: 2, 15-20; 2 Cor 12: 9; and 2 Cor 9: 8)
grace
Grace can be defined as unmerited favor Though we may not deserve God's care or salvation, He still provides with His grace, His unmerited favor, no matter who we are or what we have done We are provided this unmerited favor to bring us to the place of salvation, to open us for salvation, and to keep us through the salvation we received Grace is far reaching and should be taken advantage of
grace
The exercise of love, kindness, mercy, favor; disposition to benefit or serve another; favor bestowed or privilege conferred
grace
God's free, undeserved and unmerited mercy towards us The N T concept of grace is a beautiful expression describing the heart of God reaching out to bless us when we are totally undeserving of His love and provision How very sad when this grace is met by rejection or rebellion by people How beautiful when grace is received with faith and appreciation
grace
Period of time during which a borrower is not required to begin repayment Grace periods are loan specific, meaning a) the length of the grace period varies by loan type and b) once used in their entirety, the borrower may not use the grace period again for that particular loan Borrowers do not have to apply for grace
grace
elegance and beauty of movement or expression
grace
If someone moves with grace, they move in a smooth, controlled, and attractive way. He moved with the grace of a trained boxer
grace
Inherent excellence; any endowment or characteristic fitted to win favor or confer pleasure or benefit
grace
Short prayer of thanks before or after a meal
grace
approval If someone has the good grace to do something, they are polite enough or honest enough to do it. He did not even have the grace to apologise Many of us do stupid things in our youth, but we should have the good grace to admit them
grace
{f} honor, favor; embellish, adorn; endow, grant
grace
To add grace notes, cadenzas, etc
grace
Ornamental notes or short passages, either introduced by the performer, or indicated by the composer, in which case the notation signs are called grace notes, appeggiaturas, turns, etc
grace
(Greek mythology) one of three sisters who were the givers of beauty and charm; a favorite subject for sculptors
grace
a disposition to kindness and compassion; benign good will; "the victor's grace in treating the vanquished"
grace
If you say that something graces a place or a person, you mean that it makes them more attractive. He went to the beautiful old Welsh dresser that graced this homely room Her shoulders were graced with mink and her fingers sparkled with diamonds
grace
The same prerogative when exercised in the form of equitable relief through chancery
grace
If someone behaves with grace, they behave in a pleasant, polite, and dignified way, even when they are upset or being treated unfairly. The new King seemed to be carrying out his duties with grace and due decorum
grace
Fortune; luck; used commonly with hard or sorry when it means misfortune
grace
An undeserved gift or favor; the undeserved attention, forgiveness, kindness and mercy that God gives
grace
To adorn; to decorate; to embellish and dignify
grace
The graces are the ways of behaving and doing things which are considered polite and well-mannered. She didn't fit in and she had few social graces
grace
With reference to God, this is His undeserved love and favour shown to humanity It is Divine love in action Grace is also the name given to the prayer of thanks given before or after a meal
grace
(Bhristian theology) a state of sanctification by God; the state of one who under such divine influence; "the conception of grace developed alongside the conception of sin"; "it was debated whether saving grace could be obtained outside the membership of the church"; "the Virgin lived in a state of grace"
grace
By definition, grace is "a manifestation of favor, especially by a superior " In a Christian setting, this refers to God's showing favor by offering a way to escape the wages of our sin - death
grace
An undeserved (and in fact un-earnable) gift (64): Graciousness or favor Grace of God is that event by which God accepts those who are unacceptable
grace
the gift of God inhering in the soul, by which men are enabled to perform righteous acts
grace
The title of a duke, a duchess, or an archbishop, and formerly of the king of England
grace
(Gravity Recovery and Climate Experiment)--joint US/German Earth-orbiting mission, with launch planned for November 2001 The mission's two spacecraft will fly in tandem to precisely measure Earth's gravitational field and enable a better understanding of ocean surface currents and ocean heat transport
grace
make more attractive by adding ornament, colour, etc ; "Decorate the room for the party"; "beautify yourself for the special day"
grace
If someone falls from grace, they suddenly stop being successful or popular. All went well at first, and I was in high favour; but presently I fell from grace
grace
elegance and beauty of movement or expression a short prayer of thanks before a meal (Greek mythology) one of three sisters who were the givers of beauty and charm; a favorite subject for sculptors (Bhristian theology) a state of sanctification by God; the state of one who under such divine influence; "the conception of grace developed alongside the conception of sin"; "it was debated whether saving grace could be obtained outside the membershipof the church"; "the Virgin lived in a state of grace
grace
a short prayer of thanks before a meal
gracelessly
without grace; rigidly; "they moved woodenly"
gracelessly
in a clumsy manner; rudely
gracelessly
in a graceless manner; "she moves rather gracelessly"
gracelessly
In a graceless manner
gracelessly
in a graceless manner; "she moves rather gracelessly
graceless
المفضلات