gothic

listen to the pronunciation of gothic
الإنجليزية - التركية
Gotik

Gotik romanlar yüzyılın sonunda yeniden ortaya çıktı. - Gothic novels reappeared at the end of the century.

O, gotik görünümüyle iyi tanındı. - She was well known for her gothic appearance.

kabalık
gotça
{s} Barbar
s., mim. Gotik
{s} Got'lara ait
grotesk
{i} gotik tarz
{i} got dili
korku
(Mimarlık) gotik tarzı
gotik yazı
kaba
Gothic arch
gotik kemer
Gothic architecture
gotik mimari
gothic style
Gotik tarzı
gothic literature
gotik edebiyatı
gothic novel
korku romanı
gothic painting
gotik resim
gothic revival
(Edebiyat) gotik uyanış
gothic revival
gotiğin uyanışı
gothically
gotik olarak
الإنجليزية - الإنجليزية
of or related to the Goths
of or related to the architectural style favored in western Europe in the 12th to 16th centuries
in the USA, of a sans serif typeface using straight, even-width lines, also called grotesque
in England, of the name of type formerly used to print German, also known as black letter
barbarous, rude, unpolished, belonging to the "Dark Ages", medieval as opposed to classical

Enormities which gleam like comets through the darkness of gothic and superstitious ages. (Percy Bysshe Shelley in a 1812 letter, Prose Works (1888) II.384, cited after OED).

A novel written in the Gothic style

One hundred fifty Gothics sold over 1.5 million copies a month last spring.

of or related to the style of fictional writing associated with the Gothic revival, emphasizing violent or macabre events in a mysterious, desolate setting
of or related to the goth subculture or lifestyle

Why is this gothic glam so popular? (New Musical Express 24 December 1983, cited after OED).

an extinct language, once spoken by the Goths
{a} pertaining to Goths, rude, ancient
of or related to a style of fictional writing emphasizing violent or macabre events in a mysterious, desolate setting
of a sans serif typeface using straight, even-width lines, also called typesetters gothic
In Gothic stories, strange, mysterious adventures happen in dark and lonely places such as graveyards and old castles. This novel is not science fiction, nor is it Gothic horror. adj. Gothic script Carpenter Gothic Gothic architecture Gothic art Gothic language gothic novel Gothic Revival
{s} of or pertaining to the Goths or their language; of or pertaining to a style of medieval architecture characterized by pointed arches and vaulting; of or pertaining to the artistic style of medieval northern Europe; medieval; barbaric
of a style of elaborate calligraphy based on medieval writing, also called black letter
Gothic architecture and religious art was produced in the Middle Ages. Its features include tall pillars, high curved ceilings, and pointed arches. a vast, lofty Gothic cathedral. Gothic stained glass windows
an extinct language, once spoken by the Goths in what is now Ukraine and Bulgaria
type term
style of architecture with pointed arches and clustered columns, late 12th to mid 16th centuries
European art and architecture of the 12th to the 15th century First developed in northern France The Gothic style is characterized by pointed arches and vaulting
the architectural style of the later middle ages, based on the pointed arch and construction by a skeletal framework rather than mass
The style described in Gothic, a
characterized by gloom and mystery and the grotesque; "gothic novels like `Frankenstein'"
West European architectural style of the 12th -15th centuries, characterised by pointed arches Aspects of the style were revived in later centuries
decoration style featuring such motifs as pinnacles, crockets, and trefoils; popular from the 1820s in Europe and from the 1840s in North America See Style Guide
Of or pertaining to a style of architecture with pointed arches, steep roofs, windows large in proportion to the wall spaces, and, generally, great height in proportion to the other dimensions prevalent in Western Europe from about 1200 to 1475 a
as if belonging to the Middle Ages; old-fashioned and unenlightened; "a medieval attitude toward dating"
of or relating to the Goths; "Gothic migrations"
A kind of square-cut type, with no hair lines
Gothic is the late medieval style of European architecture, from about 1200 to 1600, characterised especially by the pointed arch at openings, and also the ribbed vault and the flying buttress
extinct East Germanic language of the ancient Goths; the only surviving record being fragments of a 4th-century translation of the Bible by Bishop Ulfilas
An architectural style of church and cathedral predominant throughout the Middle Ages, from the fall of the Roman Empire until the Renaissance in the early fifteenth century The Victorians revived it again in the mid nineteenth century but this time it was also used for domestic interiors Its characteristics are ecclesiastical detailing such as stained glass, ogee windows, pointed arches, medieval imagery and heraldic motifs such as mythical beasts, coat of arms, fleur-de-lys etc
the style of Western European (especially from France and England) art from the 12th to 15th centuries, which greatly influenced architecture, sculpture and painting Gouache - the technique or product where heavy, opaque watercolor is applied to paper and produces a more brilliant and strong-colored result than usual watercolors
characteristic of the style of type commonly used for printing German
An architectural style which evolved in medieval European stone churches, usually with steep roofs, tall narrow windows, pointed arches and elaborate carving of stone; in New Zealand this was revived in wood in the villa style, with steep roofs and decorative timber fretwork on principal architectural elements
pertaining to European art and architecture, between the 12th-15th Centuries The building style emphasizes pointed arches, cross-ribbed vaults, and flying buttresses The scope was monumental in scale, with much ornamentation Gothic painting emphasizes human qualities striving for classical ideals
of or relating to the language of the ancient Goths; "the Gothic Bible translation"
Script developed circa 1150 CE in France It remained popular for roughly three hundred years
in literature, a medieval setting, often including a gloomy castle or mansion which contains dungeons, secret passageways, ghostly presences and supernatural occurrences; the overall mood is brooding and melancholy; such a setting usually evokes terror and sometimes madness in the occupants of the house
Period (1100-1550) strongly influenced by ecclesiastical architecture Warfare made the nobility was somewhat nomadic, so their straight, heavy furniture consisted principally of trunk-like chests, folding chairs, and dining tables (board on trestles)
The language of the Goths; especially, the language of that part of the Visigoths who settled in Moesia in the 4th century
A period in European history when the style of architecture that later came to be known as "Gothic" was dominant With no distinct beginning and end, generally thought of as c 1200 to c 1450, after the "Dark Ages" and preceding the "Renaissance"
general term for a style of architecture and ornament prevalent between the twelfth and sixteenth centuries, considered old-fashioned in the seventeenth and early eighteenth centuries, characterized by pointed arches, ribbed vaulting, and flying buttresses, and by grotesque decorations; when it came back into fashion in the mid-1700s, it was celebrated as a symbol of British patriotism
of Abacus, and Capital
a heavy typeface in use from 15th to 18th centuries
typefaces with no serifs and broad even strokes
The German monks at the time of Gutenburg used a black-letter writing style, and he copied their handwriting in his typefaces for printing Italian type designers (after printing spread south) sneered at the style, prefering the type designs left by the romans As a term of contempt they used the word gothic, the style of the goths who helped destroy the roman empire
architectural style featuring the generalized use of the ogival arch and large wall openings It came into use as from the XIII century
a style of architecture developed in northern France that spread throughout Europe between the 12th and 16th centuries; characterized by slender vertical piers and counterbalancing buttresses and by vaulting and pointed arches a heavy typeface in use from 15th to 18th centuries extinct East Germanic language of the ancient Goths; the only surviving record being fragments of a 4th-century translation of the Bible by Bishop Ulfilas characterized by gloom and mystery and the grotesque; "gothic novels like `Frankenstein'"
Pertaining to the Goths; as, Gothic customs; also, rude; barbarous
This style prevailed between the 12th century and the 16th century in Europe Mainly an architectural movement, Gothic was characterised by its detailed ornamentation - most noticeably the pointed arches, ribbed vaults, and flying buttresses that allowed the creation of stone buildings reaching great heights, and made possible the introduction of stained glass windows instead of traditional mosaic decorations Some of the finest examples of the style include the cathedrals of Chartres, Reims and Amiens
1 Most laypeople think gothic is an ornate, old-fashioned type style such as Black Letter or Old English However, in printing and publishing gothic means nearly the opposite: a sans serif style, usually with thick strokes Good examples of gothic fonts are not available in many graphical browsers A gothic font available in most word processors is Helvetia
{i} artistic style of medieval northern Europe (including architecture, painting, music, etc.); extinct Germanic language of the Goths
This style is from the medieval period and has been revived many times in different variations, but can be seen most apparently in churches Gothic style is most distinct for the steep roofs and the entire design of vertical achievement Another common feature used in Gothic architecture is the Gothic arch Other elements regularly in Gothic style to enhance verticality were towers, steeples, and pinnacles
Fifteenth-century German armor style characterized pointed, thin lines and fluting, often in fan-shaped designs
Gothic Lolita
A Japanese fashion movement whose adherents dress in an elegant, largely monochromatic style with traditional accoutrements such as parasols
Gothic alphabet
The 27-letter alphabet of the Gothic language
Gothic arch
An arch in the shape of ogive
Gothic arches
plural form of Gothic arch
gothic rock
a style of music developing in the late 1970s out of punk rock, with lyrics and imagery often referring to morbid or mystical ideas
Gothic arch
A pointed arch, especially one with a jointed apex
Gothic architecture
Architectural style in Europe that lasted from the mid 12th century to the 16th century, particularly a style of masonry building characterized by cavernous spaces with the expanse of walls broken up by overlaid tracery. In the 12th-13th centuries, feats of engineering permitted increasingly gigantic buildings. The rib vault, flying buttress, and pointed (Gothic) arch were used as solutions to the problem of building a very tall structure while preserving as much natural light as possible. Stained-glass window panels rendered startling sun-dappled interior effects. One of the earliest buildings to combine these elements into a coherent style was the abbey of Saint-Denis, Paris ( 1135-44). The High Gothic years ( 1250-1300), heralded by Chartres Cathedral, were dominated by France, especially with the development of the Rayonnant style. Britain, Germany, and Spain produced variations of this style, while Italian Gothic stood apart in its use of brick and marble rather than stone. Late Gothic (15th-century) architecture reached its height in Germany's vaulted hall churches. Other late Gothic styles include the British Perpendicular style and the French and Spanish Flamboyant style
Gothic art
Architecture, sculpture, and painting that flourished in Western and central Europe in the Middle Ages. It evolved from Romanesque art and lasted from the mid-12th century to the end of the 15th century. Its loftiest form of expression is architecture, as in the great cathedrals of northern Europe. Sculpture was closely tied to architecture and often used to decorate the exteriors of cathedrals and other religious buildings. Painting evolved from stiff, two-dimensional forms to more natural ones. Religious and secular subjects were depicted in illuminated manuscripts. Panel and wall painting evolved into the Renaissance style in Italy in the 15th century, but retained its Gothic features until the early 16th century elsewhere in Europe. See also Gothic architecture
Gothic language
Extinct Germanic language spoken by the Goths. Its records antedate those of other Germanic languages by about four centuries. Best known from a translation of the Bible into Gothic in AD 350, it died out among the Ostrogoths after the fall of their kingdom in Italy in the 6th century and among the Visigoths around the time of the Arab conquest in 711. It persisted longer in the Crimea, where a form of Gothic was spoken as late as the 16th century
Gothic revival
An architectural style imitating elements of Gothic design, popular in Europe and North America from the late 18th to the beginning of the 20th century, especially in church and collegiate buildings. Architectural movement ( 1730- 1930) most commonly associated with Romanticism. The first nostalgic imitation of Gothic architecture appeared in the 18th century, when scores of houses with castle-style battlements were built in England, but only toward the mid-19th century did a true Gothic Revival develop. The mere imitation of Gothic forms and details then became its least important aspect, as architects focused on creating original works based on underlying Gothic principles. French architects, particularly E.-E. Viollet-le-Duc, were the first to think about applying the Gothic skeleton structure to a modern age. Though the movement began losing force toward the end of the century, Gothic-style churches and collegiate buildings continued to be constructed in Britain and the U.S. well into the 20th century
Gothic style
style of architecture (used in churches and palaces) which was developed in western Europe during the Middle Ages
Gothic type
ornate type of print
gothic arch
an arch in which the intrados surface has two equal cylinder segments intersecting obtusely at the crown
gothic arch
a pointed arch; usually has a joint (instead of a keystone) at the apex
gothic arch
A pointed arch A major characteristic of the Gothic style
gothic novel
European Romantic, pseudo-medieval fiction with a prevailing atmosphere of mystery and terror. Such novels were often set in castles or monasteries equipped with subterranean passages, dark battlements, and hidden panels, and they had plots involving ghosts, madness, outrage, superstition, and revenge. Horace Walpole's Castle of Otranto (1765) initiated the vogue, which peaked in the 1790s. Ann Radcliffe's The Mysteries of Udolpho (1794) and The Italian (1797) are among the finest examples. Matthew Gregory Lewis's The Monk (1796) introduced more horrific elements into the English gothic. Gothic traits appear in Mary Shelley's Frankenstein (1818) and Bram Stoker's Dracula (1897) and in the works of many major writers, and they persist today in thousands of paperback romances
gothic romance
a romance that deals with desolate and mysterious and grotesque events
gothic romancer
a writer of Gothic romances
American Gothic
a painting by the US artist Grant Wood, which shows a very serious-looking farmer holding a pitchfork, with his wife standing beside him
American Gothic
realistic and hard-edged painting style associated with American painter Grant Wood; famous painting by Grant Wood
Carpenter Gothic
U.S. domestic architecture style of the 19th century. The houses executed in this phase of the Gothic Revival style display little awareness of the original Gothic approach, but rather an eclectic and naive use of superficial Gothic decorative motifs. Turrets, spires, and pointed arches were liberally applied, as was much decorative gingerbread, made possible by the invention of the scroll saw. Carpenter Gothic houses were built throughout the U.S., but surviving structures are found chiefly in the Northeast and Midwest
gothically
in a gothic manner; barbarically
gothic

  الواصلة

  Goth·ic

  التركية النطق

  gäthîk

  المترادفات

  barbaric, barbarous, eerie, grotesque, mysterious

  النطق

  /ˈgäᴛʜək/ /ˈɡɑːθɪk/

  علم أصول الكلمات

  [ 'gä-thik ] (adjective.) 1591. Goth +‎ -ic, English from the 17th century, ad Latin gothicus. The various usages of the adjective are introduced nearly simultaneously in the first half of the 17th century. The literal meaning "of the Goths" is found in the 1611 preface of the King James Bible, in reference to the Gothicke tongue. The generalized meaning of "Germanic, Teutonic" appears in the 1640s. Reference to the medieval period in Western Europe, and specifically the architecture of that period, also appears in the 1640s, as does reference to "Gothic characters" or "Gothic letters" in typography.

  كلمة اليوم

  extramundane
المفضلات